top of page

Ohlédnutí za konferencí Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence

Ve dnech 7.–8. listopadu 2023 se na Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci konal již 19. ročník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů. Konference nesla podtitul „Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“, a ačkoliv je tradičně otevřena širokému spektru pedagogických témat a otázek, které doktorandi ve svých disertačních pracích řeší, toto zaměření našlo silnou odezvu v mnoha prezentacích i navazujících diskusích.Celkem jsme na konferenci přivítali více než 80 registrovaných účastníků z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Nigérie a Číny. Jednalo se převážně o studenty doktorského studia, ale také o jejich školitele a další akademické pracovníky. Konference byla slavnostně zahájena ve velké aule PdF UP, kde přítomné pozdravil děkan fakulty doc. Vojtech Regec, který nad konferencí převzal záštitu, a také proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia doc. Stanislav Štěpáník. Za pořádající pracoviště účastníky přivítala ředitelka ÚPSS PdF UP prof. Eva Šmelová. Plenární příspěvky přednesli prof. Tomáš Kasper, prof. Wojciech Walat a doc. Miroslav Chráska a byla to právě tematická pestrost těchto inspirativních úvodních přednášek, která do značné míry předznamenala i následující jednání v sekcích.


Na konferenci se svým příspěvkem vystoupilo celkem 40 studentů doktorských studijních programů. Zazněly příspěvky zaměřené do oblasti oborových didaktik, pedagogické diagnostiky, speciální pedagogiky, pedagogické psychologie a sociální pedagogiky, řada prezentací se věnovala profesní přípravě učitelů.

Na konferenci se svým příspěvkem vystoupilo celkem 40 studentů doktorských studijních programů. Jejich prezentace, které se realizovaly v devíti tematických sekcích v rámci obou dnů konání konference, byly věnovány rozmanitým otázkám pedagogických věd. Zazněly příspěvky zaměřené do oblasti oborových didaktik, pedagogické diagnostiky, speciální pedagogiky, pedagogické psychologie a sociální pedagogiky, řada prezentací se věnovala profesní přípravě učitelů a jiným, často velmi specifickým a dosud málo řešeným tématům. Všichni účastníci tak mohli vnímat a v diskusích reflektovat bohatství a pestrost fenoménu výchovy, zároveň také hledat a nacházet vzájemné obsahové průniky a společně navrhovat možnosti řešení aktuálních otázek a problémů, které výchovu a vzdělávání v dnešní době provázejí. Paralelním, avšak neméně důležitým smyslem konference bylo navazování kontaktů a sdílení zkušeností mezi doktorandy a vytvoření přátelského a inspirativního prostoru pro získání zpětné vazby k jejich tématům z hlediska jak obsahového, tak i metodologického.


Konference také nabídla tři workshopy, jež byly svým zaměřením ušity přímo na míru studentům doktorského studia, kteří jsou zároveň velmi často začínajícími akademickými pracovníky. Dva pedagogové z Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP, doc. Miroslav Chráska a doc. Tomáš Čech, lektorovali workshopy věnované kvantitativnímu a kvalitativnímu výzkumnému designu. Třetí workshop vedla dr. Jana Trabalíková ze Žilinské univerzity v Žilině a spolu s účastníky se zamýšlela nad tím, jaké strategie lze využít k aktivizaci studentů během výuky na vysoké škole. Všechny tři workshopy byly koncipovány s ohledem na možnost okamžité praktické aplikace získaných poznatků.


Paralelním, avšak neméně důležitým smyslem konference bylo navazování kontaktů a sdílení zkušeností mezi doktorandy a vytvoření přátelského a inspirativního prostoru pro získání zpětné vazby k jejich tématům z hlediska jak obsahového, tak i metodologického.

Dvoudenní intenzivní setkání je v této chvíli za námi a my pevně věříme, že všichni, kdo se konference zúčastnili, si odnesli a odvezli mnoho informací, zkušeností, inspirace i nových kontaktů, které budou dále zúročovat a rozvíjet. Příští rok nás čeká jubilejní dvacátý ročník konference a jistě tedy je na co se těšit.


Text: Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP

Foto: Alžběta Gregorová
Související příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page