top of page

Tip odjinud k prevenci sexuálního obtěžování

Téma sexuálního obtěžování se právem dostává do veřejného života a médií, důležitým je také v oblasti školství, jež je prostředím se specifickými rizikovými aspekty. Bohužel stále neexistuje dostatek vhodných, odborně zpracovaných materiálů, jež by napomáhaly osvětě a jež by – např. v rukou preventistů a vedoucích pracovníků – pomohly k prevenci a řešení sexuálního obtěžování a dalších patologických jevů na školách nebo jiných pracovištích.


Proto rádi doporučujeme příručku, již připravil Úřad vlády České republiky a Kancelář veřejné ochránkyně práv v roce 2019 jako příručku pro úřady a jiné jednotky státní správy. Obsah příručky je sice primárně určen úřadům a organizacím státní správy, lze jej ale velmi dobře využít také v prostředí vysokých škol, případně škol středních a základních, stejně jako v jiných zařízeních rezortu vzdělávání.


Obecným cílem příručky je pomoci předcházet výskytu sexuálního obtěžování na pracovištích a zároveň naučit odpovědné osoby citlivě a účinně řešit případy vyskytujícího se sexuálního obtěžování. Právě v tomto aspektu může být příručka přínosem také pro vedoucí pracovníky a pracovnice ve školství – mimo jiné proto, že připomíná vhodné postupy řešení problému a zásady komunikace s obětí sexuálního obtěžování.


Jak autoři pod vedením Ireny Smetáčkové uvádějí hned v úvodu, k tomu, aby bylo možné sexuálnímu obtěžování účinně předcházet, je nezbytné mít o této problematice komplexní přehled. A ten si příručka rovněž klade za cíl nabídnout. Nesoustředí se tedy jen na představení konkrétních nástrojů prevence a řešení případů sexuálního obtěžování, ale také na zvýšení povědomí o tomto fenoménu, o jeho příčinách, souvislostech, důsledcích i mýtech, které se okolo sexuálního obtěžování stále šíří.


Právě orientace v tomto širším kontextu je pochopitelně nezbytným základem pro účinné využívání v příručce představených nástrojů a postupů. Dodejme, že užitečná může být nejen pro vedoucí pracovníky a pedagogy, ale také pro studentky a studenty, kteří mají zájem získat přehled o možnostech ochrany před sexuálním obtěžováním, případně se sami stali jeho obětí a chtějí se mu účinně bránit.


Sexuální obtěžování je nežádoucí chování, které má mnoho negativních dopadů na jednotlivce i celé organizace. Je nevyžádané, obtěžující, ponižující, vytváří nepříjemné pracovní prostředí a vede ke snížení lidské důstojnosti.

Jak autoři připomínají, sexuální obtěžování je nežádoucí, většinou protizákonné chování, které má mnoho negativních dopadů na jednotlivce i celé organizace. Mezi jeho základní definiční znaky patří, že je nevyžádané, obtěžující, ponižující, vytváří nepříjemné pracovní prostředí a vede ke snížení lidské důstojnosti. U lidí, kteří se stali obětí sexuálního obtěžování, výzkumy opakovaně potvrdily negativní důsledky v oblasti psychické, fyzické, sociální i výkonnostní. Případy sexuálního obtěžování se také negativně odrážejí na celkovém klimatu pracoviště a promítají se do nižší pracovní spokojenosti a produktivity. Pokud na pracovišti nastane případ sexuálního obtěžování, může se jednat „jen“ o selhání konkrétního člověka, který se obtěžujícího chování dopustil. Pokud však takové chování trvá déle a zůstává neřešeno, je to již selhání celé organizace.


Příručka odkazuje na výzkumy, jež dokládají smutný fakt, že sexuální obtěžování není v České republice ojedinělým jevem. Naopak. V roli oběti či svědka nebo svědkyně se s ním setkala zhruba pětina české populace. Není náhodou, že se sexuálního obtěžování nejčastěji dopouštějí muži v nadřízených pozicích. Tento fakt úzce souvisí s dlouhodobě utvářenými a přetrvávajícími genderovými stereotypy a z nich vycházejícími očekáváními. Fenomén sexuálního obtěžování je tak spjat s nerovným postavením ve společnosti, kterému ženy musely čelit v minulosti. Zároveň tyto nerovnosti reprodukuje a dále posiluje.


Příručku si můžete stáhnout zde:


Tiráž:

Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě Příručka pro úřady

Copyright © Úřad vlády České republiky, Kancelář veřejné ochránkyně práv Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě

Autorský tým: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Mgr. Iva Fellerová Palkovská Mgr. Radan Šafařík Mgr. Lucie Hradecká Odborná garantka: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Vydal: Úřad vlády České republiky, Praha, 2019

ISBN: 978-80-7440-234-0Text: Redakce U21 s využitím úvodu doporučené příručky

Zdroj: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Prevence-sexualniho-obtezovani-ve-statni-sprave.pdf


Comments


bottom of page