top of page

Výchova dívek v Čechách a na Moravě: Školství v 19. století genderovou perspektivou

Aktualizováno: 26. 2. 2022

Přinášíme vám další článek z cyklu představujícího publikace autorek a autorů z naší fakulty, které byly oceněny čestným uznáním rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto oceněním jsou každoročně oceňováni autoři a autorky významných odborných publikací na naší alma mater.


Dnes vám v rámci našeho cyklu představíme knihu Výchova dívek v Čechách a na Moravě od Evy Dvořákové Kaněčkové z ústavu pedagogiky a sociálních studií. Autorka se zaměřila na otázky dívčího vzdělávání v 19. století a svůj výzkum pojala interdisciplinárně – standardní historickou práci doplnila o pedagogický přístup: „Propojením pedagogického a historického přístupu kniha osvětluje dosud opomíjené pedagogické aspekty, které v dobovém pojetí utvářely koncepty vzdělanosti (jako je cíl výchovy, její obsah či účel), díky kterým lze překonat přetrvávající historiografické klišé o nevzdělanosti dívek v 19. století. Hlavním cílem publikace je tak (re)konstruovat proces institucionalizace dívčí výchovy na pozadí historických proměn kategorie ženy jako objektu výchovy a dobovými normativy ženství, vedoucí k holistickému pohledu na výchovu dívek v českých zemích v 19. století,“ představuje autorka hlavní cíle práce.


Autorka také dokázala čtenářům představit i dosud opomíjené aspekty dějin vzdělávání a představovaná monografie vznikla v souladu se současnými historiografickými trendy, především těmi zahraničními. Eva Dvořáková Kaněčková k mezinárodnímu přesahu práce doplnila: „je možné vnímat také v systematizaci obsáhlého historiografického vývoje dané problematiky, zejména v kontextu anglosaské tradice tj. od women's history k gender history v rámci disciplíny History of Education (u nás dějiny pedagogiky).“


Jak bylo nastíněno, tato historická práce se mimo jiné snaží o zboření některých mýtů, které se váží k oblasti dívčího vzdělávání. Mohla by tak přispět ke změně pohledu na tuto problematiku i v obecné rovině: „Pedagogickou praxi můžeme obohatit o nová zjištění, posunout historický výzkum v dané problematice a doplnit ho také o pedagogický pohled. Stejně tak kniha obohacuje pedagogickou praxi o nové teoretické a metodologické přístupy i v rámci samotného výzkumu,“ uzavřela Eva Dvořáková Kaněčková.


Zájemci si mohou knihu zakoupit například přímo v nakladatelství Grada, případně do ní nahlédnout skrze Google knihy.


Text: Vojtěch Češík

Grafika: nakladatelství Grada

Comments


bottom of page