top of page

Osobnostní a sociální výchova

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.V rámci RVP ZV akcentuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Specifikem Osobnostní a sociální výchovy je to, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v praxi se zaměřuje například na utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k sobě samému i k druhým; rozvoj zvládání vlastního chování; na podporu akceptace různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů; na uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci; na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci; na uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. Výuka uvedeného průřezového tématu bude napomáhat primární prevenci sociálně patologických jevů. Více k tématu můžete najít na portále RVP a na tomto odkazu.

Comments


bottom of page