top of page

Na Katedře českého jazyka a literatury vznikla antologie textů s tematikou šoaNa počátku tohoto roku byla v rámci projektu IGA_PdF_2020_002: Sestavení a verifikace monotematického souboru textů s tematikou šoa vydána Antologie textů s tematikou šoa pro 6.–9. ročník základních škol s metodickým dodatkem. Publikace, jejíž autoři (Mgr. Milan Mašát, Mgr. Jana Sladová, Ph.D. a Mgr. Kristýna Šmakalová) působí na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vznikla se záměrem oslovit především žáky a jejich učitele souborem poutavých textů s tematikou šoa (holokaustu). Za tímto účelem byly vybrány texty, které mají podle autorů potenciál vzbudit zájem čtenářů o danou problematiku a podpořit kvalitní četbu a její reflexi. Součástí antologie jsou určité metodické náměty pro práci s úryvky, které mají být podnětem k dalším úvahám a k hledání neformálních postupů v literární výchově.


Literární texty s tematikou šoa mohou přístupně zprostředkovat dětskému či dospívajícímu čtenáři značně komplikované téma, jistým způsobem mu ubírají na abstraktnosti a odpovídají současnému přístupu, který preferuje prezentaci událostí šoa prostřednictvím příběhu jedince. V tomto kontextu byly do antologie zařazeny zejména literární památky, jejichž autory jsou děti internované v ghettu Terezín.


Antologie se skládá z 28 pečlivě vybraných ukázek, převážně náležejících k intencionální tvorbě pro děti a mládež. Monotematický soubor textů není navržen jako tradiční učební pomůcka nebo jako náhrada běžně využívané čítanky. Hlavním cílem pro jeho sestavení bylo poskytnout žákům konkrétní podněty k četbě a učitelům doplňující materiál k seznámení žáků s uměleckými literárními texty s tematikou šoa.


Významnou součástí koncepce knihy je metodický dodatek s návrhy či příklady aplikovatelných metod a oborově didaktických postupů, které lze vhodně uplatnit při práci se zařazenými úryvky. Nejedná se o univerzální klíč k seznamování žáků s tematikou šoa, ale o určitý návrh vycházející z inovativního pojetí přístupu k literární výchově.


Součástí publikace jsou některé funkční prvky umožňující rychlé nalezení důležitých položek souvisejících s ukázkami. Jedná se o Slovníček, ve kterém jsou vysvětleny vybrané pojmy, jež by mohly žákům při recepci textu činit určité potíže. Součástí antologie je rovněž rejstřík jmen a přehledy různých informačních zdrojů. Zájemcům o další četbu jsou určeny souhrny použité odborné literatury, beletrie a online zdrojů, s nimiž se žáci mohou průběžně seznamovat a učitelé je mohou využívat k výchovně-vzdělávacím cílům.


Antologie textů s tematikou šoa pro 6.–9. ročník základních škol s metodickým dodatkem se svým obsahem i koncepcí obrací nejen k žákům druhého stupně základních škol i víceletých gymnázií a k učitelům předmětu Český jazyk a literatura, ale také ke všem dalším zájemcům o tematiku šoa a její beletristické zpracování.


Spoluautoři publikace si přejí, aby kniha dílčím způsobem napomohla prohloubení zájmu o tematiku šoa na základních školách. Chtějí přispět konkrétním materiálem k jejímu zprostředkování dětem i dospívajícím, aby pochopili význam historického kontextu i aktuálnost této tematiky pro současnost a jejich vlastní budoucnost.


Autoři: Milan Mašát, Jana Sladová, Kristýna Šmakalová

Foto: Repro PdF

24 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page