top of page

O novele zákona o pedagogických pracovnících v novém čísle Pedagogické orientace

Aktuální číslo časopisu Pedagogická orientace, který vydává Česká pedagogická společnost, reaguje na současné spory o novele zákona o pedagogických pracovnících, kolem které probíhá vyostřená debata mezi politiky a odbornou i širší veřejností.Jak sami redaktoři upozorňují, je obsah tohoto čísla nestandardní: „Není obvyklé, aby autory textů v odborném časopisu byli akademičtí pracovníci, kteří veřejně aktivně vystupovali s kritickými stanovisky k návrhům školské decize. A akademický časopis jim nyní slouží jako platforma pro analýzy a reflexe podložené podrobnou odbornou argumentací.“


Jedním z hlavních objektů kritiky je paragraf, který umožňuje ředitelům škol udělit na tři roky plnou učitelskou kvalifikaci pro vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů na základní nebo střední škole absolventovi neučitelského studijního programu (SP), a také absolventovi bakalářského SP, který studuje navazující učitelský magisterský studijní program. Vladimíra Spilková ve svém textu upozorňuje na rizika spojená s otevřením učitelské profese jakémukoliv absolventovi vysokoškolského studia s limitovanou připraveností pro vstup do profese omezenou pouze na znalosti oboru, resp. obsahu učebního předmětu, bez pedagogicko-psychologického a oborově didaktického vzdělání i bez praxe se žáky.


Skutečný průlom v negativním smyslu představuje novela zákona z roku 2014, kterou lze považovat za typický příklad dlouhodobé nečinnosti a nezájmu vzdělávací politiky o řešení všeobecně známého problému (velkého množství nekvalifikovaných učitelů, dokonce jen středoškolsky vzdělaných, na základních školách) a následně rychlé, krátkozraké intervence, která poslala učitelství na trajektorii devalvace a de-profesionalizace.

Kritizován je také plán MŠMT zrušit údajně administrativně zatěžující proces akreditace těchto pedagogických kurzů a nahradit ho zpětnovazebním hodnocením kvality poskytovaného vzdělání jejich absolventy. Vysoké školy mají soutěžit na tržním principu nabídky a poptávky s nevysokoškolskými poskytovateli – a tak údajně zvyšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání.


Cílem tohoto čísla Pedagogické orientace bylo detailně analyzovat aktuální verzi novely zákona o pedagogických pracovnících, především její de-kvalifikační a de-profesionalizační paragrafy v kontextu vývoje učitelské profese s využitím všech dostupných dat. Zároveň tento časopis poskytuje prostor k explikaci a hlubšímu zdůvodnění kritického stanoviska k intervenci, kterou autoři považují za vysoce rizikovou a ohrožující pro kvalitu školního vzdělávání i pro perspektivu učitelské profese.


Zmíněné číslo časopisu Pedagogická orientace si můžete přečíst zde.


Zpracováno redakcí U21 na základě editorialu Pedagogické orientace

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page