top of page

Česká školní inspekce | Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

Česká školní inspekce realizuje celou řadu šetření, jež se zaměřují na deskripci a analýzy problémů českého vzdělávacího systému. V posledních letech tyto výsledky komunikuje zajímavým způsobem také na svých sociálních sítích, zejména na facebookové stránce a na Twitteru. Data doprovází zajímavými grafy a jinými vizualizacemi, k nimž nabízí také podrobnější studie.Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů. Takové hodnocení má v České republice dlouhou tradici sahající až do 20. let minulého století, realizace a vyhodnocení rozsáhlejších celorepublikových šetření v 80. a 90. letech 20. století jsou však již staršího data a po více jak 30 letech bylo znovu celoplošně realizováno ve 3. ročníku a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol.Aktuální tematická zpráva se věnuje hodnocení:

  • úrovně tělesné zdatnosti žáků;

  • prostorových a materiálních podmínek pro tělesnou výchovu a pohybové aktivity žáků;

  • personálního zajištění tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit žáků;

  • průběhu výuky v rámci pravidelného rozvrhu hodin tělesné výchovy;

  • dalších školních a mimoškolních pohybových aktivit žáků;

  • spolupráce škol s dalšími sportovními či jinými volnočasovými organizacemi působícími v oblasti sportu.


Hlavním cílem tematického šetření, které Česká školní inspekce realizovala je:

  • zhodnotit podmínky, průběh a podporu realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit žáků základních a středních škol v návaznosti na předcházející šetření ze školního roku 2015/2016 , včetně formulace konkrétních námětů a doporučení;

  • zhodnotit stav tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (dále jen „základní škola“) a 2. ročníku středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (dále jen „střední škola“).


Tematická zpráva je zdrojem informací pro systémovou podporu škol v rozvoji pohybových aktivit jejich žáků. Celý text zprávy si můžete přečíst na webu České školní inspekce.


Zpracováno redakcí na základě tematické zprávy České školní inspekce

Comments


bottom of page