top of page

Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě | Ředitel Ústavu pedagogiky a soc. studií Štefan Chudý

Aktualizováno: 18. 4. 2021


Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2010, zde se také roku 2013 úspěšně habilitoval v oboru Pedagogiky. Mezi okruhy, kterými se nejvíce věnuje, patří vysokoškolská pedagogika a pedeutologie, zejména: nové přístupy a inovace e-learningu pro vysokoškolskou výuku, rady pro začínající pedagogy, příručky pro lepší výukové metody, psychologická doporučení pro pochopení žáků a etické, filozofické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a zkoumání.  

K akademické profesi ho přivedlo učitelství v rodině: „Na střední škole člověk přemýšlí, jakým směrem by se mohl vydat a jelikož jsme měli pedagogickou tradici v rodině, tak i já jsem si zvolil tuto cestu.”  

Vědecká kariéra Štefana Chudého začala v jeho rodné vlasti, kde v letech 1997–2002 absolvoval magisterské studium na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre. Doktorské studium následně úspěšně zakončil v roce 2005 na brněnské Masarykově univerzitě, a v Česku již zůstal. V letech 2003–2008 zastával řadu významných funkcí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Mj. byl garantem oboru Sociální pedagogiky, ředitelem Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií, později pověřeným proděkanem a následně proděkanem pro vědeckou činnost na téže fakultě, byl také členem Akademického senátu UTB a hostem Vědecké rady UTB. Podílel se tak na budování nového odvětví humanitních studií na nové fakultě zlínské univerzity. Jeho další kroky směřovaly do Olomouce, kde roku 2010 nastoupil jako odborný asistent na ústav pedagogiky a sociálních studií. Na tomto pracovišti setrval do současnosti, od srpna 2015 jej vede.  


Během profesní dráhy se Štefanu Chudému podařilo získat řadu zkušeností z několika českých univerzit (a jejich pedagogických fakult), má tak cennou možnost srovnání, jak si české pedagogické fakulty stojí. Podle něj nelze úplně srovnávat mladé, nově vznikající univerzity, které jsou spíše specificky a profesně profilované, s těmi, které již mají delší tradici a de facto vybudovanou pozici. Díky zahraničním cestám a působení ve vědecké radě časopisu International Journal of Humanities and Social Science Research (USA) či členství v mezinárodním výzkumném kolektivu v rámci projektu VOICES (ERASMUS+) může porovnávat také se zahraničím: „Vzdělávací systémy se v jednotlivých zemích pochopitelně liší, a jsou tak jistým limitem, ale určitá kritéria srovnat samozřejmě lze. České pedagogické fakulty na tom nejsou vůbec špatně oproti těm zahraničním. Témata a výzkumné problémy jsou totiž totožné, ale relevantnost vědeckých výzkumů je samozřejmě otázkou počtu obyvatel, ale i tradice vzdělávání, filozofie daných institucí a uplatnitelnosti absolventů v praxi. Srovnávání deseti milionů obyvatel v nějakém státě v USA, v čínském městě, nebo vlastně v celé České republice, je úplně jiné.” 


Po nástupu na olomoucký ústav pedagogiky a sociálních studií v roce 2010 se Štefan Chudý roku 2013 úspěšně habilitoval v oboru pedagogika. O dva roky později byl pověřen vedením ústavu, následně byla tato pozice potvrzena ve výběrovém řízení a od srpna 2015 ústav vede. „Za svůj největší úspěch v mé akademické kariéře považuji stabilizaci tohoto pracoviště, reakreditaci studijních programů, hlavně těch doktorských a následné zapojování mladých doktorů do aktivit na ústavu a naší fakultě,” shrnuje to, čeho se mu během profesní dráhy podařilo dosáhnout.  


Mimo to je Štefan Chudý také předsedou oborové rady doktorského studia a garantem řady studijních programů, které ÚPSS realizuje, včetně těch pro uchazeče ze zahraničí. Jeho vize směřování ústavu (a pedagogiky obecně) spočívá právě také v pokračování internacionalizace, ve výzkumech a především ve zkvalitňování vzdělávání z vysokoškolského pohledu pedagogiky, zaměřeného na teaching excellence. Což rovněž zahrnuje rozšiřování nabídky studijních oborů pro zahraniční studenty. Nově se podařilo k stávajícímu programu Leisure Time Activities Counselling and Management akreditovat i druhý navazující magisterský studijní program Research and Development in Educational Studies v angličtině. Jeho koncepce je inspirována západním typem učení – příprava budoucích profesionálů v širším pojetí pedagogiky, zahrnující nejen ”teaching”, ale také “research”.   


„Oblíbeným aspektem akademického působení na univerzitě je pro mě možnost setkávání se s různými lidmi, vychovávání nové generace pedagogů a srovnávání výsledků výzkumů s jinými institucemi,”  dodává Štefan Chudý na adresu toho, co jej na práci v akademické sféře nejvíc motivuje. 


Autoři: Karolina Wesołowska, Ondřej Moučka

Foto: Jakub Konečný

11 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page