top of page

Aktivní občan může být každý, kdo má touhu a cíl něco změnit

Aktualizováno: 13. 5. 2021


Mgr. Pavel Krákora, Ph.D., je odborným asistentem katedry společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho odborné a vědecké aktivity jsou dlouhodobě orientovány do oblasti dějin občanské společnosti, vývoje politického stranictví, občanského vzdělávání a v neposlední řadě také didaktiky dějepisu se zaměřením na výuku soudobých dějin.


První pedagogické zkušenosti získával Pavel Krákora v letech 2005 a 2008 na základní škole Svisle v Přerově, od roku 2005 začal rovněž působit na katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jako odborný pracovník, od roku 2014 až doposud jako odborný asistent. V letech 2006–2017 byl aktivně činný ve školských komisích, výborech a radách zřizovaných Olomouckým krajem a statutárním městem Přerovem.


Jeho odborné a vědecké aktivity jsou dlouhodobě orientovány do oblasti dějin občanské společnosti, vývoje politického stranictví, občanského vzdělávání a v neposlední řadě také didaktiky dějepisu se zaměřením na výuku soudobých dějin.


Je autorem řady odborných textů, článků publikovaných v tuzemsku i zahraničí, recenzí, studijních opor, odborné monografie Vývoj samosprávy v Přerově v letech 1861–1914 a fenomén školství (2016), dále pak vedoucím autorského kolektivu a spoluautorem publikací Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích (2014), Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství (2012), Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu (2011), Svobodné volby v Československu 1990 – Referendum o dalším směřování státu a společnosti (2010) a Obnova demokracie v Československu po roce 1989 (2009).


Od roku 2014 je hlavním redaktorem oborově orientovaného časopisu Civilia – Odborná revue pro didaktiku společenských věd (ojedinělého svého druhu v České republice), v roce 2013 se stal hlavním organizátorem Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství určené pro učitele společenských věd a dějepisu všech typů škol z ČR i zahraničí, kterou pořádá katedra společenských věd pravidelně od roku 1994. Primárním cílem uvedené letní školy je vybavit učitele nejnovějšími poznatky (trendy) v oborových didaktikách společenských věd a dějepisu, seznámit je s adekvátními strategiemi výuky včetně konkrétních problémů a otázek souvisejících s vývojem a fungováním občanské společnosti či interpretací soudobých dějin.


Pavel Krákora byl a je řešitelem a spoluřešitelem mnoha vědeckých a resortních projektů (včetně projektů mezinárodních) zaměřených do oblasti společenských věd, dějepisu a oborových didaktik. Úzce spolupracuje s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Metropolitní univerzitou Praha, Parlamentním institutem v Praze, dále pak s předními oborovými didaktiky dějepisu z ČR – doc. Denisou Labischovou a doc. Blaženou Gracovou (Ostravská univerzita v Ostravě) – i zahraničí (např. prof. Bettina Degner z Pädagogische Hochschule Heidelberg), dlouhodobě spolupracuje s politoložkou prof. Vladimírou Dvořákovou při přípravě a realizaci seminářů, kurzů a workshopů zaměřených na podporu aktivního občanství a občanského vzdělávání.


Počínaje rokem 2008 se stal Pavel Krákora organizátorem několika mezinárodních vědeckých konferencí, z nichž lze např. zmínit konferenci ke čtyřicátému výročí událostí roku 1968 v Československu pod názvem „Osmašedesátý“ – Pražské jaro: pokus o obnovu občanské společnosti či konferenci k dvacátému výročí zániku československé federace Dvacet let od zániku československé federace. Proměny vztahů Čechů a Slováků od roku 1918 po současnost. V rámci pracoviště je garantem realizace aktivit v oblasti internacionalizace, spolupracuje a posiluje kontakty s řadou zahraničních pracovišť orientovaných na oblast společenských věd a didaktiky dějepisu – např. PH Heidelberg, Uniwersytet Opolski, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria či Georg-August-Universität v Göttingenu.


Autoři: Katedra společenských věd

Foto: archiv PdF

38 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page