Vyberte si, kde strávíte nejlepší léta svého života!

1.png
2.png
4.png
5.png
7.png
9.png
10.png
12.png
13.png
8.png
11.png
6.png
3.png
14.png

KATALOG STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
(S ANOTACEMI PROGRAMŮ, PROFILEM ABSOLVENTA & DALŠÍMI PODROBNOSTMI)

 

Katedra antropologie a zdravovědy

_0JK3919.jpg

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (NMgr.)

 

O KATEDŘE

Katedra antropologie a zdravovědy patří mezi nejstarší pedagogicko-vědecká pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci – vznikla již v roce 1946. V současnosti je katedra moderním univerzitním pracovištěm, které garantuje a realizuje v prezenční i kombinované formě tři studijní programy mající na fakultě dlouhodobou tradici, z nichž program učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy je oborem excelentním. V oblasti zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti a první pomoci zajišťuje výuku pro všechny studijní obory na PdF UP, včetně rozšiřujícího studia a kurzů CŽV. Rigorózní řízení je poskytováno absolventům studijních oborů učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol, učitelství odborných předmětů pro (střední) zdravotnické školy a učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední a vyšší odborné školy. V rámci doktorského studijního programu Pedagogika je možné v závislosti na zaměření disertační práce realizovat doktorské studium na katedře antropologie a zdravovědy a dále se zde vědecky profilovat.

Jaké programy nabízíme?

1. Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (VZ) – bakalářské studium

Studijní program zajišťuje komplexní přípravu teoretických základů v problematice zdraví v celém bio-psycho-sociálním kontextu v rámci holistického přístupu ke zdraví. Studium oboru reflektuje aktuální stav vědy a poznání, čerpá z mnoha vědních disciplín, jako je medicína a její jednotlivé obory (preventivní lékařství, sexuologie, pediatrie, hygiena a epidemiologie aj.), psychologie, sociologie, antropologie, adiktologie, demografie aj. Absolventům nabízí jejich uplatnění v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu.

2. Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (UVZ) – navazující magisterské studium

Studium učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol připravuje budoucí pedagogy k výkonu povolání učitele na základní škole pro vyučovací oblast výchovy ke zdraví. Vyučovací předměty jsou koncipovány s ohledem na vyváženost biologických (zdravovědných), psychologických a sociálních disciplín a součástí studia jsou také významné disciplíny didaktické a metodické, které rozvíjejí zejména kompetence učitelské.

3. Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (UOPZŠ) – navazující magisterské studium

Studijní program navazuje na bakalářské studium programů: Všeobecná sestra, Porodní asistentka nebo Zdravotnický záchranář. Absolvent získá kvalifikaci k  výkonu regulované profese pedagogického pracovníka – učitele odborných předmětů na středních a vyšších zdravotnických školách, v doškolovacích institutech pro nelékařské zdravotnické pracovníky, případně v akademické sféře.

Další aktivity pracoviště:


účast na výzkumných státních i mezinárodních projektech, veřejných aktivitách a v oblasti primární prevence, pořádání každoročních edukativních konferencí a workshopů Den zdraví a Vánoce a zdraví pro odborníky z oblasti podpory zdraví, učitele z praxe i studenty, spolupráce se základními a středními školami, sledování somatického stavu a pohybové aktivity dětí a mládeže včetně jeho vývoje, realizace praxí a studentská mobilita ve školách českých menšin v Chorvatsku, učitelské a studentské mobility Erasmus+, vytváření studijních opor a materiálů a příprava kurzů v rámci DVPP a CŽV, výzkumně-edukativní aktivity v problematice dospělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu stylu, včetně výuky U3V.

Spolupráce katedry:


katedry antropologie PřF MUNI, PřF UK v Praze, PrF UK v Bratislavě, katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU, katedra biologie PdF JČU v Českých Budějovicích a PrF UKF Nitra, Národní pedagogický institut České republiky, Státní zdravotní ústav v Praze, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Centrum Anabell, Krajská hygienická stanice Olomouc, odborná pracoviště na VŠ v Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku

KATALOG STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
(S ANOTACEMI PROGRAMŮ, PROFILEM ABSOLVENTA & DALŠÍMI PODROBNOSTMI)

_MGL4664_BI_M.jpg

Katedra biologie

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterské studium)

 

O KATEDŘE

Katedra biologie je významnou součástí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a patří k jejím nejdéle působícím pracovištím. Naší prioritou je kvalitní příprava budoucích učitelů přírodopisu. Zaměřujeme se také na vědeckovýzkumnou činnost v oblasti didaktiky biologie a geologie i v celé řadě biologických a geologických disciplín.

