top of page

Animované video ukazuje, jak fungují mRNA vakcíny

Animovaný film uveřejněný na popularizačním vědeckém portále výrobců vakcín názorně vysvětluje základní princip fungování mRNA vakcíny a objasňuje způsob, jakým naviguje náš imunitní systém tak, aby nás bezpečně ochránil před onemocněním COVID-19. Přeložili jsme pro vás jeho obsah a doporučujeme k využití ve výuce (nejen) biologie!Video naleznete na webu The Vaccine Makers Project, který se zabývá vzděláváním a osvětou veřejnosti v oblasti očkování. Kromě videí tento web nabízí ke stažení výukové materiály k jednotlivým dílčím tématům, a to pro základní i střední školy. Všechny materiály jsou dostupné v anglickém jazyce.


The Vaccine Makers Project, tedy společný projekt výrobců vakcín, tímto edukativním obsahem naplňuje svůj závazek věnovat se nejen výzkumu a vývoji, ale také osvětě veřejnosti. V situaci, kdy na internetu počtem zhlédnutí nebo sdílení často vítězí obsah stavící na dezinformacích a bizarních konspiracích, je osvěta v této oblasti více než důležitá. Zmíněný popularizační portál nabízí obsah, který je vědecky podložen a ​​který je zároveň zpracován s důrazem na vizuální dokonalost, přesnost, názornost a přiměřenost. Na portále tak najdete například materiály k tomu, jak funguje imunitní systém, jak se vyvíjejí nemoci nebo jak vlastně funguje očkování a jaká je jeho role v prevenci. Učitelé na portále zdarma získají kvalitní zdroje do výuky, širší veřejnost se může díky portálu ubezpečit o nezávadnosti vakcín a upravit si mylné představy o jejich vývoji a fungování.


Níže najdete anglický přepis mluveného slova, jež video o funkci mRNA vakcín doprovází, a jeho český překlad, který pro vás připravila redakce portálu U21.

​EN – originál

CS – překlad

Coronavirus. Like many viruses, it uses a protein on its surface to attach to and enter our cells.


Antibodies that fit onto this protein can block the virus from attaching.


Coronavirus mRNA vaccines teach our immune system to make these antibodies.


How do mRNA vaccines do that?


mRNA is a genetic material that instructs our cells to produce proteins.


The mRNA in the vaccine is wrapped in a layer of fat particles that protect it, and help it get taken up by specialized cells of the immune system called dendritic cells.


Once inside these cells, the mRNA does not enter the cell’s nucleus, or interact with DNA, but remains in the cytoplasm with other mRNA molecules, waiting to create the enzymes our body needs.


When ribosomes read the vaccine mRNA, pieces of the viral surface protein are made.


These pieces are then displayed on the surface of the dendritic cell.


The dendritic cell travels to a nearby lymph node, where it presents the surface proteins to other cells of the immune system. Some of these cells, called helper T cells, train B cells how to make antibodies that will fit perfectly onto the surface protein of the virus. Other cells stimulated by the protein pieces, called cytotoxic T cells, can kill virus-infected cells.


Now, when the coronavirus tries to infect us, our immune system is ready. Immediately recognising, neutralising and destroying it before we ever even have a chance to become sick.

Podobně jako jiné viry i koronavirus využívá proteinového pláště na svém povrchu k tomu, aby se navázal na naše buňky a pronikal do nich.


Protilátky mají schopnost se na tento protein navázat a tím zabránit proniknutí viru do našich buněk.


Úkolem mRNA vakcíny je vycvičit imunitní systém k tomu, aby tyto protilátky vytvářel.


A jak to tedy dělá?


mRNA je genetický materiál, který dává našim buňkám pokyn k tomu, aby začaly vyrábět protein.


mRNA je ve vakcíně zabalen do tukového obalu, který tento genetický materiál chrání a zároveň stimuluje specializované imunitní buňky (dendritické) k jeho syntéze.


Jakmile se mRNA dostane do těchto buněk, neproniká do jejich jádra ani nemění jejich DNA, ale zůstává v cytoplazmě spolu s dalšími molekulami mRNA, kde vyčkává na povel vytvářet potřebné enzymy.


Poté, kdy ribozomy přečtou vakcínu mRNA, začnou vytvářet částice virálního proteinového pláště.


A ty se následně objeví na povrchu těchto dendritických buněk.


Dendritické buňky poté cestují k nejbližší lymfatické žláze, kde prezentují tento proteinový plášť ostatním buňkám imunitního systému. Některé z nich, nazývané pomocné T lymfocyty učí B-lymfocyty (jinak také B buňky) vyrábět takové protilátky, které se na proteinový plášť viru dobře naváží. Jiné buňky, stimulované těmito proteinovými částicemi a nazývané cytotoxické T lymfocyty (též T buňky), dokáží buňky napadené virem usmrtit.


Pokud se nás nyní koronavirus pokusí napadnout, náš imunitní systém je připraven. Vir okamžitě rozpozná, zneutralizuje ho a zničí ještě předtím, než bude mít vůbec šanci nás nakazit.


Text: redakce

Zdroj: https://vaccinemakers.org/about-us

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page