top of page

Asociace výtvarných pedagogů se představuje

Aktualizováno: 25. 6. 2022

V České republice působí různé profesní pedagogické skupiny, které bychom vám postupně rádi představili. Mezi tato sdružení patří i Asociace výtvarných pedagogů. Jedná se o neziskový, nepolitický spolek, založený v roce 1990. Zabývá se výukou výtvarné výchovy, její metodikou a podporou profesionální a odborné úrovně vyučujících na všech typech škol. Předsedkyně AVP Alena Hůrková nám tento spolek představila blíže.

Vážená paní Hůrková, mohla byste krátce představit Vaši organizaci? Jaké má poslání, historii a zaměření?


AVP byla původně nepolitická stavovská organizace založená v r. 1990. Po její několikaleté odmlce jsme se v roce 2011 spolu s dalšími čtyřmi odvážlivci (M. Pastorovou, D. Sobotkovou, I. Vykypělovou a J. Vančátem) rozhodli obnovit její činnost. V roce 2014 bylo sdružení v souladu s občanským zákoníkem přejmenováno na spolek.

Posláním AVP je především rozvíjení a podpora profesionální, odborné a pedagogické úrovně vyučujících výtvarné výchovy na všech typech škol. Jejím úkolem je také budování databáze pojetí a metodických přístupů k výuce výtvarné výchovy, zprostředkování odborných informací a zkušeností z praxe, vytváření podmínek pro prezentaci profesní činnosti výtvarných pedagogů. Navazuje tedy na mnohaleté úsilí o zlepšení pozice výtvarné výchovy nejen ve školách, ale i ve společnosti.


V čem je Vaše organizace specifická a jak ovlivňuje dění ve Vašem oboru?


Specifičnost AVP spočívá v samotném výtvarném umění, které je stavěno především na vizuálním vnímání a kreativitě. Ve své šíři a mnohostrannosti pak velice záleží na osobnosti vyučujícího, jeho entuziazmu, ale i všestranném vzdělání a snaze stále se vzdělávat. Je třeba sledovat současnou kulturu a orientovat se v ní a hledat nové cesty, pomoci zejména starším žákům porozumět sami sobě a okolnímu světu, vnímat jeho hodnoty. Hranice výtvarného světa se proto posouvají i o využití moderních technologií, ale i hudby, literatury, společných návštěv výstav, divadelních a filmových představení atd. Toto poznání umění v souvislostech se velice hodí zejména pro studenty k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na některé vysoké školy.


Přímé práci pedagogů mohou pomáhat přednášky z oblasti metodiky výtvarné výchovy, dějin umění i estetiky. Dialog s lektory je inspirací pro pedagogickou práci a může být podporou odborné pedagogické úrovně vyučujících výtvarného oboru. S velkým zájmem se o seminářích setkává představování práce jednotlivých pedagogů formou PECHA KUCHA, s následnou diskuzí.

Pokud by studenti daného oboru uvažovali o členství, mohou se přidat? Jaké výhody

členství přináší?


Pokud by studenti uvažovali o členství v AVP, mohou se přidat. Členy asociace jsou sice výtvarní pedagogové ze všech typů škol, z celé republiky, kteří aktivně pracují v oboru a chtějí podpořit jeho kvalitu. Mezi námi je však i řada milovníků umění, lidí z naprosto jiných oborů, které lákají vybrané přednášky, besedy a výstavy výtvarných děl.

Členství v AVP přináší řadu výhod: Ve spolupracujících galeriích a muzeích je možné získat proti členské legitimaci výrazné slevy na vstupném. Např. ve všech výstavních prostorách GHMP činí pouze symbolických 5 Kč. Členové AVP se také mohou účastnit návštěv společných komentovaných výstav.

Každý rok pro naše členy pořádáme třídenní celorepublikový seminář, zaměřený na inovaci metod ve výtvarné výchově. Díky mimořádně vstřícnému jednání GHMP a pomoci edukačního oddělení se v posledních letech konaly v úžasných prostorách architektonického skvostu Domu U Kamenného zvonu. Genius loci umocnil atmosféru těchto přátelských setkání. Bohužel zájem o semináře překonává naše možnosti, bývají během krátkého času obsazeny.


