top of page

Na Univerzitě Palackého se konaly X. Olomoucké speciálněpedagogické dny

Mezi tradiční jarní akce pořádané na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého patří Olomoucké speciálněpedagogické dny, pořádané Ústavem speciálněpedagogických studií. Letošní Dny byly uspořádány ve dnech 19.–20. března a první kulatiny oslavily velkolepě. Prvním důvodem k oslavě byl fakt, že zaštítily hned tři souběžné akce – XXIII. Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami, XI. Konferenci mladých vědeckých pracovníků a také IX. Dramaterapeutickou konferenci.Pásmo konferencí, kterých se zúčastnilo téměř 200 aktivních i pasivních účastníků, zahájil vedle ředitele Ústavu speciálněpedagogických studií Jiřího Langera také děkan pedagogické fakulty Vojtech Regec. Po zahájení odehrálo své představení divadlo Tyátr ModroDiv. Navázaly odborné příspěvky pozvaných hostů z řad speciálních pedagogů a dalších profesionálů z příbuzných oborů, včetně například architektury a psychoterapie.


Olomoucké speciálněpedagogické dny otevřeli Kateřina Vitásková, Jan Tomandl, Iva Jungwirthová, Jiří Drahota a Jiří Kantor s Miloslavem Klugarem, kteří svými rozmanitými příspěvky uvedli posluchače z řad studentů, akademiků i odborníků z praxe do tématu konference – Spirály poznání. Tuto spirálu se poté organizátorům dařilo roztáčet i v následujících částech konference.


Druhým dárkem, který si konference nadělila, byla následná posterová sekce, která proběhla ve zcela novém formátu. Ten spočíval v krátkém představení posteru před celým konferenčním plénem následovaném standardní prezentací před panely a individuálními konzultacemi. Kromě toho měli všichni zaregistrovaní účastníci konference možnost hlasovat v soutěži o nejlepší poster. První místo v soutěži poté se svým posterem obsadila Karolína Tvarůžková z domovského pracoviště. Jiří Langer k tomu poznamenal: „Tento formát posterové části se bezesporu osvědčil, postery tak přitáhly mnohem více účastníků konference a my jej proto zařadíme i na konference příští.“


Speciální pedagogika není ve svém působení osamocena a podpora osob se speciálními potřebami může pomocí spirály, nejen poznání, ale také multidisciplinárních týmů, skutečně plnit své poslání.

 

Následující hodiny prvního dne konference byly vyplněny odbornými příspěvky přednesenými domácími i zahraničními účastníky, stejně tak workshopem pořádaným pedagogy katedrou aplikovaných pohybových aktivit FTK UP a filmovým představením Tloskov Fiction doprovázeným besedou s herci.


Souběžně s XXIII. Mezinárodní konferencí k problematice osob se specifickými potřebami probíhala Dramaterapeutická konference, kterou svým odborným příspěvkem uvedla Barbora Kováčová. Následovaly divadelní workshopy a představení divadel Tyátr ModroDiv ze Zlína a Bílá Holubice z Ostravy. Workshopy poté vedli P. Krebs z bratislavského Divadla bez domova a I. Lessner Lištiaková působící na University of Suffolk ve Velké Británii.Druhý den konference byl věnován XI. Konferenci mladých vědeckých pracovníků, jež byla neformálně zahájena představením Lotrando a Zubejda Divadelního spolku Dominika Kokory, o odborný úvod se postarala Hana Bundilová z katedry fyzioterapie FTK UP. Následující hodiny konference poté svými odbornými a precizně připravenými příspěvky z oblasti svého bádání zaplnili většinou studenti doktorských studijních programů, kteří vystupovali před posluchači z řad studentů, odborníků z praxe i akademiků.


Ve dvou dnech bylo možno díky všem účastníkům, předneseným příspěvkům, workshopům a diskuzím mezi zúčastněnými ukázat, že „speciální pedagogika není ve svém působení osamocena a podpora osob se speciálními potřebami může pomocí spirály, nejen poznání, ale také multidisciplinárních týmů, skutečně plnit své poslání,“ jak poznamenal ředitel Ústavu speciálněpedagogických studií Jiří Langer.

 

Text: Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP, Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Lukáš BlokšaComments


bottom of page