top of page

Katedra výtvarné výchovy uspořádala výstavu KERAMIKA – CERAMIKA

Ve dnech 5. až 8. října 2021 mohli náhodní či záměrně příchozí zhlédnout v prostoru atria jezuitského konviktu Uměleckého centra UP výstavu pořádanou katedrou výtvarné výchovy PdF UP s prostým, ale jasným názvem KERAMIKA – CERAMIKA. I když byli tito návštěvníci jistým způsobem omezeni kratší dobou jejího trvání (z důvodu časové vytíženosti výstavního prostoru), těšila se výstava z jejich strany velkému zájmu.Vystavené keramické objekty byly díly účastníků mezinárodního keramického sympozia, které se konalo počátkem července minulého akademického roku. Bylo po delší době, z důvodů covidové situace, jednou z mála akcí na půdě univerzity s přímou mezinárodní účastí. Vedoucí keramického ateliéru Robert Buček, který sympozium organizačně zaštiťoval, oslovil a přizval k účasti své kolegy z katedry výtvarné výchovy a domácí studenty a také kolegy ze sochařských ateliérů ASP v Gdaňsku a ASP ve Wrocławi s jejich studenty. Skupina patnácti výtvarníků se po dobu pěti dnů věnovala práci s hlínou a vzájemnému sdílení zkušeností v ateliéru keramiky a v ateliéru sochy. Vzniklá díla byla po procesu sušení částečně vypálena experimentální technikou amerického raku. Část objektů větších rozměrů čekala na výpal v elektrické peci.


Prostor atria pak v říjnu zaplnily pomyslné „ostrovy“, které reprezentovaly práci tvůrců z jednotlivých zúčastněných institucí. Robert Buček o proběhlé výstavě říká: „Zástupci ASP Wrocław prezentovali svá díla, která jasně poukazují na fakt, že keramika je na této akademii součástí sochařské fakulty. Vzniklé práce nesly čistě sochařské formální znaky a keramika hraje v jejich tvorbě jen roli materiálu, který je vytvarován do předem jasně daného tvaru. Lehce by mohla být zaměněna za jakýkoli jiný tradiční nebo současný sochařský materiál. Vzniklé objekty působí jasným a monumentálním dojmem; to, že jsou z keramiky, by divák ani nemusel postřehnout…“


„ASP Gdaňsk je škola známá pro svoji špičkovou technologickou tradici v oblasti keramiky. Také práce účastníků sympozia z této akademie vychází z dokonalého zvládnutí keramických technik. Maximální využití keramického materiálu je především v jeho estetických aspektech; experiment, který je udržen před hranicí ploché formálnosti.“ Doplňuje Robert Buček.


Právě experiment byl také určitým sjednocujícím prvkem, který se projevil v některých pracích všech zúčastněných. Výpal technikou raku zprostředkovali a zajistili odborným vedením a technikou manželé Alicia a Dmitrii Bulavka-Fankidejski z ASP v Gdaňsku. Keramika raku je druhem japonské keramiky, která se tradičně používá při čajovém obřadu. Původně bylo žhavé zboží vytahováno z pece a prudce chlazeno vzduchem. Dnes je v povědomí západního světa způsob, který se soustředí hlavně na získání velice efektního povrchu nádob nebo objektů. Tyto způsoby výpalů mají mnoho modifikací, japonského způsobu se jen lehce dotýkají a označujeme je jako americké raku. V našem případě bychom snad mohli provedenou variantu označit za raku polské. K následnému redukování po vytažení z pece docházelo například v chlebovém kvasu.


Buček ještě dodává: „I přes to, že pedagogové a studenti KVV rozhodně nesdílí jednotný postoj ke keramickému materiálu a tvorbě celkově, je zajímavé, že onen společný jmenovatel se přesto na výstavě výrazně projevil. Téměř všechny práce účastníků z KVV se pohybovaly na samé hranici možností keramického materiálu, a to jak technických, tak estetických. Po zpětné analýze je tento přístup naprosto logický a jasně odkazuje k atmosféře výtvarně pedagogického prostředí. Zásadní je zde kreativita – schopnost nalézat nové cesty, hledat hranice, experimentovat, nespokojit se s již prověřeným řešením.“


ASP ve Wrocłavi zastupovala svou tvorbou Magda Grzybowska a studenti Dominik Jastrzebski a Agata Horwath. Za ASP v Gdaňsku přijali pozvání již jmenovaní Alicia Bulavka-Fankidejski a Dmitrii Bulawka-Fankidejski se studenty Oliwií Bury, Joannou Majenski a Silwií Aniszewski. KVV PdF UP reprezentovaly práce pedagogů Roberta Bučka, Davida Medka a Moniky Dokoupilové a studentů Jitky Králové, Ludmily Dostalíkové, Dominiky Tvrdoňové a Filipa Staňka.


Proběhlé sympozium bylo pro zúčastněné velmi podnětné a poukázalo na další možnosti spolupráce mezi jednotlivými institucemi. V dalších letech snad, jak bylo dohodnuto, bude spolupráce v této podobě pokračovat. Můžeme se tedy snad těšit na další možnosti zhlédnutí přehlídky společné tvorby v příštích letech.Autorka: Monika Dokoupilová

Foto: archiv autorky

Comments


bottom of page