top of page

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví se stává velmi aktuálním vyučovacím předmětem na základních školách, přestože se tradičně řadí mezi tzv. „ostatní vzdělávací obory“, a ne tzv. „hlavní“. Události v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19 však ukazují, jak důležitá je úroveň ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI populace, která je v rámci edukační reality u žáků formována a rozvíjena (pozn. zdravotní gramotnost je dle WHO „kognitivní a sociální dovednost, která determinuje motivaci a schopnost jednotlivců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využívat je k rozvoji a udržení dobrého zdraví“, neboli „schopnost přijímat správná rozhodnutí mající vztah ke zdraví v kontextu každodenního života …“).Výchova ke zdraví je multidisciplinární obor, který se tedy primárně vztahuje k formování a rozvoji zdravotní gramotnosti, posílení aktivního přístupu ke zdraví, podpoře adekvátního životního stylu s akcentem na prevenci vzniku chronických neinfekčních epidemií (tzv. civilizačních chorob) a vybraných infekčních onemocnění, prevenci rizikového chování v řadě oblastí zejména závislostního chování či rizikového sexuálního chování a v posledních verzích RVP ZV (konkrétně od roku 2013) k edukaci v oblasti ochrany obyvatel za mimořádných událostí i dopravní výchově atd. Formulované cíle v podobě očekávaných výstupů se vztahují ke kognitivním, afektivním i psychomotorickým schopnostem žáků. Mnoho z očekávaných výstupů je specifikováno pro osobní život žáka s jejich využitím bezprostředně či v budoucnu.


Na PdF UP v Olomouci jsou budoucí pedagogové pro vzdělávací obor Výchova ke zdraví pregraduálně vzděláváni od roku 2007, v garanci Katedry antropologie a zdravovědy. Důraz je kladen nejen na odbornou oborovou přípravu, ale také na didaktické kompetence absolventů. Mezi pedagogicko-vědecké aktivity katedry patří spolupráce se základními a středními školami v oblasti primární prevence a výchovy ke zdraví, sledování somatického stavu a pohybové aktivity dětí a mládeže, problematika dospělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu stylu a společensko-ekonomickým podmínkám a sociální problematika.

Členové katedry se podílejí na veřejných aktivitách v oblasti primární prevence (Olomoucké dny zdraví, Festival zdraví, projekt Zdravá záda, MEZI NÁMI apod.).


V naší knihovně digitálních vzdělávacích zdrojů prezentujeme vybrané metodicko-didaktické materiály, které jsou využívány při profesní přípravě pedagogů Výchovy ke zdraví na PdF UP v Olomouci a velmi efektivně mohou být využity (alespoň některé jejich části) při kontaktní i nekontaktní výuce učiteli z pedagogické praxe.

(Současně si dovolujeme upozornit na nutnost vycházet v rámci formální ho vzdělávání z relevantních zdrojů. V rámci řešené tematické problematiky výchovy ke zdraví se často můžeme setkat s neověřenými, zavádějícími, někdy až pseudovědeckými informacemi. Stejně tak je žádoucí využívat ověřené/recenzované didakticky zpracované náměty pro výuku jednotlivých témat výchovy ke zdraví.)

Comments


bottom of page