Měly by diplomové práce na pedagogických fakultách obsahovat výzkum?

Aktualizováno: kvě 30

Aktuální příspěvek svého blogu věnuje Kamil Kopecký problematice bakalářských a diplomových prací, které jsou součástí studia na pedagogických fakultách a jsou nezbytné pro získání učitelské kvalifikace. Měly by diplomové práce na pedagogických fakultách obsahovat výzkum? Nebo je to zbytečné a nežádoucí? Na tyto a další otázky se pokusí nalézt odpovědi právě v dnešním textu.Bakalářské a diplomové práce jsou druhem kvalifikačních prací, prostřednictvím kterých studenti prokazují schopnost zpracovat odborně konkrétní téma – a to v souladu s aktuálními poznatky vědy. Jinými slovy – to, co práce obsahuje, musí vycházet z odborných zdrojů, pramenů, práce musí být teoreticky ukotvena (prostřednictvím citací) a musí být jasné, že to, autor v práci popisuje, stojí na odborném základu.


Bakalářské práce jsou zpravidla kratší (30–40 stran) a odlišují se od magisterských diplomových prací především tím, že nemusí přinášet nové původní výsledky. Naopak magisterská práce v rozsahu minimálně 60 stran musí přinášet vlastní výsledky studenta, které jsou opět podložené a relevantní. U magisterské práce se rovněž předpokládá, že student prokáže své znalosti v oblasti vědy a výzkumu, že při tvorbě výstupů práce využije některý z vědeckých postupů – diplomová práce je vlastně prvním skutečně vědeckým výstupem, který student sám aktivně vytváří.


V prostředí pedagogických fakult se však bohužel mezi studenty a pedagogy velmi často objevuje názor, že na pedagogických fakultách by měly být diplomové práce zaměřeny především didakticky a není nutné, aby obsahovaly výzkum. A že hodnota a využitelnost didakticky zaměřené práce je větší, než je hodnota práce výzkumné. V diskusi na pedagogických fakultách se pak vědecký přístup postavený na kvantitativním či kvalitativním vědeckém výzkum považuje za zlo, zatímco didaktické práce postavené na "tvorbě sady materiálů či cvičení" za něco správného a pozitivního. Věda a didaktika jsou stavěny do jakési nesmyslné opozice.


Didakticky orientované práce bez výzkumu jsou pouhou dojmologií.

V praxi se velmi často setkávám s přístupem, kdy studenti tvoří diplomové práce obsahující velké množství didaktického materiálu – cvičení, aktivit, návrhů vyučovacích hodin, pomůcek apod. Bohužel tento materiál obvykle vzniká bez jakékoli odborné metodologie – student se jednoduše rozhodl, že vytvoří materiály pro praxi, ale vůbec neřeší, zda tyto materiály skutečně v praxi fungují, zda stojí na nějakém vědeckém základu, zda vychází z nějaké analýzy prostředí, analýzy potřeb škol, zda došlo k hodnocení jejich efektivity, experimentu apod. Materiály vznikají často pouze na základě dojmu, přesvědčení studenta o tom, že mají smysl a v praxi půjdou využít. A co tím studenty učíme?


Daleko větší hodnotu by ale tyto didaktické materiály měly, pokud by před jejich vznikem student provedl nějakou analýza potřebnosti, efektivity, student by např. vyšel ze studií, které potvrzují důležitost právě tohoto přístupu a tohoto typu materiálu v praxi. Další možnost je samozřejmě vytvořit (či převzít) hodnotící kritéria a provést evaluaci materiálů v praxi. Samotná diplomová práce by pak výrazně vzrostla na hodnotě – to, co jsme vytvořili, máme zároveň nějakým způsobem vědecky podloženo a nejde tedy pouze o "naše dojmy”.


Vědecké a didaktické postupy jednoduše musí fungovat ve vzájemné synergii.

Neumím si představit, jak by např. prošly diplomové práce architektů, kteří by navrhli na první pohled překrásné budovy, ale vůbec by se nezabývali jejich statikou, stabilitou a funkčností. Jak by asi prošly diplomky lékařů, kteří by navrhli postup léčby, aniž by si ověřili, zda je jejich postup správný, ověřený a pacientům neublíží? Na pedagogických fakultách se ale běžně setkávám s tím, že student navrhne nějaký vzdělávací materiál jen tak, na zelené louce, bez jakéhokoli vědeckého základu či evaluace. A diplomová práce bez empirické (praktické) součásti je vlastně jen větší seminární práce...


Studenti potřebují kvalitní školitele, kteří vědí, jak realizovat výzkum.