top of page

Metodika kariérového poradenství pomáhá s inkluzí žáků s mentálním postižením

Portál společného vzdělávání Univerzity Palackého shromažďuje výstupy zaměřené na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedním z nich je Metodika kariérového poradenství pro žáky s mentálním postižením. Tato unikátní publikace poprvé v českém prostředí a v tomto rozsahu aplikuje obecné principy a zásady kariérového poradenství pro tuto cílovou skupinu.


Autorský kolektiv byl sestaven ze zkušených odborníků na problematiku práce s cílovou skupinou žáků s mentálním postižením. Jde nejen o speciální pedagogy a psychology ze škol, speciálněpedagogických center (SPC) a pedagogicko-psychologické poradny, ale také z prostředí univerzity.

 

Metodika má za úkol pomoci s přechodem žáků ze základního do středního vzdělávání a dále s přechodem na trh práce. Zároveň poskytuje komplexní náhled na tuto problematiku, od charakteristiky cílové skupiny (žáci s různou mírou mentálního deficitu, s různou hloubkou poruchy intelektu, od lehké přes středně těžkou a těžkou až po hlubokou, přes specifikaci limitů cílové skupiny a jejich dopadů až po přiblížení existujících nástrojů a postupů, které se aktuálně používají v poradenské, ale i školské praxi a které by mohly být případně využívány i pedagogy škol.

 

Kniha zároveň také popisuje kariérové poradenství ve škole, a to od role zapojených aktérů přes časovou posloupnost jednotlivých fází kariérového poradenství a přes provázání s klíčovými kompetencemi až po rozvoj specifických dovedností – zejména pracovních. Velmi inspirativní subkapitolou je navržený optimální model toho, jak by mohlo kariérové poradenství v praxi probíhat.

 

Jednou ze stěžejních kapitol je proces kariérového poradenství při přechodu žáka ze školy na trh práce, od různých možností zaměstnávání těchto žáků až po přiblížení vhodných postupů při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, včetně jiných možností uplatnění žáků mimo trh práce.

 

Autoři popisují provázení jedince s mentálním postižením vzdělávací soustavou, poznávání jeho silných a slabých stránek, posilování kompetencí tam, kde je to u konkrétního jedince potřeba. To všechno samozřejmě ve spolupráci s týmem pedagogů školy, kde se žák s mentálním postižením vzdělává, příslušným SPC a zákonnými zástupci.

 

Metodiku kariérového poradenství pro žáky s mentálním postižením si můžete přečíst či stáhnout ve formátu pdf na portále společného vzdělávání UP.

 

Zpracováno redakcí U21

Comments


bottom of page