top of page

Pracovní vyučování na základních školách se mění – nově technika zaujme i děvčata

Aktualizováno: 17. 3. 2021

Vzdělávání na základních školách se inovuje a výjimkou není ani pracovní vyučování. To je stále častěji označováno jako technika a praktické činnosti. Nepřehlédnutelný je vyšší důraz na rozvoj zručnosti a technické tvořivosti ve spojení s technickým myšlením. Nová koncepce, kterou připravilo ministerstvo školství, počítá s intenzivnějším vtažením děvčat do procesu učení, a to formou zážitkového vzdělávání a s využitím badatelsky orientované výuky.


Na inovacích rámcových vzdělávacích programů (dříve učebních osnov) se velmi intenzivně podílí olomoucká pedagogická fakulta. Návrh nové koncepce spoluvytvářel přímo vedoucí katedry technické a informační výchovy doc. Jiří Dostál, který je v současnosti na ministerstvu členem řídícího výboru pokusného ověřování nově pojaté výuky. Jak sám uvádí, „učivo v osnovách je třeba zredukovat tak, aby bylo možné rozvíjet klíčové kompetence“. Dodává, „žáci nemohou být chodícími encyklopediemi, ale musí získat dovednosti využitelné v běžném životě, i při dalším profesně zaměřeném studiu“. Změny se neuskuteční samy, a proto byl vytvořen tzv. TechnoMet, což je databáze metodických námětů pro učitele. Ti jsou totiž klíčovými hráči při provádění změn, nicméně potřebují inspiraci pro plánování zábavných a zároveň žáka rozvíjejících učebních aktivit.


S tím souvisí i příprava učitelů základních škol na Pedagogické fakultě UP, která v nedávné době prošla radikální změnou. Konkrétně se jedná o bakalářský studijní program Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání. Byly posíleny prakticky zaměřené předměty, a ty teoretické více navázány na potřeby školské praxe. Modernizací prošly též laboratoře a dílny, které jsou v evropském měřítku unikátní.


Případní zájemci o studium se mohou více informací dovědět prostřednictvím videoklipu nebo webu katedry.


Text RNDr. Miroslav Janu, Ph.D., foto archiv katedry KTEIV PdF UP

bottom of page