top of page

Ústav speciálněpedagogických studií po projektové spolupráci s katedrou geoinformatiky vydal novou knihu z oblasti tyflopedie

Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky. Tento projekt, podpořený Technologickou agenturou České republiky (TAČR), byl mezi lety 2020 a 2023 řešen na Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP. Svým působením navázal na již dříve úspěšně řešený projekt Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků.Oba projekty spojuje nejen osoba řešitelky projektu, ale především celý tým spoluřešitelů, který se skládal z pracovníků Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP a jejich kolegů z katedry geoinformatiky na PřF UP.

 

„Projekt si vytkl za cíl zjistit, zda lze prostřednictvím kombinace více faktorů ovlivnit míru představivosti o okolním prostoru u osob s těžkým zrakovým postižením. Stejně jako u projektu, který tomuto předcházel, byly jedním ze zmíněných faktorů 3D audiotaktilní modely. 3D audiotaktilní modely, či v předchozím projektu – 3D audiotaktilní plány, vznikají nejen díky 3D tisku, ale především díky technologii TouchIt3D, která vznikla právě na katedře geoinformatiky přírodovědecké fakulty, a poté aplikaci TactileMapTalk,“ představila projekt Veronika Růžičková, hlavní řešitelka.

 

Výstupem projektu byl nejen výsledek testování v některých ze 14 lokalit, ke kterým byly vytvořeny 3D audiotaktilní modely, ale také dané 3D audiotaktilní modely. Dalším výstupem byla monografie, která je stejně jako ostatní výstupy projektu dostupná na specializovaném webu.„Publikace, kterou vytvořil tým autorů, poté shrnuje projekt jako celek a představuje nové možnosti tisku, samostatný výstup projektu – Tyfloprůvodce, slovníček pojmů k církevním a historickým památkám či výstupy testování. Publikace Tyflomapy, Tyflomodely a Tyflopomůcky je poté mladším sourozencem publikace Tyflomapy, Tyflografika, Tyflokartografie,“ doplnila Růžičková.

 

Projekt se zaměřil na vytvoření 14 modelů historických a církevních památek, zapsaných v Národním kulturním dědictví ČR, kdy tyto již byly vybrány v kooperaci s historikem a aplikačními garanty, kterými byly Základní škola pro žáky s poruchami zraku na náměstí Míru, GOA Praha a Kafira, o. p. s. S klienty a žáky aplikačních partnerů jsme poté podnikli testování v lokalitách, kde se nám ukázala užitečnost modelů.

 

Využitelnost modelů, aplikace i technologie je poté spatřována nejen v poznávání prostoru, prostorových vztahů, stavebních slohů, historických souvislostí, ale také zeměpisných souvislostí každé památky.Následně se ukázalo, že využitelnost modelů není jen v zamýšleném, ale díky výstavám a workshopům, které jsou i po skončení projektu pořádané, se ukazuje, že modely zaujmou i v hodinách ČJ (jako pomůcka pro popis), VV, jako cíl výletů a poznávacích akcí v rámci edukace. U osob dospělých jsou poté modely prostředkem k zdokonalení představ (o památce, o prostoru, o jednotlivých prvcích dané památky), k dalšímu rozvoji hmatu ale také k podnícen zájmu o 3D modely či návštěvu určitého místa.

 

Text: Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP

Foto: Lukáš Blokša

Comments


bottom of page