top of page

Jaké mají studenti a studentky Univerzity Palackého povinnosti? Celkový přehled všeho důležitého

Normy týkající se práv a povinností studentů najdete na Úřední desce UP, níže uvádíme výběr nejdůležitějších norem a některé speciální informace.
Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data.


Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád UP (PDF) stanoví pravidla studia ve studijních programech akreditovaných na UP, práva a povinnosti studentů UP, včetně přezkumného řízení. Řád je závazný pro UP, její součásti, studenty, všechny akademické pracovníky a pracovníky zajišťující administrativu studia.


Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci upravuje pravidla projednávání disciplinárních přestupků studentů UP, ukládání sankcí a přezkoumání rozhodnutí v disciplinárním řízení. Řád také popisuje pravidla pro zřízení a fungování disciplinárních komisí.


Stipendijní řád

Stipendijní řád UP upravuje poskytování stipendií studentům UP, popisuje řízení o přiznání stipendia, rozhodnutí o jejich přidělení a způsobu jejich doručení. Stanovuje podmínky odnětí stipendia a přezkumného řízení.

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

  • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,

  • stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,

  • stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,

  • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách),

  • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P,

  • příspěvek na studium v zahraničí.

O možnostech přiznání stipendií se informujte na studijním oddělení fakulty.

Stipendijní řád UP – (účinnost od 1. 9. 2020)


Organizace studia v kreditovém systému

Kredity jsou body vyjadřující význam daného předmětu pro studijní obor a míru zátěže studenta v daném předmětu. Každému předmětu je proto přiřazen určitý počet kreditů, které student získá, jakmile příslušný předmět absolvuje, tj. vykoná zkoušku, kolokvium nebo zápočet. Klasifikace zkoušky neovlivňuje počet získaných kreditů. Podstata kreditového systému spočívá v oceňování povinných (předměty kategorie „A“), povinně volitelných (kategorie „B“) a volitelných předmětů (kategorie „C“) body – kredity. Kredity se získávají za absolvování předmětu, tj. ukončením předmětu stanoveným způsobem daným studijním plánem pro příslušný akademický rok. Počty kreditů jsou uvedeny v Seznamu přednášek. Pravidla kreditového systému jsou dána Studijním a zkušebním řádem a Organizací studia v kreditovém systému.
Pokyny k závěrečným pracím

Tento příkaz rektora určuje způsob zadávání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práci a definuje způsob jejich zveřejnění. Uvedená norma obsahuje i postup, jak zadat závěrečnou práci do univerzitního informačního systému.
Zákon o vysokých školách

Zákon o vysokých školách je základní právní dokument pro fungování vysokých škol v České republice. Definuje úlohu vysokých škol, popisuje základní typy vzdělávací činnosti, akademické svobody a akademická práva. Mimo jiné určuje, jaké orgány má veřejná vysoká škola mít, a jaké mají plnit funkce. Pojednává o vnitřních předpisech, pravidlech rozpočtu a hospodaření a dalších povinnostech. Definuje také pravidla studia na vysoké škole a přijímání ke studiu, ale také práva a povinnosti studentů a akademických pracovníků. Práva a povinnosti studentů upravují § 62 a 63 zákona. Důsledky porušení povinností studenta jsou upraveny v § 64 až § 69 zákona.Uznaná doba rodičovství

Dne 1. dubna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o vysokých školách, která přiznává některá nová práva studentům - rodičům, konkrétně studentkám na mateřské a rodičovské dovolené a studentům na rodičovské dovolené. Studenti-rodiče mají po dobu uznaného rodičovství právo na přerušení studia a prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností.


Pomoc studentům se specifickými potřebami

Studentům, kteří jsou prokazatelně v důsledku svého zdravotního postižení výrazně znevýhodněni při plnění studijních povinností určitého typu, může děkan fakulty na základě jejich písemné žádosti umožnit vykonání některé studijní povinnosti v jiné formě, než jaká je v daném předmětu standardně vyžadována. Takovou pomoc poskytujeme studentům se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, specifických poruch učení, případně studentům s chronickým somatickým či psychickým onemocněním, s narušenou komunikační schopností nebo s poruchou autistického spektra.243 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page