top of page

Jaké podoby může mít laskavost? | Pozvánka k účasti na mezinárodní přehlídce prací dětí a mládeže

Aktualizováno: 15. 2. 2022


Přinášíme rozhovor s Tatyanou Tsyrlinou-Spady, koordinátorkou mezinárodního projektu „International Expressions of Kindness: Multimedia Showcase“ (Mezinárodní projevy laskavosti: Multimediální přehlídka). Projekt a zároveň výzvu k zasílání dětských prací organizuje americká nezisková organizace Action for Media Education se sídlem v Seattlu. Aktuální ročník projektu odstartoval v lednu a příspěvky budou přijímány on-line do 2. května 2022. A jaké je letošní téma? Organizátoři obracejí pozornost k jedné z nejdůležitějších a sjednocujících hodnot, jež je společná lidem na celém světě. Reagují na vzrůstající míru agrese, jejíž projevy můžeme sledovat denně v různých částech světa. Důsledkem hněvu a agresivity jsou tragédie a strádání, jež se nevyhýbají ani dětem. Proto iniciátoři projektu vyzývají k projevům laskavosti a chtěli by touto formou učit děti už v raném věku, že právě laskavost srdce může proměnit svět.


Oslovme děti na každém kontinentu a na každém odlehlém místě, představme a oslavme jazyk laskavosti, inspirujme, motivujme a oslavme lepší a šťastnější dětství pro všechny mladé lidi na celém světě. Společně to dokážeme!

Tatyano, mohla byste našim čtenářům říci pár slov o organizaci, která projekt mezinárodní přehlídky tvorby dětí a mládeže připravila a garantuje?


International Expressions of Kindness spojuje hned několik neziskových organizací. Klíčovou je Action for Media Education (AME), jež vznikla před 30 lety jako jedna z prvních organizací v USA, která se přímo zabývala otázkou mediální gramotnosti a která od té doby obhajuje potřebnost mediální výchovy pro školní děti. Action for Media Education je také první organizací, jež na danou činnost získala podporu na státní úrovni – od zákonodárců státu Washington. Podpora byla určena pro rozvoj dovedností žáků a studentů v oblasti mediální gramotnosti. Ráda bych připomněla, že zakladatelkou a výkonnou ředitelkou této organizace je profesorka Marilyn A. Cohen, emeritní profesorka University of Washington v Seattlu.


Kromě projektů v oblasti mediální výchovy jste přišli s myšlenkou na mezinárodní přehlídku prací dětí a mládeže. Je to první počin tohoto typu, nebo už máte za sebou předchozí ročníky?


Kindness Project – tedy projekt zaměřený na téma laskavosti – je druhým projektem tohoto typu a rozsahu. První iniciovala AME v dubnu 2020 na začátku pandemie COVID. Původně mělo jít pouze o lokální projekt, ale podařilo se nám jej rozvinout a propagovat tak, že oslovil skutečně velkou mezinárodní komunitu.


Kolik účastníků se minulého ročníku zúčastnilo?


Práce dětí v podobě různých formátů nám přišly z více než 50 zemí a od více než 1000 dětí a mladých lidí ve věku 3–19 let. Byli jsme velmi potěšeni, že mezi nimi byly i projekty talentovaných dětí z České republiky.


Jsou někde k vidění v elektronické podobě?


Všechny příspěvky měly elektronickou podobu – výtvarné práce, fotografie, videa – a zůstanou po neomezenou dobu k vidění na webových stránkách loňského projektu (www.coronashowcase.org).


Mohla byste prosím českým učitelkám a učitelům představit téma aktuálního ročníku přehlídky? Proč tematizujete právě projevy laskavosti?


International Expressions of Kindness: Multimedia Showcase (Mezinárodní projevy laskavosti: Multimediální přehlídka) vyzdvihuje laskavost jako jednu z nejzákladnějších hodnot oceňovaných napříč národy, náboženstvími a kulturami. Na důležitost laskavého přístupu upozorňovali také mnozí z nejznámějších světových pedagogů – např. Janusz Korczak, Maria Montessori, Iohann Pestalozzi, Vasilij Suchomlinskij. Je zde samozřejmě souvislost s etickou a morální výchovou – ostatně projekt vede několik členů Asociace pro etickou výchovu pod záštitou Action for Media Education a Northwest Center for Excellence in Media Literacy Education ve spolupráci s mezinárodními organizacemi Child Rights in Action, International Korczak Association, International Council for Media Literacy a EducommunicAfrik.


