top of page

Vyberte si, kde strávíte nejlepší léta svého života!

1.png
2.png
4.png
5.png
7.png
9.png
10.png
12.png
13.png
8.png
11.png
6.png
3.png
14.png

KATALOG STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
(S ANOTACEMI PROGRAMŮ, PROFILEM ABSOLVENTA & DALŠÍMI PODROBNOSTMI)

nahoru

Katedra antropologie a zdravovědy

_0JK3919.jpg

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (NMgr.)

antropologie

O KATEDŘE

Katedra antropologie a zdravovědy patří mezi nejstarší pedagogicko-vědecká pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci – vznikla již v roce 1946. V současnosti je katedra moderním univerzitním pracovištěm, které garantuje a realizuje v prezenční i kombinované formě tři studijní programy mající na fakultě dlouhodobou tradici, z nichž program učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy je oborem téměř ojedinělým. V oblasti zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti a první pomoci zajišťuje výuku pro všechny studijní programy na PdF UP, včetně rozšiřujícího studia a kurzů CŽV. Rigorózní řízení je nabízeno absolventům studijních oborů učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol, učitelství odborných předmětů pro (střední) zdravotnické školy a učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední a vyšší odborné školy. V rámci doktorského studijního programu Pedagogika je možné v závislosti na zaměření disertační práce realizovat doktorské studium na katedře antropologie a zdravovědy a dále se zde vědecky profilovat.

Jaké programy nabízíme?

1. Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (VZ) – bakalářské studium

Studijní program zajišťuje komplexní přípravu teoretických základů v problematice zdraví v celém bio-psycho-sociálním kontextu v rámci holistického přístupu ke zdraví. Studium oboru reflektuje aktuální stav vědy a poznání, čerpá z mnoha vědních disciplín, jako je medicína a její jednotlivé obory (preventivní lékařství, sexuologie, pediatrie, hygiena a epidemiologie aj.), psychologie, sociologie, antropologie, adiktologie, demografie aj. Absolventům nabízí jejich uplatnění v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu.

2. Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (UVZ) – navazující magisterské studium

Studium učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol připravuje budoucí pedagogy k výkonu povolání učitele na základní škole pro vyučovací oblast výchovy ke zdraví. Vyučovací předměty jsou koncipovány s ohledem na vyváženost biologických (zdravovědných), psychologických a sociálních disciplín a součástí studia jsou také významné disciplíny didaktické a metodické, které rozvíjejí zejména kompetence učitelské.

3. Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (UOPZŠ) – navazující magisterské studium

Studijní program navazuje na bakalářské studium programů: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka nebo zdravotnický záchranář. O studium se proto mohou ucházet absolventi bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence nebo Zdravotnické záchranářství a jejich ekvivalentů jako jsou např. Všeobecná sestra, Ošetřovatelství, Porodní asistentka, Dětská sestra. Absolvent získá kvalifikaci k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka – učitele odborných předmětů na středních a vyšších zdravotnických školách, v doškolovacích institutech pro nelékařské zdravotnické pracovníky, případně v akademické sféře.

Další aktivity pracoviště:


účast na výzkumných státních i mezinárodních projektech, aktivitách veřejných a v oblasti primární prevence, pořádání každoročních edukativních konferencí a workshopů Den zdraví a Vánoce a zdraví pro odborníky z oblasti podpory zdraví, učitele z praxe i studenty, spolupráce se základními a středními školami, sledování somatického stavu a pohybové aktivity dětí a mládeže včetně jejich vývoje, realizace praxí a studentská mobilita ve školách českých menšin v Chorvatsku, učitelské a studentské mobility Erasmus+, vytváření studijních opor a materiálů a příprava kurzů v rámci DVPP a CŽV, výzkumně-edukativní aktivity v problematice dospělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu stylu, včetně výuky U3V.

Spolupráce katedry:


katedry antropologie PřF MUNI, PřF UK v Praze, PrF UK v Bratislavě, katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU, katedra biologie PdF JČU v Českých Budějovicích a PrF UKF Nitra, Národní pedagogický institut České republiky, Státní zdravotní ústav v Praze, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Centrum Anabell, Krajská hygienická stanice Olomouc, odborná pracoviště na VŠ v Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku, Centrum pro vědecké důkazy ve vzdělávání a v uměleckých terapiích (EduArt) – Center for Evidence-Based Education and Arts Therapies: A JBI Affiliated Group

KATALOG STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
(S ANOTACEMI PROGRAMŮ, PROFILEM ABSOLVENTA & DALŠÍMI PODROBNOSTMI)

_MGL4664_BI_M.jpg

Katedra biologie

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterské studium)

biologie

O KATEDŘE

Katedra biologie je významnou součástí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a patří k jejím nejdéle působícím pracovištím. Naší prioritou je kvalitní příprava budoucích učitelů přírodopisu. Zaměřujeme se také na vědeckovýzkumnou činnost v oblasti didaktiky biologie a geologie i v celé řadě biologických a geologických disciplín. 

 

Výuku realizujeme v moderně vybavených odborných učebnách a laboratořích, na fakultní zahradě a v rámci terénních cvičení a exkurzí. Sídlíme v historickém jádru města Olomouce v budově tzv. Žerotínského paláce v Purkrabské ulici s širokou dostupností městské hromadné dopravy, studentských kolejí, menzy, knihoven i nezbytného kulturně-společenského a sportovního vyžití.

 

Nabízíme kvalitní studium zaměřené na učitelství přírodopisu všem studentům se zájmem o biologii, neživou přírodu či environmentální problematiku se snahou rozvíjet své dosavadní znalosti a dovednosti a předávat je dál v roli budoucího učitele.