Vedle přednášek lektorů, odborníků z oboru, se snažíme o setkávání s výjimečnými osobnostmi naší kultury. Eva Jiřičná, Jiří Anderle, Josef Pleskot, Zdeněk Sklenář, Robert Vano aj. patří mezi ty, na něž se nezapomíná.


Semináře v posledních letech byly doplněny o společné návštěvy kulturních akcí. Od počátku AVP úzce spolupracujeme s Museem Kampa, zajímá nás i program Werichovy vily. Měli jsme tu čest, že členové AVP mohli k 100. výročí narozenin Medy Mládkové navštívit na Letní scéně nádvoří Musea Kampa slavnostní divadelní představení Meda s úžasnou Tatjanou Dykovou v hlavní roli. Velice silný zážitek zejména pro členy AVP, kteří před lety měli možnost využít osobního, vřelého pozvání paní Medy Mládkové k jejímu téměř dvouhodinovému vyprávění v její knihovně, které bylo spojeno s autogramiádou. Mohla byste představit témata nebo aktivity, jimž se nyní Vaše organizace

aktuálně věnuje?


Snad se AVP podaří nadále udržet dosavadní úroveň. Podle reakce členů a jejich názorů (Aktuality webových stránek) jsou semináře a návštěvy kulturních akcí vnímány také jako společenská a přátelská setkání lidí s podobnými zájmy. Profesní pedagogické organizace mají, podle mého názoru, velmi mnoho společného. Především se snaží nějakým způsobem reagovat na aktuální problémy, zastavit deprofesionalizaci vzdělávání, postavit se zásahům do počtu vyučovacích hodin jednotlivých předmětů atd., zejména však zvýšit společenskou prestiž učitelského povolání. Dlouholetým problémem výtvarných organizací, tedy i AVP, je navíc snaha o posílení postavení výtvarné výchovy nejen ve školách, ale i ve společnosti.


Společných problémů jednotlivých oborů je hodně, nakolik se daří vytvářet atraktivní programy, efektivně podporovat profesní růst vyučujících a skutečně zlepšit podmínky pro jejich práci, není jednoduché odhadnout. Všechny předměty jsou sice stavěny na tvořivém vnímání a řešení problémů, spojuje je kreativita, bez které by nebyl vědecký pokrok. Uplatňuje se tedy nejen v umění, ale i ve vědě. Pokud ji budeme podporovat a rozvíjet, snad můžeme ovlivnit budoucnost mladého člověka. Ve výtvarné výchově je však fantazie specifická svou šíří i vizuálním vnímáním, klade proto vysoké požadavky na osobnost vyučujícího, především na jeho entuziazmus.

Činnosti AVP velmi pomáhá úzká spolupráce s Českou sekcí INSEA, zejména pro její vysokou odbornost. Dokonalé aktuální Listy v elektronické podobě jsou našimi členy pravidelně sledovány. Navíc přinášejí tolik potřebné informace o výtvarné výchově v zahraničí, tím i možnost porovnání vlastní práce.


Další informace naleznete na webu nebo facebookové stránce asociace.


Redakčně upravil Vojtěch Češík

Foto: archiv Aleny Hůrkové


Kdo je Alena Hůrková?


Alena Hůrková absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a její dlouholeté pedagogické působení je spojeno s Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové. Kromě toho také spolupracuje s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (fakultní učitel, vedoucí pedagogické praxe atd.). V rámci středoškolských projektů se také například se svými studenty pravidelně účastní scénografických výstav v rámci Pražského Quadrienalle. Je přesvědčena, že výchova uměním je nesmírně důležitá, musí být však spojena s teorií a poznáním dalších druhů umění, student by se měl stát všestranně vzdělanou osobností. Bez znalostí není možná diskuze, proto je nutné orientovat se ve znacích jednotlivých směrů, ale také vysvětlovat příčiny jejich vzniku, vzhledem ke společenským a filozofickým okolnostem dané doby.

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page