top of page

Jinakost a postižení v umění a vzdělávání | Podělte se o svou zkušenost!


Redakce odborného časopisu Kultura, umění a výchova vyhlašuje výzvu pro autory a připravuje vydání zvláštního čísla věnovaného tématu jinakosti a postižení v umění a vzdělávání.Redakce časopisu Kultura, umění a výchova (www.kuv.upol.cz) oslovuje odborníky, studenty doktorských studijních programů a učitelskou veřejnost s výzvou k předkládání textů z oblasti speciální výtvarné výchovy, speciální pedagogiky, disability studies, disability art a příbuzných oborů.


Plánované monotematické číslo bude věnováno fenoménu jinakosti či postižení v umění a uměleckých vzdělávacích oborech, stejně jako tématu speciálních vzdělávacích potřeb v uměleckých, resp. expresivních vzdělávacích oborech.


Dané číslo se bude zabývat rovněž tématem přístupnosti uměleckých vzdělávacích oborů dětem, mládeži a dospělým se smyslovou, mentální, tělesnou či jinou odlišností, stranou nezůstane ani téma inkluze, vzdělávacích vizí a zkušeností v této oblasti nebo téma samotného konceptu disability v kontextu současných dekonstruktivních přístupů rozvíjených teoreticky např. v rámci disability studies nebo prakticky v dílčích uměleckých sebeurčujících a emancipačních aktivistických skupinách nebo hnutí typu crip culture, Deaf art apod.


Jaké typy studií nebo zpráv redakce očekává?


Hlavním tématem je jinakost a postižení v umění a uměleckých vzdělávacích oborech. Vítány jsou například odborné studie o umělcích se smyslovou, mentální, tělesnou či jinou odlišností, didaktické studie o projektech z praxe výtvarné, hudební, dramatické výchovy nebo jiného expresivního oboru; tyto studie se mohou zaměřit např. na vybraný problém, jako je společné vzdělávání, vytváření proinkluzivního prostředí, význam umělecké tvorby a seberealizace pro žáka s postižením, dále na sdílení metod a konkrétních podpůrných opatření, projektů a dílčích příkladů dobré praxe apod.


Zvláště vítány jsou kazuistiky soustředěné např. na analýzy specifik tvorby, potřeb a názorů dětí, mládeže nebo dospělých s jinakostí nebo teoretické texty zpřesňující pole speciální (výtvarné) pedagogiky oproti oblastem, jako je arteterapie, muzikoterapie apod. Co mají společné, a v čem se naopak liší? Kdy je postižení „normální“, a kdy naopak „problémem“ – a je správné či oprávněné, že je vnímáme jako předmět „nápravy“ nebo charitativního přístupu, příp. že implikuje „terapeutickou zakázku“?


Jak hluboce je zakořeněno vědomí rozdílů mezi my a oni, jak ostrá je hranice mezi normalitou a jinakostí?

Jak hluboce je zakořeněno vědomí rozdílů mezi my a oni, jak ostrá je hranice mezi normalitou a jinakostí, příp. jak tyto rozdíly uchopuje vizuální kultura, umění, film apod.? Jak se proměňuje zobrazování postižení v umění a populární kultuře a jak vnímají lidé s postižením „inspiration porn“, „inspirační porno“, jež je zneužívá k motivaci zdravých lidí a redukuje na nositele disability? Jak dnes vnímat ableismus a co je možné udělat pro kulturní diverzitu a prezentaci dosud opomíjených skupin? Jak si v České republice stojíme v oblasti práv lidí s postižením v kontextu přístupu ke kultuře nebo (bez)bariérovosti kulturních institucí, muzeí, galerií a kulturních památek? Jak s lidmi s postižením pracují muzea a galerie a jak jsou na tom s přístupností expozice a výstavy?


Články mohou mít dvě základní formy: odborné studie (podrobují se recenznímu řízení) nebo zprávy, recenze či jiné textové a textově-obrazové útvary, které lze publikovat bez omezení – posoudí je redakce. Můžete čtenáře informovat o svých projektech a metodikách, přispět recenzí výstav či publikací, anebo se zapojit do diskuse o způsobu zavádění inkluze do českých škol či o vašich zkušenostech s inkluzí.Články do monotematického čísla časopisu Kultura, umění a výchova přijímá redakce do konce října 2021. Pokyny k formální úpravě lze najít na stránkách www.kuv.upol.cz.

57 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page