top of page

Česká školní inspekce | Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

Česká školní inspekce realizuje celou řadu šetření, jež se zaměřují na deskripci a analýzy problémů českého vzdělávacího systému. V posledních letech tyto výsledky komunikuje zajímavým způsobem také na svých sociálních sítích, zejména na facebookové stránce a na Twitteru. Data doprovází zajímavými grafy a jinými vizualizacemi, k nimž nabízí také podrobnější studie.Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která má za cíl představit nejdůležitější zjištění z velkých mezinárodních šetření žáků a jejich zákonných zástupců, učitelů a ředitelů škol. Tato šetření jsou navíc doplněna o vlastní zdroje dat České školní inspekce (ČŠI) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Studie je rozdělena do několika kapitol, kdy nejprve jsou identifikovány hlavní příčiny problémů české vzdělávací soustavy, na ně navazují kapitoly, které se zabývají možným řešením. První kapitola se tak zabývá socioekonomickým rozvojem regionů a souvislostí s výsledky žáků. Druhá část navazuje předškolním vzděláváním.Třetí část se zabývá problematikou wellbeingu žáků, a to nejen v kontextu SES. Čtvrtá část se zabývá kvalitou učitelů a hledá vlastnosti učitelů, které souvisí s lepšími výsledky žáků. Na tuto část navazuje pátá kapitola, která se podrobněji věnuje výukovým metodám a didaktickým přístupům. Poslední část se zabývá tématem managementu školy a vztahy mezi učiteli.


Hlavní zjištění


Sekundární analýzy mezinárodních šetření a domácích dat poukazují na několik přetrvávajících problémů v českém vzdělávání.


I. Přílišná souvislost mezi výsledky žáků a jejich socioekonomickým statusem (SES) a rodinným zázemím. Výsledky žáků v jednotlivých obcích, okresech a krajích kopírují socioekonomický rozvoj regionů a prostorově odrážejí zdánlivě nesouvisející jevy, jako je podíl exekucí, rozvodovost či dojezdová dostupnost do krajského centra. Příkladem dobré praxe může být Zlínský kraj, kde mají žáci dlouhodobě lepší výsledky, než by odpovídalo socioekonomickému rozvoji kraje. I v některých dalších regionech je patrné, že vhodnými opatřeními lze zmenšit negativní vliv nižší míry ekonomického rozvoje daného regionu.II. Dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných a aprobovaných učitelů v některých regionech jako Karlovarský, Ústecký a Středočeský kraj. Kvalifikovanost a aprobovanost přímo souvisí s výsledky žáků. Pokud tyto regiony nezajistí dostatečný počet kvalitních a motivovaných učitelů, hrozí, že se dále prohloubí nerovnosti ve vzdělávání.


III. V krajích, které potřebují podpořit ve svém socioekonomickém rozvoji, je potřeba zajistit, aby co největší podíl dětí participoval na předškolním vzdělávání. Delší doba předškolního vzdělávání souvisí s lepšími výsledky žáků.IV. Čeští učitelé nejsou dostatečně metodicky podporováni k tomu, jak zvládat zhoršené kázeňské klima třídy. Nejedná se výlučně o problém ve školách, které jsou dominantně složené z žáků s nepříznivým rodinným zázemím. Třídy s méně příznivým kázeňským klimatem a zhoršené klima ve škole je systémovým jevem. Učitelé potřebují cílenou podporu v tom, aby se naučili zvládat projevy agresivity a šikany ve třídách. Je nutné nastavit procesy tak, aby ve školách vznikalo férové a přátelské prostředí.


V. Některé školy čelí sociálnímu znevýhodnění. Z tohoto důvodu je nutná zacílená podpora speciálních podpůrných profesí ve vzdělávání. Méně příznivé rodinné zázemí žáka, vysoká míra exekucí, rozvodovosti a problémy s bydlením v některých regionech vyžadují soustavnou činnost školních psychologů a sociálních pedagogů. Pomocí projektu MŠMT a ČŠI České vzdělávání v mapách a online databázi je možné podporu vhodně geograficky zacílit.VI. Neexistuje jedna univerzální didaktická metoda výuky, která by byla za všech okolností asociována s lepšími výsledky žáků. Učitel musí výuku vhodně přizpůsobit složení třídy a individuálním potřebám žáka. Jednotlivé metody musí být vhodně aplikovány. Učitelé najdou důležité informace na portále ČŠI.


Celý text sekundární analýzy ve formátu elektronické publikace naleznete na webu ČŠI.


Zpracováno redakcí na základě tematické zprávy České školní inspekce

Grafika: Česká školní inspekce

Comments


bottom of page