Zúčastněte se virtuální konference Prostor obrazu a získejte inspiraci pro výuku výtvarné výchovy

Prostor obrazu | Mezioborová setkání na poli umění a edukace

Celostátní online konference České sekce INSEA

Česká sekce INSEA a GASK | Galerie Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat na online konferenci s názvem Prostor obrazu: Mezioborová setkání na poli umění a edukace. Akce je akreditována v rámci DVPP.


Termín konání: 5. – 6. 11. 2021

Cesty, kterými se vydáváme při integraci výtvarného umění a „obrazů“ do pedagogické praxe, nás často zavádějí na rozmanité křižovatky. Ty nás vybízejí k úvahám nad tím, jakým způsobem s uměleckým dílem zacházíme, jak se nám daří jej zpřístupnit a jakými metodami a strategiemi vedeme žáky k porozumění jeho obsahovým vrstvám a kontextům. Klíčovou otázkou je také to, zda a jak jsme schopni vytvářet podnětné prostředí pro porozumění významům umění a pro plné využití jeho edukačního potenciálu. Možnosti zapojení uměleckého díla do výtvarné výchovy jsou jistě neomezené, stejně jako možné škály jeho interpretace a teoretického uchopení. Prostor „obrazu“ je tak nekonečný, ať už se pohybujeme v poli samotného umění a tvorby, v oblasti edukace, nebo na prostupných hranicích těchto obsahových platforem.


Cílem konferenčního setkání pořádaného Českou sekcí INSEA a Galerií Středočeského kraje je otevřít dialog spojený například s těmito otázkami: Jak dnes v kontextu současné výtvarné nebo galerijní pedagogiky chápeme „obraz“? Jak pohled na obraz a obraznost proměňuje současná vizualita utvářená digitálními technologiemi? Jak je práce s uměleckým dílem zakotvena v současných kurikulárních dokumentech? Lze o obrazech vzniklých v rámci výtvarné výchovy hovořit jako o umění, nebo existují univerzálnější koncepty vizuální kultury? Jakým způsobem lze v edukaci smysluplně uchopit a přiblížit současné umění a jeho aktuální, často kontroverzní nebo složitá témata? Je možné prostřednictvím výtvarné tvorby ve vyučování efektivně reflektovat celospolečenské nebo globální problémy jako jsou udržitelnost, gender, environment, multikulturalita a další? Jak naučit žáky přistupovat k obrazům kriticky a s otevřenou myslí? Jak je učit rozpoznávat manipulativní potenciál současných digitálních obrazů?


Svět umění nám přirozeně předkládá také další, archetypální témata, mezi jinými například problematiku životního prostoru a místa, tolik aktuálního v době, kdy stále více obýváme světy virtuální. Jak žákům přiblížit skrze výtvarnou výchovu místo, kde žijí? Jak tvořivě uchopit specifická regionální témata a zakomponovat do výtvarné edukace fenomén genia loci? Aktuálním tématem jsou také vlastní hranice výtvarné výchovy a otázka, jakým způsobem lze rozvíjet mezipředmětové vztahy při práci s uměleckým dílem. Intermediální tendence v umění i v současné populární kultuře nás pak vedou k zamyšlení, jak propojit oblasti hudební, výtvarné či dramatické. Stranou nezůstávají ani po staletí se opakující otázky pojící se s obrazy: Je možné skrze reflexi vizuální kultury upevnit morální hodnoty žáků? Lze ve výtvarné výchově efektivně reflektovat etické principy a za jakých podmínek je to v současné situaci probíhajících „kulturních válek“ možné a legitimní?


Věříme, že úvahy nad všemi těmito otázkami se stanou bází pro podnětnou oborovou debatu také v rámci konference nazvané PROSTOR OBRAZU. Termín „obraz“ zde nechápeme pouze jako jednu z historických forem zobrazování předmětného a nepředmětného světa. Obraz, „picture“, nebo také „image“, může být materiálním produktem, stejně jako mentální představou – myšlenkovým konceptem.


Do prostoru obrazu zveme všechny kolegy a kolegyně z oboru výtvarné pedagogiky, muzejní a galerijní pedagogiky, stejně jako ty, kteří se pohybují v poli příbuzných disciplín. Konference je určena jak odborníkům, tak také studentům, učitelům z praxe a začínajícím výzkumníkům. Konference je akreditována v rámci systému DVPP, účastníci z řad učitelů mohou o proplacení požádat vedení své školy; po skončení akce všichni obdrží certifikát.


Konferenční jednání se uskuteční online a nabídne celkem šest sekcí věnovaných různorodým přístupům a pohledům na výše uvedená témata. Cílem společného setkání je hlubší ponor do problematiky obrazů a zapojení uměleckého díla do výtvarné výchovy. Tato problematika bude řešena také v souvislosti s aktuální situací – záměry redukovat některé obsahy kurikula pro základní vzdělávání a snížit hodinovou dotaci pro vzdělávací oblast Umění a kultura – s tím se pojí otázky, které tato situace exponuje: Je prostor pro umění a vizuální gramotnost v rámci základního vzdělávání dostatečný? Jaké důsledky bude mít aktuální a budoucí revize RVP ZV na kvalitu vzdělávání? Debata na toto téma pak přirozeně otevírá také problematiku podmínek nutných pro kvalitu výtvarného vzdělávání a s ní související téma vzdělávací politiky či kvality přípravy výtvarných pedagogů na pedagogických fakultách. Nevyhneme se ani otázce, zda jsme jako výtvarní pedagogové schopni prostor pro obraz ve vzdělávání účinně obhajovat a zda je výtvarná výchova připravena k odborné a mediálně viditelné argumentaci a srozumitelné komunikaci s veřejností.