Katedra českého jazyka a literatury

About the Recipe

Raději to přiznám hned na začátek, pedagogická fakulta byla až má druhá volba. Po tom, co jsem se nedostal na vysněný obor, jsem si řekl, že zkusím jeden rok na učitelství českého jazyka a společenských věd, a pak se uvidí. Musím ale říct, že jsem byl snad už od prvního dne z fakulty nadšený a nikam jinam jsem nechtěl – bavila mě naprostá většina přednášek či seminářů a měl jsem pocit, že to, co studuji, má opravdu smysl.
Během studia jsem získal nespočet nových zkušeností a příležitostí k sebezdokonalování, přičemž jsem nejvíce využíval nabídky zahraničních pobytů a stáží. Postupně jsem vyjel na pracovní stáž do anglického Birminghamu, na studijní stáž na Valdosta State University, která se nachází v americké Georgii, a také na Erasmus do německého Heidelbergu. Každá cesta do zahraničí mi dala něco, co bych se na přednáškách nikdy nenaučil. A vím, že díky tomu budu i lepším učitelem.

Ingredients

Katedra českého jazyka a literatury realizuje všechny tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční a kombinované formě. Tříletý bakalářský program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (ve variantách maior i minor) je primárně zaměřený na systematizaci základních poznatků v oblasti jazykovědy (gramatický popis jazyka, studium mluvené i psané komunikace apod.) a literární historii i teorii (historie české a světové literatury, literatura pro děti a mládež apod.). Dvouleté navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ nejen prohlubuje a rozšiřuje získané znalosti a dovednosti z bakalářského studia, ale především je systematicky rozvíjí z pohledu oborové didaktiky. Doktorský studijní program Didaktika literatury (Ph.D.) umožňuje zájemcům o další odborné vzdělávání navázat na svá magisterská studia a věnovat se oborově didaktickým otázkám a výzkumným i vzdělávacím aktivitám. Od roku 2020 také katedra realizuje doktorský studijní program Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání (Ph.D.), který má přispět k rozvoji teoretické i výzkumné základny oborové didaktiky ČJL v oblasti výuky literatury a mediální gramotnosti. Katedra umožňuje zájemcům absolvování obhajoby rigorózní práce a složení této státní zkoušky (PhDr.) v oboru zaměřeném na učitelství českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy.

Preparation

Vědecká a pedagogická činnost jazykové sekce je zaměřena nejen na tradiční gramatické disciplíny (fonetika, tvarosloví, syntax), ale rovněž se snaží systematicky rozvíjet komunikační kompetence budoucích učitelů (stylistika/sloh, kultura mluveného projevu, rétorika). Velmi dbáme také o rozvoj znalostí a dovedností v oblasti mediální výchovy a kritického myšlení. Ve spolupráci s Centrem PRVoK realizujeme širokou škálu výzkumných i vzdělávacích aktivit, zaměřených nejen na rizika spojená s online komunikací, ale také na možnosti využití digitálních pomůcek ve vzdělávání. Významnou oblastí badatelských aktivit literární sekce je vedle literárněhistorického pohledu na českou a světovou literaturu také odborné zkoumání, analýza a interpretace intencionální literatury pro děti a mládež. Jednou z klíčových priorit je i podpora a rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti ve spolupráci s akademickými i dalšími vzdělávacími institucemi. Systematicky také realizujeme didaktickou přípravu budoucích učitelů českého jazyka a literatury se zvláštním zaměřením na slohovou a komunikační výchovu.


Klíčové oblasti zájmu:
• komunikační a mediální výchova a rozvoj klíčových kompetencí učitele pro 21. století;

• podpora a rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti;

• výzkumné i vzdělávací aktivity v oblasti prevence rizikového chování v online prostředí (PRVoK);

• digitální technologie ve výuce v 21. století;

• literatura pro děti a mládež a její výchovný i vzdělávací potenciál;

• rozvíjení mezinárodní spolupráce a realizace komerčního výzkumu;

• studentské a učitelské mobility ERASMUS+ a zahraniční stáže;

• příprava a realizace konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.