top of page

Co je morálka? Stáhněte si pracovní list, který připravila studentka PdF UP Natálie Stratilová


Pracovní list s názvem Co je morálka? navazuje na obsahy z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně je určen do Občanského a společenskovědního základu. Zpracovává vzdělávací obsah Úvod do filozofie a religionistiky s očekávaným výstupem „žák eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce“.
Návrh pracovního listu z oblasti etiky a morálky je koncipován tak, aby díky využití aktivizačních metod přiblížil zmíněná témata co nejširšímu okruhu studentů. Cílem aktivit je, aby si uvědomili souvislosti teoretických „definic“ s praktickými příklady a vyzkoušeli si například formulaci vlastního žebříčku hodnot, diskuzi o významu hodnot nebo třeba upevnili své morální postoje.


Metodické informace k pracovnímu listu:


K aktivitě Pojmové obrazce


Pro realizaci je navržena partnerská výuka. Žákům bude zobrazeno pět pojmů (viz pracovní list). Každý žák vysvětlí ve dvojici (se spolužákem v lavici) všechny pojmy libovolným způsobem (žáci mohou vyjádřit podstatu pojmů kresbou, rýmem apod.). Cílem je být při vysvětlování pojmů kreativní (v případě, že si žáci nebudou vědět rady, mohou pojmy popsat vlastními slovy). Vysvětlení pojmů musí být vždy jednoznačné a pochopitelné. Řešení je uvedeno v pracovním listu pod tvary.


K aktivitě Žebříček morálních hodnot


Pro realizaci je doporučena samostatná práce žáků, následně proběhne diskuze. Každý žák dostane jednu kartičku s vypsanými morálními hodnotami (viz pracovní list). Úkolem žáků je samostatně dle vlastního pocitu přiřadit těmto osmi morálním hodnotám čísla podle toho, jak jsou pro ně tyto hodnoty důležité (1 – nejdůležitější, 8 – nejméně důležitá). Žáci mají na seřazení morálních hodnot pouze dvě minuty, neměli by příliš přemýšlet, naopak by se měli rozhodovat intuitivně podle prvního dojmu. Poté následuje společná diskuse, pro žáky je podstatné uvědomit si, že každý vnímá jiné morální hodnoty jako důležité, avšak všechny hodnoty je třeba akceptovat. V tomto úkolu není žádná chybná odpověď.


K aktivitě Jak vnímám morálku


Pro realizaci je navržena partnerská výuka, metoda pětilístku, vyhodnocení diskuzí. Žáci budou pracovat ve dvojicích (nejlépe vždy dva spolužáci v lavici) na úkolu s využitím metody známé jako Pětilístek. Žáci mají připravené podklady v pracovním listu. Na prvním řádku je napsáno téma – v našem případě MORÁLKA. Na další čtyři řádky píšou žáci své názory a myšlenky k tématu podle předem daných pravidel (ta jsou uvedena hned vedle každého řádku. Tzn. na druhý řádek píšou žáci dvě přídavná jména jako odpověď na otázku, jaká morálka je?, na třetí řádek píšou žáci tři slovesa na otázku, co morálka dělá nebo co se s ní děje, na čtvrtý řádek píšou žáci jednu větu složenou ze čtyř slov vztahující se k tématu a na pátý řádek píšou žáci jedno slovo, které je synonymem či shrnutím k tématu. Jakmile budou mít všechny dvojice pětilístek zpracovaný, vybrané dvojice učitelem nebo dobrovolníci přečtou své pětilístky a vzájemně budou diskutovat o možných námětech k tématu.


Pracovní list lze stáhnout zde:


Pracovní list_morálka
.pdf
Stáhnout PDF • 204KBKe zveřejnění do knihovny digitálních vzdělávacích zdrojů připravil Tomáš Hubálek

Comentarios


bottom of page