top of page

Křest Katalogu podpůrných opatření

V Praze byl včera slavnostně pokřtěn Katalog podpůrných opatření, dílo, které vzniklo na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP. Jedná se o ucelené kompendium metodické podpory učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.V roce 2015 vznikl na půdě Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací pracovníků SPC v ČR Katalog podpůrných opatření, ojedinělá publikace obsahující ucelený soubor metodické podpory pedagogů pro práci se žáky se zdravotním postižením v mateřských, základních a středních školách.


Obecná část Katalogu podpůrných opatření obsahuje podrobnou specifikaci postupu školy, školských poradenských zařízení i pedagogů při zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obecnou část doplňuje osm specifických dílů, které jsou zaměřeny na podporu vzdělávání žáků s postižením mentálním, zrakovým, sluchovým a tělesným, s narušenou komunikační schopností, s poruchami autistického spektra, s poruchami učení a na poskytování podpůrných opatření u dětí v předškolním vzdělávání.


Katalog původně vznikl v rámci projektu spolufinacovaného Evropskou unií a jako takový měl omezený náklad i možnosti distribuce. U pedagogické veřejnosti však zaznamenal neuvěřitelný ohlas. Elektronickou verzi publikace používalo více než 50 tisíc pedagogů ze všech druhů škol.

Katalog původně vznikl v rámci projektu spolufinacovaného Evropskou unií a jako takový měl omezený náklad i možnosti distribuce. U pedagogické veřejnosti však zaznamenal neuvěřitelný ohlas. Elektronickou verzi publikace používalo více než 50 tisíc pedagogů ze všech druhů škol. Autorský tým proto přistoupil k aktualizovanému vydání publikace a našel zázemí v nakladatelství Wolters Kluwer. "Vydání katalogů podpůrných opatření je pro nás v redakci Řízení školy společnosti Wolters Kluwer velkou ctí. Katalogy byly přelomovým počinem a mít možnost přispět k tomu, aby byly školám dostupnější, nás nesmírně těší. Spolupráce se všemi týmy se vyznačuje vysokou mírou profesionality, a co je příjemným benefitem, také přátelským přístupem. Věřím, že vydáním katalogů naše spolupráce nekončí, ale začíná," doplnila šéfredaktorka nakladatelství Naděžda Eretová.


Katalog podpůrných opatření tak bude veřejně dostupný, a to v tištěné podobě i jako e-book. Všichni zájemci si jej budou moci zakoupit zejména v knihkupectvích zaměřených na pedagogickou literaturu již na začátku roku 2023. Prodejné budou jak samostatné dílčí části publikace, tak celý soubor.


Katalog má ambici stát se „praktickým návodem“, jak postupovat při aplikaci jednotlivých podpůrných opatření u žáků se znevýhodněním, ale také zaujmout své místo mezi učebními texty vysokoškolských studentů pedagogických fakult. Dnes totiž vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami není zdaleka tématem pouze pro budoucí speciální pedagogy.


Katalog má ambici stát se „praktickým návodem“, jak postupovat při aplikaci jednotlivých podpůrných opatření u žáků se znevýhodněním, ale také zaujmout své místo mezi učebními texty vysokoškolských studentů pedagogických fakult.

Např. ve školním roce 2020/2021 bylo na základních školách v ČR cca 49 tisíc tříd a z toho v 38 tisících tříd byl jeden nebo více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V mateřských, základních a středních školách působilo v září 2022 více než 32 tisíc asistentů pedagoga.


Dnešní setkání autorů a zájemců z řad odborné i rodičovské veřejnosti v sále františkánského kláštera na Jungmannově náměstí v Praze bylo příležitostí k rekapitulaci dobře odvedené práce. Účastníci setkání se dohodli i na dalším směřování odborné práce. Na půdě Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP aktuálně probíhají jednání s MŠMT o zpracování dalšího chybějícího dokumentu, kterým je podrobná metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb ze strany školských poradenských zařízení ČR.


Zpracováno redakcí

Foto: Wolters Kluwer a archiv Jana Michalíka


Comentarios


bottom of page