top of page

Jak na rozvrh v aplikaci STAG?

Aktualizováno: 18. 9. 2023

Na Univerzitě Palackého, stejně jako na ostatních vysokých školách, studujete v tzv. kreditním systému – systém plnění studijních povinností spočívá v získávání kreditů, jimiž jsou ohodnoceny jednotlivé předměty, případně další aktivity.Podrobnosti můžete najít zde: https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/


Každý studijní program má svůj studijní plán, který tvoří:

A povinné předměty (povinnost splnit všechny)

B povinně volitelné předměty (povinnost splnit minimální volbu z nabídky)

C volitelné předměty (vybíráte si libovolně, na doplnění kreditů, či pokud Vás cokoli zaujme).


Akademický rok je rozdělen na dva semestry: ZS = zimní semestr, LS = letní semestr.


Předmět je vždy označen zkratkou katedry/zkratkou názvu předmětu, např. KPS/TSPS@ znamená katedra psychologie a patopsychologie, předmět Sociální psychologie.


Způsoby ukončení předmětů jsou tři: zápočet (Zp), kolokvium (Ko), nebo zkouška (Zk). Na ukončení každého předmětu máte 3 pokusy, podrobnosti najdete ve Studijním a stipendijním řádu UP.


A nyní k zapisování předmětů:

V průběhu celého studia jste povinni získat minimální počet kreditů, který se rovná šedesátinásobku standardní délky Vašeho studia:


za bakalářské studium je třeba získat 180 kreditů, za navazující studium 120 kreditů, za magisterské studium 300 kreditů.


V jednom akademickém roce si tak optimálně zapisujete 60 kreditů, v rámci sdruženého studia dvou programů se zapisují předměty maior i minor.


Pro postup do dalšího ročníku je nutné získat minimálně 40 kreditů. Nic se tedy neděje, když se Vám něco nepodaří splnit hned napoprvé. Pozor si však dejte na předměty, jejichž splnění je nutné k zapsání jiných, na ně navazujících!


Zapsaný nesplněný povinný předmět jste povinni si zapsat v následujícím akademickém roce. Podruhé zapsaný předmět je nutno splnit. Výjimku tvoří předměty s povolením jednoho zápisu, viz příloha Vnitřní předpis PdF A 19/01 k provedení SZŘ na PdF UP.


Rozvrh si vytvoříte v aplikaci STAG: Moje studium – předzápis

Podívejte se na vzorový příklad předzápisu předmětů studenta programu Sociální pedagogika, specializace Výchovné poradenství:

Po rozkliknutí odkazu (1) dané části studijního plánu se otevře nabídka (2) k zapsání předmětů (3).Pro elektronický zápis předmětů, které máte v daný semestr v rozvrhu, platí určité termíny:


Pro bakalářské studium platí termíny:


ZS: od 5. 9. 2023 (12:00 hod.) do 25. 9. 2023

LS: od 20. 1. 2022 (13:00 hod.) do 21. 2. 2022


Pro magisterské studium platí termíny:


prezenční studium

ZS: od 6. 9. 2023 (9:00 hod.) do 25. 9. 2023

LS: 25. 1. 2024 (13:00 hod.) do 19. 2. 2024


kombinované studium

ZS: od 5. 9. 2023 (13:00 hod.) do 25. 9. 2023

LS: 23. 1. 2024 (13:00 hod.) do 19. 2. 2023


Studenti kombinované formy provádějí zápis na celý akademický rok 2023/24.


V případě technických potíží se obracejte na stag-help@upol.cz


Uznávání předmětů

Podle studijního a zkušebního řádu UP si v případě potřeby můžete uznat některé předměty z předchozího studia, které odpovídají těm, jež máte ve svém studijním plánu.


Podle SZŘ UP je možné uznat předměty s hodnocením A–D.


Maximální doba pro uznání předmětu do 3 let od doby vykonání (rozhodná doba je den podání žádosti).


Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací uznat nelze.


Informace a návod k podání žádosti jsou zveřejněny na

https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/ – Elektronická žádost o uznání předmětů

506 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page