Jak na rozvrh v aplikaci STAG?

Na Univerzitě Palackého, stejně jako na ostatních vysokých školách, studujete v tzv. kreditním systému – systém plnění studijních povinností spočívá v získávání kreditů, jimiž jsou ohodnoceny jednotlivé předměty, případně další aktivity.Podrobnosti můžete najít zde: https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/


Každý studijní program má svůj studijní plán, který tvoří:

A povinné předměty (povinnost splnit všechny)

B povinně volitelné předměty (povinnost splnit minimální volbu z nabídky)

C volitelné předměty (vybíráte si libovolně, na doplnění kreditů, či pokud Vás cokoli zaujme).


Akademický rok je rozdělen na dva semestry: ZS = zimní semestr, LS = letní semestr.


Předmět je vždy označen zkratkou katedry/zkratkou názvu předmětu, např. KPS/TSPS@ znamená katedra psychologie a patopsychologie, předmět Sociální psychologie.


Způsoby ukončení předmětů jsou tři: zápočet (Zp), kolokvium (Ko), nebo zkouška (Zk). Na ukončení každého předmětu máte 3 pokusy, podrobnosti najdete ve Studijním a stipendijním řádu UP.


A nyní k zapisování předmětů:

V průběhu celého studia jste povinni získat minimální počet kreditů, který se rovná šedesátinásobku standardní délky Vašeho studia:


za bakalářské studium je třeba získat 180 kreditů, za navazující studium 120 kreditů, za magisterské studium 300 kreditů.


V jednom akademickém roce si tak optimálně zapisujete 60 kreditů, v rámci sdruženého studia dvou programů se zapisují předměty maior i minor.


Pro postup do dalšího ročníku je nutné získat minimálně 40 kreditů. Nic se tedy neděje, když se Vám něco nepodaří splnit hned napoprvé. Pozor si však dejte na předměty, jejichž splnění je nutné k zapsání jiných, na ně navazujících!


Zapsaný nesplněný povinný předmět jste povinni si zapsat v následujícím akademickém roce. Podruhé zapsaný předmět je nutno splnit. Výjimku tvoří předměty s povolením jednoho zápisu, viz příloha Vnitřní předpis PdF A 19/01 k provedení SZŘ na PdF UP.


Rozvrh si vytvoříte v aplikaci STAG: Moje studium – předzápis

Podívejte se na vzorový příklad předzápisu předmětů studenta programu Sociální pedagogika, specializace Výchovné poradenství: