top of page

Dobrovolnictví je superhrdinství. Pomáhejte také a získejte kreditové ohodnocení!

Aktualizováno: 27. 9. 2023
Vážené a milé studentky, studenti, máte možnost za své dobrovolnické aktivity získat kredity v podobě nově vytvořených praxí. Vzhledem ke stále se prohlubujícímu zájmu oblasti praxe o dobrovolnické zapojení studentů učitelských i neučitelských studijních programů rozhodlo vedení pedagogické fakulty realizovat tyto případné dobrovolnické aktivity studentů na základě nově vytvořených praxí v prezenční i kombinované formě.


Dáváme tím všem případným dobrovolníkům, kteří se do doučování zapojili či se zapojí, možnost získat za své působení kredity za praxe jako povinně volitelné či volitelné předměty nasazené do plánů většiny studijních programů Učitelství a Speciální pedagogika.


Pokud si nebudete vědět rady, jak své dobrovolnické aktivity na kredity "přetavit", obraťte se prosím na studijní oddělení nebo na paní proděkanku Šobáňovou. Děkujeme, že pomáháte!


Předmět Dobrovolnická praxe


Smyslem předmětu je motivovat studující k dobrovolnické činnosti a službě komunitě. Dobrovolnictví v souladu s pojetím této činnosti na Univerzitě Palackého vnímáme jako součást učící se zkušenosti, jež významně formuje osobnost studenta nebo studentky. Dobrovolnictví na pedagogické fakultě je přirozeně spojeno se vzděláváním a sociální interakcí, tedy se službou lidem. Touto formou chceme studenty a studentky motivovat, aby rozvíjeli své pedagogické a sociální dovednosti a aby svou aktivitou reagovali na konkrétní potřeby společnosti a komunity.

Dobrovolnictví studentů a studentek na PdF UP je spojeno se zaměřením studijních programů fakulty (obvykle má tedy charakter edukativní činnosti nebo činnosti, během níž studující věnují svůj čas službě dětem, mládeži, dospělým nebo seniorům) a znamená bezplatné poskytování služeb ostatním lidem.

Typicky se jedná o edukační aktivity pro různé cílové skupiny, doučování sociálně znevýhodněných žáků a žákyň, organizaci volnočasových a mimoškolních aktivit pro děti, mládež nebo seniory mimo běžný vzdělávací systém, o pravidelnou docházku do dětského domova nebo domova pro seniory, vedení kroužků pro děti uprchlíků, péči o sociální začlenění a adaptaci dětí a osob se zdravotním znevýhodněním, včetně forem dobrovolné osobní asistence, provázení a homesharingu. atd. Přirozeně sem spadá také pomoc lidem v nouzi a při mimořádných krizových událostech, jako je pandemie, vypuknutí války a uprchlická vlna, pomoc lidem během přírodní katastrofy apod.

Dobrovolnictví je bezplatnou a kontinuální službou potřebným lidem a společnosti, proto tento předmět (resp. možnost získání kreditů) nebude využíván pro uznávání běžných aktivit spadajících do oblasti pedagogické praxe, během nichž se studující pedagogické fakulty realizují např. na brigádách v domech dětí a mládeže apod. Lze však uznat splnění předmětu v případě, že se jedná o soustavnou dobrovolnickou činnost v neziskovém sektoru nebo o činnost s prvky charitativní činnosti: např. dlouhodobé vedení dětí ve Skautu s realizací různých dobročinných aktivit, vedení kroužků nebo táborů v neziskových organizacích, doučování dětí ze školy po vyučování, působení ve spolcích podporujících osoby se znevýhodněním a jejich rodiny atd. Dobrovolnictví je projevem solidarity a tímto svým charakterem se liší od jiných běžných — byť také pozitivních — aktivit studujících.

Které typy činností lze uznat?


Dobrovolnické aktivity přesahujících rámec běžné pedagogické praxe, jako je doučování znevýhodněných dětí, práce s dětmi v zájmových aktivitách v rámci neziskových organizací, spolupráce se vzdělávacími institucemi na neziskových projektech určených komunitě, spolupráce s neziskovou organizací, poskytovateli sociálních služeb, návštěvy seniorů spojené s péčí o jejich duševní zdraví a náplň volného času a jiné činnosti, které studující vykonává bez nároku na finanční ohodnocení.

Které typy činností do rámce tohoto předmětu nepatří:


Vedení kroužků za odměnu, brigáda v domě dětí a mládeže, práce na částečný úvazek ve škole ve volném čase studenta, vedení kroužků nebo táborů, na něž má škola nebo jiná příspěvková organizace systémově přidělené finance, realizace kampaně za práva zvířat, úklid veřejných prostor, péče o přírodu (v posledně jmenovaných příkladech nesouvisí činnost s profilem absolventa učitelství).

Předpokladem udělení zápočtu je:

  1. realizace dobrovolnické činnosti podle výše uvedeného vymezení v rozsahu alespoň 50 hodin (je sladěno s kreditovou hodnotou na UP);

  2. vypracování osobně pojaté zprávy z realizované dobrovolnické aktivity (příběh mého dobrovolnictví) v rozsahu přibližně 3 normostran textu; z textu bude patrné, o jaký typ činnosti se jednalo, komu dobrovolnická činnost pomohla, jak rozvíjela schopnosti a kompetence studenta, jak se jejím prostřednictvím osobnostně rozvíjel atd.;

  3. potvrzení jednotlivce, pracoviště nebo neziskové organizace, v níž se dobrovolnická aktivita realizuje (potvrzení bude obsahovat rozsah minimálně 50 hodin a stručné hodnocení aktivity ze strany subjektu).

DOPORUČENÍ: Pokud ještě nemáte zcela jasno o podobě svých aktivit, předmět si nezapisujte předem. Je lepší svou aktivitu nejprve realizovat, konzultovat s garantkou její charakter a možnost uznání a pak teprve doložit vše potřebné. Předmět vám bude zapsán a zápočet udělen — a vyhnete se nutnosti předmět odepisovat, pokud byste jej snad nezvládli absolvovat. Ke zprávě obdrží student zpětnou vazbu od garantky, která bude vycházet z doložené účasti na praxi a ze zhodnocení zprávy studenta.


V prezenční formě:


Dobrovolnická praxe 1 (PDF/DOP1@)

Dobrovolnická praxe 2 (PDF/DOP2@)

Dobrovolnická praxe 3 (PDF/DOP3@)


V kombinované formě:


Dobrovolnická praxe 1 (PDF/KDP1@)

Dobrovolnická praxe 2 (PDF/KDP2@)

Dobrovolnická praxe 3 (PDF/KDP3@)


V případě nejasností se prosím obraťte na proděkanku Šobáňovou. Děkujeme, že pomáháte!

154 zobrazení0 komentářů

Comentarios


bottom of page