top of page

Nominujte své oblíbené pedagogy! Nová podoba ceny Učitel Olomouckého kraje

Aktualizováno: 13. 12. 2021

Výbor pro vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje schválil 1. 11. 2021 inovaci ocenění Pedagog Olomouckého kraje. Hlavním cílem je nejen ocenit dobré pedagogy, ale též poukázat na různé dimenze náročné učitelské práce a na kompetence, jež musejí při své práci uplatňovat. Důležitou stránkou je poukaz na kvalitu školství v Olomouckém kraji a sdílení zkušeností a dobré praxe. Pedagogická fakulta spolupracovala na přípravě nového pojetí ceny a poskytne jí odborné zázemí, stejně jako metodickou a mediální podporu.V současné době existuje řada cen či soutěží, jež se snaží upozornit na inspirativní pedagogy. Pohybují se na škále od oficiálních, formálních a spíše konzervativních cen až po ceny, jež mají svěží, dynamický charakter a výrazně rezonují ve veřejném prostoru a učitelské komunitě – Zlatý Ámos, Global Teachers Prize apod. Výhodou méně formálních cen je to, že výrazně popularizují učitelské povolání, mají ohlas v médiích a kladně ovlivňují učitelskou profesi – motivují k pozitivním změnám skrze příklady výjimečných učitelek a učitelů. Ukazují význam profese a prezentují oceněné učitele jako moderní, sympatické a plně profesionální tváře světa vzdělávání. Touto cestou by se také měla ubírat nová podoba ceny, na jejíž koncepci spolupracovala proděkanka pedagogické fakulty doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.


Hledáme cesty, jak ocenění více propagovat a jak i do budoucna dalším způsobem propojit svět přípravy budoucích učitelů a svět praxe.

„Chtěli jsme tento inovativní proces podpořit a jsme rádi, že jej podpořil také Výbor pro vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje. Tím ale naše spolupráce nekončí. Budeme se snažit pomoci také během procesu hodnocení a jsme připraveni spolupracovat rovněž na zviditelnění oceněných učitelek a učitelů. Nejen proto, že si to tyto osobnosti zaslouží, ale také proto, že se mohou stát vzorem pro naše studenty a inspirovat je. Věřím, že najdeme způsob, jak oceněné pedagogy našim studujícím představit – nabízí se k tomu například portál Učitel21. Aktuálně hledáme také cesty, jak ocenění více propagovat a jak i do budoucna dalším způsobem propojit svět přípravy budoucích učitelů a svět praxe,“ dodává k zapojení fakulty Petra Šobáňová, jež byla členkou pracovní skupiny připravující novou koncepci ceny.


Jak uvedla Hana Vacková, členka výboru pro vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje a zároveň učitelka na gymnáziu Hejčín, „hlavním cílem členů a členek pracovní skupiny bylo připravit koncept, který jednak ocení kvalitní pedagogy, ale též poukáže na různé dimenze jejich náročné práce a na kompetence, jež musejí při své práci uplatňovat. Neméně důležitým efektem nového pojetí bude popularizace učitelství, poukaz na kvalitu školství v Olomouckém kraji a sdílení zkušeností a dobré praxe – klíčové pro rozvoj školství“.


Díky spolupráci s pedagogickou fakultou bude příklad oceněných pedagogů rezonovat také v přípravě budoucích učitelů a pozitivně ovlivní propojení studentů učitelství s praxí.


Hlavní smysl akce je poděkování pedagogům za jejich práci a připomenutí úlohy této profese ve společnosti.

„Inovace ocenění má přispět k větší atraktivitě, a tím i k vyšší prestiži a uznání učitelů. Zaměříme se zejména na otevření akce žákům, rodičům i široké veřejnosti a rovněž i na zasloužené zviditelnění oceněných pedagogů. Hlavní smysl akce ale zůstává stejný, a to poděkování pedagogům za jejich práci a připomenutí úlohy této profese ve společnosti,“ uvedl radní pro oblast školství Aleš Jakubec.


Kandidáta na cenu mohou navrhnout zástupci škol a školských zařízení, ostatní pedagogové, rodiče, žáci i široká veřejnost. Nominace se uskuteční prostřednictvím nominační listiny (viz níže), pak proběhne administrativní a obsahová kontrola nominací, oslovení navržených kandidátů, komunikace s nimi; po jejich souhlasu s nominací budou požádáni o sdílení svého učitelského příběhu. Nominace mohou samozřejmě připravit také studenti a pedagogové pedagogické fakulty.


A koho lze na ocenění navrhnout? Pro příští ročník lze nominovat pedagogy středních, vyšších odborných, speciálních a základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.


Nominace je možné zasílat na e-mailovou adresu: r.velesikova@olkraj.cz nebo na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to do 23. prosince 2021.


ucitel-roku-ok-2022-plakatek
.pdf
Stáhnout PDF • 961KB

nominacni-listina-ucitel-roku-olomouckeho-kraje-2022
.docx
Stáhnout DOCX • 103KB


Text: redakce

Foto: archiv Olomouckého kraje

コメント


bottom of page