top of page

Workshop na pedagogické fakultě otevře téma revize rámcového vzdělávacího programu

Aktualizováno: 3. 4. 2022

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. Libuše Ludíková a vrchní ministerský rada Oddělení základního vzdělávání Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT PhDr. Martina Tóthová zvou zájemce na workshop, který pořádá PdF UP v Olomouci ve spolupráci s MŠMT. Workshop se uskuteční dne 22. 11. 2021 od 14:30 ve Velké aule PdF UP v Olomouci.Tématem bude jádrový a rozvíjející obsah vzdělávání v kontextu revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


Workshop je jedním z řady setkání, jež MŠMT a členové expertního panelu pro revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání plánují uskutečnit na fakultách připravujících učitele. Expertní panel začal pracovat před několika týdny a členy tohoto poradního orgánu MŠMT jsou odborníci z různých oblastí vzdělávacího systému. Ti se snaží najít shodu na hlavních cílech a směru revizí a zároveň usilují o vyvolání široké diskuse v pedagogické obci. Plánované workshopy jsou jedním ze způsobů, jak tuto diskusi iniciovat a jak získat zpětnou vazbu od důležitých aktérů vzdělávacího systému. Jak již dříve uvedl předseda expertního panelu Jan Jiterský, do procesu revizí je důležité vtáhnout rovněž ty, kdo se podílejí na přípravě učitelů. Tomuto záměru je také uzpůsoben program workshopu a jeho téma, jímž je obsah vzdělávání a jeho úrovně.


Časový harmonogram:

  • 14:30 – 14:40 uvítání účastníků děkankou PdF UP v Olomouci (prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.); Představení revizí předsedou expertního panelu MŠMT (Mgr. Jan Jiterský),

  • 14:40 – 15:10 úvodní referát na téma Jádrový a rozvíjející obsah vzdělávání v kontextu revize RVP ZV (Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D., PdF UP v Olomouci),

  • 15:15 – 16:30 workshop na téma definování jádrového a rozvíjejícího obsahu vzdělávání v kontextu revize RVP ZV,

  • 16:30 – 17:00 závěrečné shrnutí a formulování závěrů.


Workshop povede RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. z PdF UK v Praze, který je zástupcem expertního panelu MŠMT, poradního orgánu pro řešení revizí RVP ZV.


Pro koho je akce určena?


Zúčastnit se mohou:

  • akademičtí pracovníci zajišťující výuku oborových didaktik v pregraduální přípravě studentů učitelství;

  • ředitelé a učitelé fakultních a spolupracujících škol;

  • studenti učitelství PdF UP v Olomouci.

Další zájemci mohou akci sledovat na YouTube, kde bude zveřejněn stream workshopu. Stream bude možné sledovat na tomto odkazu.

https://youtu.be/riZpIzNhRAY


Místo konání: Velká aula PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc


Realizace workshopu bude rovněž v hybridní podobě s možností on-line připojení účastníků prostřednictvím platformy ZOOM. https://cesnet.zoom.us/j/97015838630 Meeting ID: 970 1583 8630


Commentaires


bottom of page