top of page

Pedagogická fakulta spolupracuje s australskou Adelaide University

Aktualizováno: 5. 8. 2022

Přinášíme vám dobré zprávy mezinárodního významu! Centrum Joanna Briggs Institute Collaboration z australské Adelaide University totiž napsalo informativní příspěvek o JBI centru, které od tohoto roku působí v rámci Pedagogické fakulty UP. Jeden ze zakladatelů centra a jeho současný ředitel Jiří Kantor nám k činnosti centra i k mezinárodní spolupráci řekl více.V průběhu roku 2020 vzniklo na Pedagogické fakultě UP Evidence-based centrum, tedy centrum pro praxi založenou na důkazech, které se specializuje na syntézu výzkumných důkazů v oblasti vzdělávání a uměleckých terapií. V lednu 2021 byl centru oficiálně udělen status centra afiliovaného k Joanna Briggs Institute (JBI), nyní s názvem Center for Evidence-Based Education and Arts Therapies: A JBI Affiliated Group.


JBI je mezinárodní výzkumná instituce se sítí přidružených pracovišť na všech kontinentech, která společně s Cochrane a Campbell patří mezi významné organizace v oblasti praxe založené na důkazech. JBI poskytuje jedinečné informace založené na vědeckých důkazech, vyvíjí softwary pro sekundární výzkum a nabízí vzdělávání, jehož cílem je zlepšit zdravotní praxi a výsledky ve zdravotnictví. V roce 2013 bylo na Fakultě zdravotnických věd UP založeno přidružené pracoviště JBI, které bylo posléze přemístěno na lékařskou fakultu. Od roku 2019, již jako JBI centrum excelence, pokračovalo pod vedením Miloslava Klugarave svém rozvoji na Lékařské fakultě MU. Nyní s názvem České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation, které zahrnuje také další specializované týmy (např GRADE, Cochrane…), úzce spolupracuje i s námi.


JBI poskytuje jedinečné informace založené na vědeckých důkazech, vyvíjí softwary pro sekundární výzkum a nabízí vzdělávání, jehož cílem je zlepšit zdravotní praxi a výsledky ve zdravotnictví.

Centrum na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého je celosvětově prvním JBI centrem, které svoji činnost zaměřuje na primárně problematiku vzdělávání. Naší hlavní náplní práce je prostřednictvím metodik vyvinutých JBI vytvářet syntézy závěrů z primárních studií (tzv. systematická review) a zprostředkovat závěry těch nejlepších dostupných důkazů dopedagogické praxe (tzv. implementační projekty). Kromě toho se zaměřujeme také na tvorbu na důkazech založených doporučených postupů pro praxi.


S nápadem založit na pedagogické fakultě evidence-based centrum přišla Jana Marečková, spoluzakladatelka centra na FZV a LF UP. Tento nápad se podařilo realizovat především za podpory proděkana Vojtěcha Regece a současného ředitele centra Jiřího Kantora. V průběhu uplynulých dvou let byla v metodikách tvorby systematických review vyškolena řada studentů, ale také akademických pracovníků, např. proděkan Vojtěch Regec, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová, Lucia Pastieriková a další. Uplatňování metodik JBI začalo pozitivně ovlivňovat podobu výzkumu na pedagogické fakultě, neboť jej začali pod vedením zaměstnanců centra používat také studenti doktorských programů v rámci svých disertačních prací a do výzkumných projektů jsou zapojeni také studenti magisterských a bakalářských programů.


Naším cílem je, aby se aktuálně produkovaný výzkum stal nejen viditelným (v rámci mezinárodní platformy), ale především smysluplným a nabízejícím odpovědi na otázky, které je nutné řešit v pedagogické praxi. Na výzkumné projekty centra je aktuálně navázána také řada diplomových praxí studijního programu Muzikoterapie, který byl před třemi roky akreditován v rámci studijních programů pedagogické fakulty – studenti tohoto programu reprezentují tu část aktivit centra, která je směřována do oblasti uměleckých terapií.

Naším cílem je, aby se aktuálně produkovaný výzkum stal nejen viditelným, ale především smysluplným a nabízejícím odpovědi na otázky, které je nutné řešit v pedagogické praxi.

Kromě úzké spolupráce a mentorshipu, kterého se nám dostává již od začátku Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation na LF MU, podařilo se nám nedávno navázat úzkou spolupráci s JBI centrem excelence na švýcarské University of Lausanne. V průběhu roku 2022 máme také přislíbenou návštěvu dvou vynikajících metodologů, kteří nás budou školit a supervidovat probíhající projekty Zachary Munna (ředitele JBI Adelaide GRADE Centre na Univerzitě v Adelaide v Austrálii), a Holgra Schünnemanna (ředitele Cochrane Centra na McMaster University v Kanadě).


Budeme se podílet na realizaci mezinárodního summitu Global Evidence Summit (GES) v říjnu 2023 v Praze. Je to mezinárodní událost organizovaná jednou za 4 roky, která sdružuje světové lídry v oblasti Evidence-Based Healthcare ve společné misi poskytnout platformu pro diskuzi o kritických otázkách napříč různými odvětvími; mezi ně patří oblasti zdraví, vzdělání, sociální spravedlnosti, životního prostředí a změny klimatu. Cílem summitu je zlepšení životních podmínek a pokrok ve využívání spolehlivých výzkumných důkazů při řešení některých nejzávažnějších globálních zdravotních a sociálních problémů. Těmito světovými lídry a oficiálními partnery GES jsou Cochrane Collaboration, Joanna Briggs Institute (JBI), Guidelines International Network (G-I-N), a The Campbell Collaboration.


Více informací o Evidence-based centru působícímu na naší fakultě naleznete na jeho webových stránkách.


Redakčně upraveno z textu Jiřího Kantora

Foto: archiv Jiřího Kantora

Comments


bottom of page