top of page

Fakulta nabízí nové studijní programy ze speciální i předškolní pedagogiky

Aktualizováno: 8. 3. 2023

Zájemci o studium na pedagogické fakultě si mohou v e-přihláškách vybrat z několika nových studijních programů z oblasti speciální pedagogiky. Největší fakultní pracoviště, Ústav speciálněpedagogických studií, nabízí od akademického roku 2023/2024 hned šestici nových studijních programů. A to jak bakalářských, tak také navazujících magisterských. A najdou se mezi nimi i naprosto unikátní studijní programy. Nový profesní studijní program nabízí také katedra primární a preprimární pedagogiky, jde o Učitelství pro mateřské školy. Přihlášky do studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se uzavírají ve středu 15. března.Zatímco některé ze studijních programů vychází přímo z potřeb speciální pedagogiky, další v rámci takzvaných profesních studijních programů navazují na Národní plán obnovy.


Program Speciální pedagogika se zaměřením na expresivní přístupy nabídne studentům odbornost speciální pedagogiky s přesahem do uměleckých terapií do dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie a tanečně-pohybové terapie, okrajově i biblioterapie. Během studia se studenti budou zabývat nejen teoretickými disciplínami, které tvoří základ bakalářských studií u společenskovědních oborů jako je speciální pedagogika, pedagogika a psychologie, významný prostor budou věnovat praktickým cvičením a výcvikovým kurzům zaměřeným na personálně-sociální rozvoj. V rámci studia by měl posluchač získat dostatek znalostí pro pokračování v rámci navazujícího magisterského studia, například dramaterapie a muzikoterapie přímo u nás, případně v zahraničí.


Navazující magisterský program Dramaterapie rozšiřuje vědomosti i dovednosti nabyté v bakalářském či magisterském studiu programů blízkých speciální pedagogice, psychologii, sociální práci či uměleckým terapiím. Studenti se věnují rozvoji nonverbální komunikace, zaměřují se na oblast kreativity v rámci divadelní exprese. Kromě teorie se pak studium zaměřuje také na praxi, a to v rámci terapeutické výcvikové kurzy organizované jako vícedenní pobyty výcvikové skupiny.


Studijní program Speciální pedagogika – intervence u dětí v předškolním věku připraví teoreticky i prakticky absolventa pro práci s cílovou skupinou dětí se zdravotním postižením a jejich rodiči, případně s dětmi, které jsou umístěny v institucionální péči, nejčastěji mateřských školách. Speciálněpedagogické poradenství zaměřené na raný věk představuje souhrn aktivit, které jsou nabízeny a směřují k rodině s postiženým dítětem raného věku a dále jako speciálněpedagogická intervence a podpora dětem a pedagogům předškolních zařízení.


Dalším z nových programů, které fakulta v rámci speciální pedagogiky nabízí, je Speciální pedagogika – Poradenství, což je dvouletý magisterský obor určený pro absolventy bakalářských studií Speciální pedagogiky, případně Psychologie. V rámci České republiky jde o naprosto unikátní studijní program, který je připravený na míru potřebám vzdělávacích a sociálních poradensky zaměřených institucí poskytujících vzdělávání či sociální služby dětem, žákům, studentům, ale i dospělým osobám se speciálními potřebami.


„Studijní program reaguje na potřeby školských poradenských zařízení, školních poradenských pracovišť, ale i poskytovatelů sociálních služeb v oblasti odborně správné diagnostiky speciálních potřeb a na vysoké úrovni zajištěného odborného poradenství pro osoby cílové skupiny.“

„Studijní program reaguje na potřeby školských poradenských zařízení, školních poradenských pracovišť, ale i poskytovatelů sociálních služeb v oblasti odborně správné diagnostiky speciálních potřeb a na vysoké úrovni zajištěného odborného poradenství pro osoby cílové skupiny,“ popsal unikátnost programu jeho garant, profesor Jan Michalík.


Druhým z nově otevřených profesních studijních programů, které reagují na Národní plán obnovy, je v rámci speciální pedagogiky program Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí. Jde o bakalářský stupeň studia, v rámci kterého se posluchač zaměří nejen na všeobecné studium speciální pedagogiky, ale bude se v teoretické i praktické rovině věnovat osobám se zrakovým postižením v celém věkovém spektru i v celém spektru možností poskytovaných služeb. Absolvent se poté může uplatnit v rezortech MŠMT, MPSV i MZ, kde bude tvořit platnou součást multidisciplinárního týmu.


Třetím profesním studijním programem ze speciální pedagogiky je Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství. Bakalářský studijní program umožňuje získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace/inkluze.


Cílem studijního programu je připravit kvalifikované odborně vzdělané profesionály v oblasti speciální pedagogiky, kteří budou schopni kvalitně vykonávat profesi asistenta pedagoga a zabezpečit tak optimální naplňování různých typů speciálních potřeb.


„Nový studijní program Učitelství pro mateřské školy je koncipován jako tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě. Jeho cílem je vybavit budoucí učitele mateřské školy základními profesními kompetencemi, které mu umožní vstup do předškolního vzdělávání jako odborně připravenému a motivovanému k výkonu této profese v souladu s aktuálními trendy ve vzdělávání.“

Dalším nově otevřeným programem se může pochlubit katedra primární a preprimární pedagogiky, která otevřela profesní studijní program Učitelství pro mateřské školy. Absolvent programu si osvojí kompetence vývojově reflektivní, diagnostické a pomáhající dítěti v roli předškoláka, kompetence sebereflektivní, kompetence vztahové (kooperativní, komunikativní, interaktivní), kompetence didaktické a psychodidaktické, kompetence k projektování tvořivosti, kompetence pedagogicko-výzkumná, kompetence decizní, pedagogicko-organizační a řídící.


„Nový studijní program Učitelství pro mateřské školy s profesním zaměřením je koncipován jako tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě. Studium připraví budoucí učitele mateřské školy na specifickou profesi s důrazem na propojení teoretických znalostí s pedagogickou praxí, což umožňuje studijní plán, jehož součástí je pedagogická praxe od 1. ročníku s navázáním na teoretické předměty. Cílem studijního programu je vybavit budoucí učitele mateřské školy základními profesními kompetencemi, které mu umožní vstup do předškolního vzdělávání jako odborně připravenému a motivovanému učiteli mateřské školy k výkonu této profese v souladu s aktuálními trendy ve vzdělávání,“ popsala garantka programu doktorka Alena Srbená z katedry primární a preprimární pedagogiky.


Nové studijní programy:


Speciální pedagogika


Speciální pedagogika se zaměřením na expresivní přístupy: Bc., prezenční, garant: prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., Neučitelská pedagogika, jednooborový

Dramaterapie: NMgr., prezenční, garant: prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., Neučitelská pedagogika, jednooborový


Speciální pedagogika – intervence u dětí v předškolním věku: NMgr., prezenční, garant: prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Neučitelská pedagogika, jednooborový


Profesní studijní programy (NPO)


Speciální pedagogika – Poradenství: NMgr., prezenční, kombinovaný, garant: prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., Neučitelská pedagogika, jednooborový

Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí: Bc., prezenční, garant: Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D., Neučitelská pedagogika, jednooborový

Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství: Bc., prezenční, kombinovaný, garant: Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D., Neučitelská pedagogika, jednooborový

Učitelství pro mateřské školy: Bc., prezenční, kombinovaný, garant: Mgr. Alena Srbená, Ph.D., Učitelská pedagogika, jednooborový

Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Lukáš Blokša

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page