Knihovna

digitálních vzdělávacích zdrojů do výuky

Materiály do výuky ke stažení & tipy pro
vzdělávací obory

Tato část našeho portálu nabízí digitální vzdělávací zdroje a materiály do výuky různých předmětů a vzdělávacích oblastí. Materiály a tipy jsou členěny podle oborů. Kromě tohoto základního třídění je opět u každého článku kontextová nabídka. Zobrazíte si ji poklepáním na kategorii nebo štítek, které jsou umístěny pod každým článkem.

Inspiraci pro praxi můžete najít také v části Tipy do výuky (v ní najdete burzu námětů do praxe bez oborového třídění) nebo v naší FB skupině Učitel21. Pokud jste nenašli to, co potřebujete, oslovte členy naší komunity!

 

ČESKÝ JAZYK
A LITERATURA

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

JAZYKY | NĚMČINA
& ANGLIČTINA

MATEMATIKA
A JEJÍ APLIKACE

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

VÝCHOVA
K OBČANSTVÍ

ČLOVĚK
A PŘÍRODA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

TECHNIKA
A PRAKTICKÉ ČINNOSTI

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

EDUKACE V KULTUŘE
MUZEJNÍ EDUKACE

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ & HRY

Nejnovější položky z naší knihovny digitálních vzdělávacích zdrojů