 

Výuku realizujeme v moderně vybavených odborných učebnách a laboratořích, na fakultní zahradě a v rámci terénních cvičení a exkurzí. Sídlíme v historickém jádru města Olomouce v budově tzv. Žerotínského paláce v Purkrabské ulici s širokou dostupností městské hromadné dopravy, studentských kolejí, menzy, knihoven i nezbytného kulturně-společenského a sportovního vyžití. Nabízíme kvalitní studium zaměřené na učitelství přírodopisu všem studentům se zájmem o biologii, neživou přírodu či environmentální problematiku se snahou rozvíjet své dosavadní znalosti a dovednosti a předávat je dál v roli budoucího učitele.

Jaké programy nabízíme?

Garantujeme a realizujeme prezenční a  kombinovanou formu učitelského studia v těchto studijních programech:

Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterské studium)

Oba studijní programy je možné studovat jako hlavní studijní program (maior), který lze volně kombinovat se studijními programy minor z fakultní nabídky, nebo také ve variantě vedlejšího studijního programu (minor).

 

V rámci studijního programu maior student zpracovává kvalifikační (bakalářskou nebo diplomovou práci) a zároveň absolvuje předměty společného pedagogicko-psychologického základu. Naše pracoviště dále ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání UP garantuje a realizuje programy kvalifikačního vzdělávání pro vysokoškolské pracovníky ve školství v oborech:

 

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

Biologie – učitelství pro SŠ

 

Naše aktivity:

 

Pořádáme workshopy pro učitele i žáky zaměřené na praktickou výuku přírodopisu a zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu do škol. Zároveň pro zájemce z řad středoškoláků organizujeme prázdninový Letní kemp biologie.

 

Spolupracujeme na odborném didaktickém výzkumu zaměřeném na zvyšování kvality výuky přírodopisu na 2. stupni základních škol a biologie na středních školách. Mezinárodní vědeckovýzkumná spolupráce se rozvíjí především v oblasti molekulární fylogenetiky a paleontologie.

 

Výstupy z vědeckovýzkumné činnosti katedry publikujeme v odborných domácích i zahraničních časopisech. Organizujeme studentské a učitelské mobility v rámci programu Erasmus+. Dlouhodobě se podílíme na realizaci mimoškolních environmentálně zaměřených aktivit pro žáky základních škol.

KATALOG STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
(S ANOTACEMI PROGRAMŮ, PROFILEM ABSOLVENTA & DALŠÍMI PODROBNOSTMI)

KBI_PRIBEH.png

Katedra hudební výchovy

_0JK2782_HV_M.jpg

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy (navazující magisterské studium)

 

O KATEDŘE

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 1964. Její prvopočátky se ovšem pojí s historickým obnovením Univerzity Palackého a vznikem pedagogických fakult již v roce 1946. Dá se říci, že původní zaměření katedry kontinuálně přesahuje až do současnosti, a to i přesto, že se zcela diametrálně proměnily podmínky a okolnosti apercepce hudby, postavení hudby ve společnosti a mediální způsoby jejího šíření.

 

Základním cílem katedry hudební výchovy je připravovat své absolventy na předávání hudebního kulturního dědictví nejširším vrstvám populace v rámci školní hudební výchovy i v kontextu nejrůznějších edukačních aktivit mimoškolních.

 

Toto nesmírně humánní poslání uskutečňuje v kontextu širokého spektra vzdělávacích institucí, a proto se zaměřuje na budoucí učitele hudební výchovy v mateřských, na základních a středních školách a v nejrůznějších typech speciálněpedagogických vzdělávacích a výchovných zařízení. Mnozí absolventi se také v praxi specializují na sbormistrovství a učitelství elementární hry na hudební nástroj a učitelství zpěvu na základních uměleckých školách.

 

Jaké programy nabízíme?