top of page

Česká školní inspekce analyzovala společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Česká školní inspekce realizuje celou řadu šetření, jež se zaměřují na deskripci a analýzy problémů českého vzdělávacího systému. Jedním z nich byl nedávný výzkum hodnocení výsledků ve vzdělávání, který ukázal významné rozdíly mezi českými školami. Co mají společného úspěšné školy? A jak iniciovat změnu v těch méně úspěšných?Šetření probíhalo v období od listopadu 2019 do října 2020 a během dubna a května 2021 a i přes omezení pandemickou situací se podařilo realizovat tematickou inspekční činnost ve třinácti vybraných základních školách. Tyto školy byly rozděleny do dvou skupin:


  • Školy, které dosáhly vysoké úspěšnosti v šetřeních bez ohledu na socioekonomické podmínky.

  • Školy, které této úspěšnosti dosáhly v šetřeních při zohlednění jejich socioekonomických podmínek.


Rozsah provedeného výzkumu demonstruje tabulka, která shrnuje velikosti vybraných škol a počty učitelů a žáků účastnících se šetření; zkoumané školy byly pro zachování anonymity označeny písmeny:Jaké jsou tedy charakteristické znaky, které mají úspěšné školy společné? Důležitá je kvalita pedagogického vedení, kdy na vrcholu sice stojí ředitel školy, nicméně vedení školy má spíše kolektivní charakter a zapojují se do něj i další aktéři. S tím souvisí i kvalitní spolupráce mezi aktéry školy, ať už jde o pedagogické pracovníky nebo i o žáky a jejich zákonné zástupce. Vzájemná důvěra a fungující komunikace mezi jednotlivými aktéry je pro kvalitu školy klíčová. Zkoumané školy mají také často rozvinutou spolupráci se zahraničními partnery.


Díky tomu jsou také sami učitelé spokojeni s vlastní prací, jako nejdůležitější se ukázaly tři důvody: Vedení školy komunikuje s učiteli korektně a lidsky, podporuje je a umožňuje jim seberealizaci, a také dokáže ocenit kvalitní práci. Ve vztahu učitel-učitel lze zmínit přátelský a soudržný kolektiv a nakonec jde o pozitivní vztahy učitelů se žáky a jejich zákonnými zástupci. Iniciátory změn vedoucích k tomuto ideálnímu stavu bývají většinou ředitelé škol, a jelikož jde o dlouhodobější procesy, je na místě tuto práci ředitelů podporovat. Narušování stability tohoto vývoje (ať již častým střídáním ředitelů nebo i proměnami učitelského sboru) na tyto změny působí nepříznivě.


Jaké kroky tedy Česká školní inspekce doporučuje pro zlepšení výsledků? V rovině škol jde především o podporu výše nastíněných znaků, tj. rozvoj kolektivního charakteru vedení školy a také široká spolupráce jednotlivých aktérů školy; zároveň by měla být budována vzájemná důvěra. Na prvním místě by však měly stát výsledky a úspěch žáků školy; s tím souvisí také respektování předpokladů žáků a jejich rodinného zázemí. Zároveň by se měla posilovat sebedůvěra žáků a mělo by se efektivně pracovat s chybami žáků tak, aby tito ztratili obavy z dělání chyb a dokázali se z nich poučit. Zřizovatelům škol inspekce doporučuje v prvé řadě věnovat pozornost výběru ředitele školy s ohledem na jeho vize a následně také podporovat stabilní rozvoj školy nastíněný výše.


Celou tematickou zprávu z realizovaného šetření naleznete zde. Tento dokument také obsahuje řadu přehledných tabulek ilustrujících jednotlivé oblasti šetření.


Zpracováno redakcí na základě tematické zprávy České školní inspekce

Grafika: Česká školní inspekce

Comments


bottom of page