top of page

Kam dál? Ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků se SVP

Aktualizováno: 26. 2. 2022

Přinášíme vám další článek z cyklu představujícího publikace autorek a autorů z naší fakulty, které byly oceněny čestným uznáním rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto oceněním jsou každoročně oceňováni autoři a autorky významných odborných publikací na naší alma mater.


Další publikací, kterou vám v rámci naší série představíme, je monografie Jaromíra Maštalíře z ústavu speciálněpedagogických studií s názvem Kam dál? Ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak autor upozorňuje, práce cílí na specifické téma, které nebylo v našich podmínkách dosud koncepčně řešeno. „Plánování přechodu, tak jak je v knize pojímáno i řešeno v jiných zemích, zahrnuje mnohem komplexnější proces podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v době ukončování povinné školní docházky a plánování dalších životních kroků po škole,“ představuje svoji knihu Jaromír Maštalíř.


Tato problematika nebyla v českém prostředí dosud na vědecko-výzkumné úrovni zpracována, jedná se tedy o iniciální výzkum v této oblasti. Jak vlastně výzkum probíhal? „Kniha analyzuje, identifikuje a popisuje současný stav pojetí procesu ukončování povinné školní docházky a plánování přechodu u žáků s mentálním postižením ze školy do další etapy jejich života, a to z perspektivy třídních učitelů pracujících s těmito žáky, stejně jako sociálních pracovníků vybraných zařízení sociálních služeb,“ doplňuje Maštalíř.


Představovaná publikace také nalezne celou řadu využití v praktickém životě: „Vzhledem k tomu, že není pozice koordinátora plánování přechodu v našich podmínkách dosud explicitně vymezena, zřízena a zavedena, význam v publikaci popisované problematiky spatřuji jak v možnosti rozšířit teoretickou základnu poznání odborníků, kteří se procesu plánování přechodu nyní odborně ‚věnují‘ (avšak mnohdy bez legislativní či personální ukotvenosti). Text také může posloužit jako inspirace pro ty, kteří se podobnou problematikou ve svém životě rovněž zabývají – speciální pedagog, poradenský pracovník, sociální pracovník či samotný rodič,“ dodává Jaromír Maštalíř.


Knihu je možné zakoupit na e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého a ukázku z knihy naleznete ke stažení níže.


Kam dál. Ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků se SVP
.pdf
Stáhnout PDF • 2.29MB

Text: Vojtěch Češík

Grafika: Vydavatelství UP

Související příspěvky

Zobrazit vše

ความคิดเห็น


bottom of page