Projekt je primárně zaměřen na pomoc dětem – jednak tím, že zaměřuje jejich pozornost na laskavost, a jednak tím, že vede účastníky k oslavě laskavosti pomocí různých kreativních médií – výtvarného umění a designu, hudby a tance, fotografie, psaného slova, videa a dalších typů nových médií.

Proč jsou právě laskavost a další pozitivní formy mezilidské interakce tolik důležité?


Jsem přesvědčena o tom, že děti potřebují podporu a konkrétní motivující aktivity, a to i vzhledem ke skutečnosti, že jen v roce 2020 zažila miliarda dětí ve věku 2–17 let fyzické, sexuální nebo emocionální násilí nebo zanedbávání (více viz https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence -proti-dětem). Mnoho z nich trpělo právě během pandemie. Projekt je tedy primárně zaměřen na pomoc dětem – jednak tím, že zaměřuje jejich pozornost na laskavost, a jednak tím, že vede účastníky k oslavě laskavosti pomocí různých kreativních médií – výtvarného umění a designu, hudby a tance, fotografie, psaného slova, videa a dalších typů nových médií.


Jak se mohou děti zúčastnit?


Příspěvky mohou připravovat individuálně, ale i ve skupině nebo jako rodina. Může jít o klasické příspěvky známé z různých přehlídek, ale také o sdílení různých kulturních a národních zvyklostí a tradic, během nichž jsou k sobě lidé laskaví a projevují si přátelství, uznání a lásku.


Jak bude přehlídka vyhodnocována?


Každý z účastníků obdrží diplom s osvědčením o účasti. Poté, co skončí proces přihlašování, akční tým projektu ve spolupráci s naší radou mládeže a s poradním sborem sestaví virtuální přehlídku složenou ze všech přihlášených příspěvků. Naše rada mládeže má 19 členů ve věku 12–17 let, kteří zastupující sedm zemí a kteří fungují jako ambasadoři projektů ve svých zemích. S přihlášenými pracemi budeme ale pracovat i jinak, než že je vystavíme: budeme je analyzovat a na jejich základě připravíme plány lekcí pro školy. Využijeme k tomu také různé odborné a vzdělávací zdroje, jež přímo souvisejí s pojmem laskavost, stejně jako ty, které spojují laskavé chování s pojmy a tématy, jako je morální příklad, péče, kooperativní společnost, altruismus nebo prosociální chování. Neméně důležité budou pro nás metodické publikace navrhující způsoby, jak propojit celkový pohled na etický vývoj s potřebami konkrétních věkových skupin v různých sociokulturních kontextech.


Projekt má jedinečný mezinárodní rozměr. Které země se k němu připojily?


Jsme velmi potěšeni, že v současnosti je „na palubě“ 67 zemí ze všech kontinentů. Mezi zapojenými zeměmi najdeme jak velké a ekonomicky rozvinuté země, jako je USA, Německo, Velká Británie, Saúdská Arábie, ale i země velmi malé, jako je např. Trinidad a Tobago a Cabo Verde. Na projektu participují téměř všechny země Latinské Ameriky a denně se nám hlásí také další africké nebo asijské země.


Vnímáte nějaké rozdíly v jejich zapojení?


Projekt je teprve na začátku, ale už nyní je vidět, že nezáleží na velikosti populace – alespoň pokud jde o úroveň aktivní účasti. Skvělým příkladem jsou země s několika miliony obyvatel, jako je třeba Litva, kde nám děti zaslaly již asi 30 příspěvků – a toto číslo stále roste. Samotné projekty ukazují, že litevské školy a rodiny skutečně dbají na rozvíjení lásky a také na pečující vztah k přírodě. Litevské projekty dokumentují, že děti svou péči o přírodu projevují mnoha způsoby – tříděním odpadků, krmením zvěře v zimním období, dokonce i chystáním vánočního stromku pro divoká zvířata v lese.


Lze tyto příspěvky už někde vidět?


