top of page

Doktorandka Martina Haroková získala stipendium programu Institutu Pallium


V prvním ročníku stipendijního programu Institutu Pallium, jehož ambicí je podpořit výzkumné aktivity v oblasti dětské paliativní péče v českém prostředí, obstála i Martina Haroková, doktorandka speciální pedagogiky PdF UP. Stipendium má pomoci vybraným pěti studentům magisterských a doktorských programů.

Stipendium programu Institutu Pallium získali studenti, kteří se v rámci svých výzkumných aktivit zaměřují na některé z témat dětské paliativní péče. Kromě finanční podpory ve výši deset tisíc korun jim institut nabídl možnost dvou odborných konzultací s předními odborníky různých specializací.

„Udělení stipendia vnímám jako milou poctu a také trochu jako motivační prvek, který mi během doktorského studia a výzkumu umožní pokračovat v tom, co mě baví. Zároveň mě velmi těší, že Institut Pallium projevil zájem o oblast vzdělávání dětských paliativních pacientů a rozhodl se podpořit její rozvoj. Domnívám se totiž, že se jedná nejen o nosné téma oboru speciální pedagogiky, kterému bohužel v rámci magisterských programů není věnováno dostatek pozornosti, ale zejména o edukační výzvu, která si zaslouží bližší rozpracování. Věřím, že výstupy z jednotlivých etap výzkumu mohou být přínosné jak pro samotný institut a rozšíření teoretických poznatků speciální pedagogiky, tak pro stávající praxi pedagogických pracovníků podporujících děti v kontextu poskytované obecné nebo specializované paliativní péče,“ řekla Martina Haroková, studentka prvního ročníku doktorského studijního programu Speciální pedagogika.

V rámci doktorského studia se věnuje primárnímu vzdělávání žáků se závažným a život ohrožujícím onemocněním, což je i její téma dizertační práce. V první etapě vědecké práce se zaměří na zpracování současného stavu poznání v kontextu vzdělávání a vzdělávacích aspektů vážně nemocných dětí a žáků.

„Momentálně se zaměřuji na klíčové determinanty a aspekty kvality edukačního procesu, jehož jsou tito žáci součástí. Stipendium bych ráda využila na svůj další seberozvoj a vzdělávání v oblasti edukace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a také na výlohy, které budou s výzkumem souviset,“ dodala doktorandka.

Podle Jana Chrastiny z Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP, školitele doktorandky, rozvíjení dětské paliativní péče zahrnuje, kromě aspektů somatických a psychosociálních, také poskytování podpory, a to nejen dětem, ale i jejich rodičům. „Důležitou, a nutno říci, že častokrát opomíjenou roli však hraje i podpora vzdělávání a potřebné spolupráce. Vážně nemocné děti a žáci potřebují úpravu vzdělávacího obsahu, podmínek pro vzdělávání, modifikaci prostředí, odlišný komunikační proces, specifickou domácí přípravu a podobně. Pokud to zdravotní stav dětí umožňuje, jsou často vzdělávány v ´běžných´ školách nebo také ve školách zřízených při zdravotnických zařízeních,“ doplnil Jan Chrastina.

O stipendium programu Institutu Pallium se mohou zájemci z řad studentů magisterských a doktorských programů ucházet i v dalších letech. Už v následujících týdnech uveřejní Institut Pallium výzvu pro nadcházející ročník. Více ZDE.

Mgr. Martina Haroková je absolventkou magisterského studijního programu Učitelství pro první stupeň základní školy a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UP. Nyní je studentkou prvního ročníku doktorského studijního programu Speciální pedagogika v Ústavu speciálněpedagogických studií téže fakulty. Ve spolupráci s Mgr. Janem Chrastinou, Ph.D., se věnuje náročnému, potřebnému a v našich podmínkách ne příliš rozpracovanému tématu: vzdělávání dětí a žáků se závažnými, život ohrožujícími nebo život limitujícími onemocněními a zdravotními stavy. Jedná se například o děti a žáky s cystickou fibrózou, svalovými dystrofiemi, neurodegenerativními onemocněními, závažnou epilepsií, s některými z dědičných poruch metabolismu a podobně. Spolupracuje se Základní školou a Střední školou CREDO, o.p.s., kam dochází pomáhat se vzděláváním žáků s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Ve svém volném čase se věnuje osobní asistenci u lidí s mentálním postižením pod neziskovou organizací Spolu Olomouc, z. ú. Mimo jiné se také zapojuje do organizace studentských akcí Metro Union v Olomouci a je aktivní i v dobrovolnické činnosti.


Autorka: Milada Křížková Hronová

Foto: archiv Martiny Harokové

23 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page