Jaké mají studenti a studentky Univerzity Palackého povinnosti? Celkový přehled všeho důležitého

Normy týkající se práv a povinností studentů najdete na Úřední desce UP, níže uvádíme výběr nejdůležitějších norem a některé speciální informace.
Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data.

Více...


Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád UP (PDF) stanoví pravidla studia ve studijních programech akreditovaných na UP, práva a povinnosti studentů UP, včetně přezkumného řízení. Řád je závazný pro UP, její součásti, studenty, všechny akademické pracovníky a pracovníky zajišťující administrativu studia.


Disciplinární řád

Disciplinární řád pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci upravuje pravidla projednávání disciplinárních přestupků studentů UP, ukládání sankcí a přezkoumání rozhodnutí v disciplinárním řízení. Řád také popisuje pravidla pro zřízení a fungování disciplinárních komisí.

Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16. 5. 2017) – účinnost od 1. 9. 2017


Stipendijní řád

Stipendijní řád UP upravuje poskytování stipendií studentům UP, popisuje řízení o přiznání stipendia, rozhodnutí o jejich přidělení a způsobu jejich doručení. Stanovuje podmínky odnětí stipendia a přezkumného řízení.

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

  • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,

  • stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,

  • stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,

  • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách),

  • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P,

  • příspěvek na studium v zahraničí.