O prvních příspěvcích jsme už informovali na FB stránce našeho projektu, ale i na Instagramu a Twitteru.


Chtěla byste k projektu přizvat i české účastníky?


V loňském roce jsme měli řadu příspěvků od dětí z Česka. Velmi bychom uvítali, kdyby i letos čeští pedagogové iniciovali účast svých studentů v tomto projektu – buď přímo, pokud jsou žáci ve věku 3–18 let a mohou se přihlásit sami nebo prostřednictvím svých rodičů, nebo i nepřímo prostřednictvím učitelů, ředitelů škol nebo třeba studentů učitelství, kteří se na profesi učitele teprve chystají a mohou projekt využít např. během své praxe ve školách.


Děkujeme za rozhovor a těšíme se na výsledky projektu!
Foto: ukázky přihlášených projektů; zdroj: FB projektu
Podrobnosti o projektu:


Výzva je určena všem dětem a mladým lidem ve věku 3–18 let, a to bez ohledu na jejich náboženství, etnickou příslušnost, jazyk, kulturu a pohlaví. Smyslem výzvy je přimět mládež k tomu, aby se podělila o své myšlenky a pocity týkající se laskavosti, o své vlastní skutky laskavosti a projevy laskavého chování, jež vidí u ostatních lidí v místě nebo národním či mezinárodním měřítku.


Projekty mohou být předkládány jak individuálně, tak skupinami dospělých s dětmi a rodinami. Stejně jako v předešlém ročníku je doporučeno používat různá média – výtvarné umění a aplikovanou tvorbu, hudbu a tanec, fotografii, psané slovo, video či nová média a technologické inovace. Příspěvky budou přijímány online do 2. května 2022. Poté organizační tým projektu s pomocí dobrovolníků a účastníků sestaví virtuální přehlídku, jež bude otevřena a zpřístupněna 1. června 2022.


Stejně jako v minulém roce je účast bezplatná a každý účastník obdrží certifikát o účasti; většina aktivních dospělých obdrží rovněž certifikát. Virtuální přehlídka je otevřená; vystavené práce nepodléhají výběru poroty. Jak organizátoři upřesňují, nevybírají nejlepší práce, spíše chtějí oslavovat laskavost po celém světě tak, jak je schopno a připraveno ji vyjádřit každé dítě nebo teenager.


„Oslovme děti na každém kontinentu a na každém odlehlém místě, představme a oslavme jazyk laskavosti, inspirujme, motivujme a oslavme lepší a šťastnější dětství pro všechny mladé lidi na celém světě. Společně to dokážeme! Připojte se k nám jako koordinátoři pro své vlastní země a jako obhájci dětí.“


Kontakt na organizátory: KindnessExpressions@gmail.com

Ředitelka projektu a jeho hlavní koordinátorka: Tatyana Tsyrlina-Spady, PhD

Přihlašování: přes webové stránky https://express-kindness.org/Kdo je Tatyana V. Tsyrlina-Spady?


Tatyana je původem z Ruska, do USA odešla za svým mužem a působí v rámci amerických akademických a neziskových organizací. Studovala na Ruské akademii vzdělávání v Moskvě, kde získala doktorské tituly, a je emeritní profesorkou Kurské státní univerzity, funkcionářkou Regional Open Social Institute a mimořádnou profesorkou na Seattle Pacific University, Seattle, WA, USA. Založila online dvojjazyčný časopis Russian-American Education Forum. Je také hostující profesorkou na University of British Columbia, Vancouver, BC; vyučuje též na Summer Institute on Child Advocacy in Action: Legacy of Janusz Korczak. Je autorkou 21 knih a redakčních svazků a více než 50 kapitol a článků v publikacích v oblasti srovnávací pedagogiky, teorie a historie vzdělávání. Organizovala řadu mezinárodních projektů v Rusku, Francii a USA, včetně mezinárodních konferencí; působí v redakčních radách několika pedagogických časopisů. V současné době je mezinárodní koordinátorkou projektů mezinárodních přehlídek dětského expresivního projevu: Corona Multimedia Showcase a International Expressions of Kindness: Multimedia Project.Připravila: Petra Šobáňová

Foto: archiv projektu a Tatyany Tsyrliny-Spady


Comments


bottom of page