top of page

Pedagogická fakulta připravuje institut ombudsmana. Zjišťuje preference studentů i zaměstnanců

Na půdě fakulty se už třikrát sešla pracovní skupina, která má za cíl posoudit varianty pozice ombudsmana a připravit podklady pro děkana a Akademický senát PdF UP. Z pověření děkana fakulty skupinu tvoří zástupci vedení fakulty, tři členy si pak ze svých řad zvolili senátoři Akademického senátu Pedagogické fakulty UP. Úkolem pracovní skupiny je na prvním místě podrobně zmapovat situaci v této oblasti na fakultách vysokých škol ČR a připravit modely řešení vhodné pro pedagogickou fakultu.Členové a členky skupiny nejprve analyzovali vnitřní normy zakotvující fakultní ombudsmany na různých vysokých školách v České republice, případně přímo na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále se zabývali otázkami ustanovení této nové pozice na pedagogické fakultě. Ke klíčovým otázkám patří například působnost a pravomoce ombudsmana, ale i otázka názvu této pozice, genderu a celkového pojetí. Diskutovaly se i otázky zařazení této pozice ve struktuře fakulty.


Hostem jednoho ze setkání byla proděkanka pro studium Filozofické fakulty UP Eva Klimentová, kde již své ombudsmany mají. Seznámila přítomné podrobně s pojetím institutu ombudsmana na své fakultě. Na dalším jednání se členky a členové pracovní skupiny setkali s ombudsmany z právnické fakulty Ivanou Rabinskou a Ondřejem Svačkem. Plánováno je také setkání s ombudsmany z filozofické fakulty Jaroslavem Šotolou a Michaelou Antonín Malaníkovou.


Ke klíčovým otázkám patří například působnost a pravomoce ombudsmana, ale i otázka názvu této pozice, genderu a celkového pojetí. Diskutovaly se i otázky zařazení této pozice ve struktuře fakulty.

Pro přípravné práce je nepochybně důležité seznámit se s názory akademické obce pedagogické fakulty, proto se pracovní skupina se rozhodla připravit dotazníkové šetření a oslovit tímto způsobem jak studující, tak zaměstnance a zaměstnankyně fakulty. Studenti i zaměstnanci mají možnost se k otázkám vzniku a činnosti ombudsmana na naší fakultě vyslovit v krátkém dotazníkovém šetření. Dotazník zjišťuje například, kdo by měl danou pozici vykonávat, případně jakým způsobem by měla být osoba na tuto pozici vybírána. Výsledky tohoto průzkumu budou při přípravě samozřejmě zohledněny a akademická obec se s nimi seznámí v následujícím období.


„Jsem velmi ráda, že se na naší fakultě otevírá možnost zřízení institutu ombudsmana. I s přihlédnutím k událostem posledních dní je to krok, který vnímáme ve studentské kurii jako nezbytný. Doufám, že se podaří jeho fungování a zřízení nastavit tak, aby k němu měli studenti důvěru, nesmí jít jen o formální funkci. I proto si myslím, že je důležité nejprve zjistit konkrétní preference studentů,“ prozradila po jednání skupiny Eliška Šlesingrová, studentská místopředsedkyně AS PdF UP.


Zmíněný dotazník k činnosti ombudsmana naleznete zde.


Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Lukáš Blokša

Comments


bottom of page