Jak mluvit s mládeží o tématu postižení? Využijte materiály pro 2. stupeň ZŠ Patříme k sobě!

Pracovní a metodické listy „Patříme k sobě“ zprostředkovávají přirozenou cestou problematiku zdravotního postižení, a tím i přispívají k rozvoji žádoucích kompetencí, které významně ovlivňují inkluzivní vzdělávání. Stáhněte si je z naší knihovny!

Jak s dětmi a mládeží mluvit o lidech s postižením? Jak pomoci tomu, aby měli dospívající lidé porozumění pro jejich potřeby? Jak připravit školní kolektivy na spolužáka se smyslovou, tělesnou, řečovou nebo mentální jinakostí? Tyto otázky řeší mnozí učitelé, naléhavější jsou v současném inkluzivním školství. Nemusí se rovnou jednat o těžší postižení, obtížně se vysvětlují také běžnější vady, jako jsou vady výslovnosti a koktavost, rozštěpové vady obličeje, Aspergerův syndrom apod. Na všechna tato témata autorky pamatovaly a každému je věnován samostatný pracovní list doplněný metodickým doprovodem.


V pracovních materiálech do výuky nechybí ani výčet častých předsudků a mýtů, které stále kolují o osobách se zdravotním postižením. Napříč všemi listy se žáci setkají s problematikou osob s poruchou hybnosti, se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, vybraným kombinovaným postižením, narušenou komunikační schopností, problematikou alternativní a augmentativní komunikace. Ojedinělým je např. zpracování tématu rozštěpových vad obličeje; daný pracovní list řeší vznik těchto vad, jejich léčbu a taktéž integraci jedinců s rozštěpovými vadami do většinové společnosti. Autorky jej nazvaly „Delší cesta za úsměvem“ a citlivým způsobem upozorňují čtenáře na to, že ne všechna miminka vypadají stejně.


Pracovní a metodické listy „Patříme k sobě“ zprostředkovávají problematiku zdravotního postižení přirozenou cestou, a tím mohou přispět k rozvoji žádoucích kompetencí, které významně ovlivňují inkluzivní vzdělávání. Listy se skládají ze dvou hlavních částí – první část je určená žákům a druhá část je metodickou podporou pro pedagogy. Základním atributem pracovních listů je inovativnost, aktuálnost, atraktivní grafické zpracování, implementace příkladů dobré praxe.

Jak uvádí hlavní autorka metodického souboru Adéla Hanáková, „domníváme se, že působení na zvolenou cílovou skupinu žáků 1. a 2. stupně ZŠ může v pozitivním slova smyslu ovlivnit nejen úspěšnost inkluzivního vzdělávání, ale může významně přispět k výuce průřezového tématu osobnostní a sociální výchova“. Pracovní listy považuje za efektivní cestu specifické primární prevence ve sledované skupině žáků směrem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.


Vzniklým materiálem chce autorský tým podpořit pedagogy v praxi, proto jsou vytvořené materiály k dispozici zdarma a v online podobě, aby jim mohly být užitečné nejen ve frontální výuce, ale také v distanční výuce v rámci nouzového stavu vyvolaného pandemií COVID19.


Soubor pracovních a metodických listů pro 1. a 2. stupeň ZŠ s názvem „Patříme k sobě“ vznikl v rámci projektu Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením (IGA_PdF_2021_006), jehož hlavní řešitelkou byla Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D., z Ústavu speciálněpedagogických studií. O listech pro 1. stupeň jsem informovali zde.

Pracovní listy pro 2. stupeň obsahují tato témata: