top of page

Adolescent a jeho duševní zdraví – od výzkumu k praxi

Duševní zdraví dětí a mladistvých je v současné společnosti a především ve školství velmi skloňované téma. Zásadní vliv na jeho kvalitu má řada rizikových faktorů, mezi které můžeme aktuálně také zařadit např. sociální sítě, životní styl jedince, sociální a ekonomickou krizi společnosti, zhoršování klimatu, probíhající válečné konflikty apod. Právě tomuto tématu se věnovala konference Adolescent a jeho duševní zdraví, která proběhla na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP.Klíčem k eliminaci dopadů na duševní zdraví jednotlivců je komplexní a systémové preventivní působení, zacílené na společenská i vývojová rizika (dospívání, utváření genderových rolí, formování identity aj.), v případě prvotních projevů duševních poruch pak kvalitní systém poradenských služeb.


Děti a mladiství patří mezi obzvláště rizikové skupiny ohrožené rozvinutím duševní poruchy. Stěžejní by v této věci měla být role rodiny, avšak častokrát dospívající dostává patřičnou podporu až ve škole. Zde jsou pak pedagogičtí pracovníci ústřední oporou a klíčovým činitelem při utváření zdravého životního stylu a prevenci duševních poruch.

Je třeba si uvědomit, že děti a mladiství patří mezi obzvláště rizikové skupiny ohrožené rozvinutím duševní poruchy. Stěžejní by v této věci měla být role rodiny, avšak častokrát dospívající dostává patřičnou podporu až ve škole. Zde jsou pak pedagogičtí pracovníci, zpravidla třídní učitelé a pracovníci školního poradenského pracoviště, ústřední oporou a klíčovým činitelem při utváření zdravého životního stylu a prevenci duševních poruch.

Zmíněnému tématu byla věnována intenzivnější pozornost na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 1. a 2. listopadu 2023. V tyto dny se na půdě fakulty konala mezinárodní odborná konference s názvem Adolescent a jeho duševní zdraví 2, za jejíž organizací stojí na fakultě působící doc. Tomáš Čech. Ten je současně hlavním řešitelem z Fondů EHP 2014–2021 financovaného projektu Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence; konference se konala jako jeden z výstupů tohoto projektu.


V programu konference jsme mohli vyslechnout příspěvky významných odborníků. Jednalo se především o přední islandské psycholožky dr. Margrét Sigmarsdóttir a dr. Bergljót Gyða Guðmundsdóttir z University of Iceland, které představily výstupy ze své tematicky blízké odborné a výzkumné práce. Na jejich příspěvky navázal dr. Martin Dolejš z Filozofické fakulty UP svou přednáškou o depresivitě a její diagnostice. Nechyběla ani série přednášek a workshopů od pracovníků Centra prevence společnosti Podané ruce, o.p.s., které na řešení projektu aktivně participuje. Účastníci měli rovněž možnost zúčastnit se a odborně diskutovat v celkem čtyřech tematicky zaměřených sekcích, další den pak mohli využít nabídky pěti prakticky orientovaných workshopů z oblasti prevence duševního zdraví, záměrného sebepoškozování, zátěžových situací či drogové problematiky.


Konference přilákala na olomouckou pedagogickou fakultu bezmála 150 účastníků z řad akademických pracovníků, odborníků z praxe a rovněž studentů, kteří se zájmem společně diskutovali jednotlivá témata duševního zdraví a prevence duševních poruch u dospívajících.

Zajímavá a aktuální témata přilákala na olomouckou pedagogickou fakultu bezmála 150 účastníků z řad akademických pracovníků, odborníků z praxe a rovněž studentů, kteří se zájmem společně diskutovali jednotlivá témata duševního zdraví a prevence duševních poruch u dospívajících. Osobně si myslím, že je skvělé, s jakým zájmem a nadšením přistupovali k jednotlivým přednáškám a workshopům studenti pedagogických oborů a jak aktivně se zapojovali do diskuze, což lze vnímat jako cennou investici pro jejich budoucí práci s dětmi.


Text: Jan Šmída

Foto: Alžběta GregorováSouvisející příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page