top of page

Festival (oborových) didaktik nabízí inspiraci pro moderní výuku

Aktualizováno: 8. 11. 2023

Už 9. listopadu 2023 se v malé aule pedagogické fakulty koná Festival (oborových) didaktik! Přijďte se podívat na akci, na které oboroví didaktici z Pedagogické fakulty UP představí celou řadu inovativních metod do výuky. Vyzkoušejte si moderní metody na vlastní kůži a inspirujte se!Původní myšlenka na realizaci se objevila v době přípravy kompetenčního rámce budoucích absolventů učitelství během připomínkovacího období, kdy pro sběr připomínek probíhala komunikace s oborovými didaktiky v rámci fakulty. „V té době jsme zjistili, že naši kolegové mají spoustu skvělých nápadů na zařazování inovativních prvků do výuky, které by mohly být inspirativní pro všechny, ale o kterých mezi sebou ani nevíme. Řekli jsme si, že je velká škoda, a že by bylo dobré své nápady sdílet nejen spolu, ale i se studenty,“ přibližuje okolnosti realizace proděkanka pro studium Radka Dofková.


„Úvodního plenárního jednání se účastní Tomáš Janík z Masarykovy univerzity, dále jsme se obrátili na Matouše Bořkovce z MŠMT. Třetím hostem je Anna Derevjaníková z Prešova, výtvarnice.“

Jak sama upozorňuje, hlavní vizí tedy bylo uspořádat setkání zaměřené na představení konkrétních praktických tipů do výuky. „Hlavní část se skládá z vystoupení našich oborových didaktiků. Ty jsme požádali, aby si připravili v krátkých vystoupeních ochutnávku toho, co dělají. Nechceme powerpointové prezentace, ale aby využili konkrétní pomůcky, k vystoupení přibrali studenty… Pokud někdo například využívá nějakou mobilní aplikaci či vzdělávací program, může nechat auditorium vytáhnout telefony a konkrétně jim aplikaci představit. Nejedná se tedy o vědeckou konferenci v tradičním slova smyslu se sekcemi přednášek s powerpointovými prezentacemi, ale spíše o živá vystoupení. Klíčovým pojmem je mikrovýstup – konkrétní ukázka v duchu konstruktivismu.“


Účastníci se mohou těšit na několik zajímavých hostů z jiných pracovišť. Jak proděkanka Dofková upozorňuje: „Úvodního plenárního jednání se účastní Tomáš Janík z Masarykovy univerzity, který bude mluvit o projektu Hyperspace, dále jsme se obrátili na Matouše Bořkovce z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, protože ten má na starosti právě kompetenční model a přípravu budoucích učitelů v rámci konceptu provázejících učitelů. Třetím hostem je Anna Derevjaníková z Prešova, výtvarnice, která představí zážitkové vystoupení v oblasti hudební výchovy.“


„V posterové sekci jsme chtěli podpořit studenty v tom, aby své dosažené výsledky ze závěrečných prací prezentovali formou posteru. Nechceme po nich klasická vystoupení; cílem je spíš představení toho, co dělají a vzájemná inspirace, případně získání zpětné vazby pro dokončení práce.“

Akce také počítá s aktivní účastí studentek a studentů. Ti mohou představit své vlastní práce prostřednictvím posterů. „V posterové sekci jsme chtěli podpořit studenty v posledních, resp. předposledních ročnících v tom, aby své dosažené výsledky ze závěrečných prací prezentovali formou posteru. Nechceme po nich klasická vystoupení; cílem je spíš představení toho, co dělají a vzájemná inspirace, případně získání zpětné vazby pro dokončení práce,“ doplňuje Radka Dofková a dodává: „Zároveň jsme oslovili spolek Otevřeno, takže na konci akce bude realizována diskuze formou kulatého stolu se studenty z této organizace. Chceme se bavit o možných směrech inovací z jejich pohledu.“


Program celého Festivalu (oborových) didaktik naleznete níže.


Úvodní blok

9:00 doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.


Zahájení, úvodní slovo


9:05 Mgr. Matouš Bořkovec (MŠMT)


Reforma přípravy učitelů a Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství


9:20 prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Masarykova univerzita v Brně)


Vzdělávací prostředí Hyperspace jako výstup z oborově didaktického výzkumu založeného na přístupu design-based research


9:45 PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešově)


Od zážitku k poznatku v hudobnej výchove


Hlavní blok

10:00 Katedra českého jazyka a literatury


Komunikační pojetí výuky českého jazyka a literatury


doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.


10:20 Ústav cizích jazyků


Angličtinářské začátky


Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.


10:40 Katedra biologie


Inspirace učitelů budoucnosti: perspektivy výuky přírodopisu


Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.


11:00 Polední přestávka


12:00 Katedra matematiky


Zásada názornosti prostřednictvím programu GeoGebra v hodinách matematiky


Mgr. Jan Wossala, Ph.D.


12:20 Katedra společenských věd


Mezi dějepisem a občankou


Mgr. Monika Suková

Mgr. Zuzana Cieslarová

Bc. Kateřina Dočková

Bc. Tomáš Marek

Bc. Kateřina Nečacká


12:40 Katedra primární a preprimární pedagogiky


Forma „3 S“ jako prostředek pro rozvoj didaktické kompetence studentů


Mgr. Bc. Marcela Otavová, Ph.D. + 2 studenti


13:00 Katedra výtvarné výchovy


Procesuální kresba (nejen) v expresivních přístupech oborových didaktik


Mgr. et Mgr. Anna Boček Ronovská, Ph.D.

Mgr. Jana Musilová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Arnold

Mgr. Sára Lipnerová


13:20 Přestávka


13:40 Katedra hudební výchovy


Hudební klíčování a digitální gramotnost v HV


Mgr. Jarmila Šiřická, Ph.D.


14:00 Katedra technické a informační výchovy


Výuka nové informatiky na ZŠ a SŠ


Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Mgr. Radim Děrda


14:20 Ústav pedagogiky a sociálních studií


Bez (předem vytvořených) kritérií nelze žáka hodnotit formativně


doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.


14:40 Katedra antropologie a zdravovědy


Výchova ke zdraví jako prostor pro vzdělávání, zážitek i úspěch


doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D.


15:00 Kulatý stůl se studenty


Otevřeno, z.s.


15:30 Závěrečné poděkování


doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.


Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Lukáš Blokša

Comments


bottom of page