Jaké programy nabízíme?

Garantujeme a realizujeme prezenční a  kombinovanou formu učitelského studia v těchto studijních programech:

Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterské studium)

Oba studijní programy je možné studovat jako hlavní studijní program (maior), který lze volně kombinovat se studijními programy minor z fakultní nabídky, nebo také ve variantě vedlejšího studijního programu (minor).

 

V rámci studijního programu maior student zpracovává kvalifikační (bakalářskou nebo diplomovou práci) a zároveň absolvuje předměty společného pedagogicko-psychologického základu. Naše pracoviště dále ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání UP garantuje a realizuje programy kvalifikačního vzdělávání pro vysokoškolské pracovníky ve školství v oborech:

 

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

Biologie – učitelství pro SŠ

 

Naše aktivity:

 

Pořádáme workshopy pro učitele i žáky zaměřené na praktickou výuku přírodopisu a zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu do škol. Zároveň pro zájemce z řad středoškoláků organizujeme prázdninový Letní kemp biologie.

 

Spolupracujeme na odborném didaktickém výzkumu zaměřeném na zvyšování kvality výuky přírodopisu na 2. stupni základních škol a biologie na středních školách. Mezinárodní vědeckovýzkumná spolupráce se rozvíjí především v oblasti molekulární fylogenetiky a paleontologie.

 

Výstupy z vědeckovýzkumné činnosti katedry publikujeme v odborných domácích i zahraničních časopisech. Organizujeme studentské a učitelské mobility v rámci programu Erasmus+. Dlouhodobě se podílíme na realizaci mimoškolních environmentálně zaměřených aktivit pro žáky základních škol.

KATALOG STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
(S ANOTACEMI PROGRAMŮ, PROFILEM ABSOLVENTA & DALŠÍMI PODROBNOSTMI)

KBI_PRIBEH.png

Katedra hudební výchovy

_0JK2782_HV_M.jpg

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy (navazující magisterské studium)

hudební výchovy

O KATEDŘE

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 1964. Její prvopočátky se ovšem pojí s historickým obnovením Univerzity Palackého a vznikem pedagogických fakult již v roce 1946. Dá se říci, že původní zaměření katedry kontinuálně přesahuje až do současnosti, a to i přesto, že se zcela diametrálně proměnily podmínky a okolnosti apercepce hudby, postavení hudby ve společnosti a mediální způsoby jejího šíření.

 

Základním cílem katedry hudební výchovy je připravovat své absolventy na předávání hudebního kulturního dědictví nejširším vrstvám populace v rámci školní hudební výchovy i v kontextu nejrůznějších edukačních aktivit mimoškolních. Toto nesmírně humánní poslání uskutečňuje v kontextu širokého spektra vzdělávacích institucí, a proto se zaměřuje na budoucí učitele hudební výchovy v mateřských, na základních a středních školách a v nejrůznějších typech speciálněpedagogických vzdělávacích a výchovných zařízení. Mnozí absolventi se také v praxi specializují na sbormistrovství a učitelství elementární hry na hudební nástroj a učitelství zpěvu na základních uměleckých školách.

 

Jaké programy nabízíme?

 

Studium je uskutečňováno v oborových kombinacích s dalším učitelským oborem studovaným na pedagogické, filozofické či přírodovědecké fakultě. Jeho první úroveň představuje tříletý bakalářský obor Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání. Jeho obsahem je získání rozvinutých hudebních dovedností ve hře na klavír, zpěvu, intonaci, souborové hře s různorodým nástrojovým obsazením a řízení pěveckého sboru. Součástí studia je získání znalostí v oblasti hudební teorie, hudební historiografie, hudebních forem, hudebních nástrojů atd.

 

Druhou úroveň představuje studium dvouletého magisterského navazujícího oboru Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy v prezenční formě. Magisterské studium prohlubuje kompetence studentů získané v bakalářském studiu a rozšiřuje je o oblasti hudebně-analytické, hudebně-pedagogické a hudebně-psychologické. Součástí magisterského navazujícího studia je také oborová praxe na základních a středních školách.

 

Pro teoreticky erudované absolventy studia je určen doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika a jeho anglická verze Music Theory and Education, určená pro zahraniční studenty. Studium je čtyřleté a lze je studovat v prezenční nebo kombinované formě. Pracoviště garantuje také habilitační a profesorské řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika.

 

Katedra hudební výchovy poskytuje rovněž výuku hudebních předmětů budoucích učitelů na 1. stupni základních a speciálních škol i učitelkám mateřských škol. Studium ve všech oborech probíhá v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, které poskytuje studentům i pedagogům nadstandardní studijní a pracovní podmínky.

 

Personální obsazení katedry

 

Na pracovišti působí 13 interních vysokoškolských pedagogů, profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří vedle pedagogické činnosti uskutečňují badatelské a výzkumné aktivity s publikačními výstupy a prezentacemi na domácích i zahraničních konferencích a seminářích. Bohatá je také umělecká kompoziční, interpretační, umělecko-pedagogická a organizátorská činnost řady členů katedry, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. S katedrou spolupracuje také řada externích odborníků z pedagogické, vědecké a umělecké praxe.

 

Další aktivity katedry

 

Pracovníci katedry se rovněž dlouhodobě podílejí na přípravě a uskutečňování olomouckých hudebních festivalů Baroko a Opera Schrattenbach. Na katedře působí také příležitostná studentská komorní, folklorní a jazzová seskupení.

KATALOG STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
(S ANOTACEMI PROGRAMŮ, PROFILEM ABSOLVENTA & DALŠÍMI PODROBNOSTMI)