top of page

Unikátní publikace poskytuje návod na diagnostiku a léčbu vývojové verbální dyspraxie

Rektor naší alma mater každoročně uděluje čestné uznání autorkám a autorům významných publikací a mezi pravidelné laureáty tohoto ocenění patří i členové naší fakulty. Kdo v letošním roce získal toto ocenění? Na to se podíváme v sérii článků, které budeme na našem portále postupně zveřejňovat!Cyklus zahájíme monografií Vývojová verbální dyspraxie, za kterou obdržela ocenění Barbora Červenková z Ústavu speciálněpedagogických studií. Různým poruchám řeči se autorka, působící v rámci Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu, v rámci svého výzkumu i praxe věnuje dlouhodobě.


Tuto téměř třísetstránkovou publikaci využijí zejména odborníci z řad logopedů a speciálních pedagogů. Kromě terminologického zakotvení této poruchy a jejích jednotlivých subtypů naleznete v představované publikaci informace k vývoji motorických zákonitostí řečových schopností, kritéria klasifikace vývojové verbální dyspraxie v zahraničí a v České republice a také diagnostiku a diferenciální diagnostiku od jiných neurovývojových řečových a jazykových poruch. Součástí knihy jsou pak i diagnostické záznamové listy včetně formulářů pro komplexní, cílené a kontrolní vyšetření i hodnocení efektivity terapie a také pracovní listy pro terapii.„V rámci vědní oblasti neurovývojových poruch řeči a jazyka formuluje novou metodologii zahrnující diagnostické i terapeutické postupy u diagnostické jednotky vývojové verbální dyspraxie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti v zahraničí, jež mají charakter Evidence-Based Practice. Přináší originální a původní, detailně formulovaný metodický návod pro diagnostický proces i pro konkrétní vedení terapie v podobě strukturovaného pracovního programu,“ představuje Barbora Červenková publikaci v průvodním listu k nominaci na čestné uznání rektora UP.


Literatury k vývojové verbální dyspraxii dosud vzniklo jen velmi omezené množství, přínosem práce Barbory Červenkové je tedy především zaplnění těchto mezer a zároveň její inovativnost: „K tématu vývojové verbální dyspraxie byla dosud v ČR věnována pouze jediná monografie Josefa Dvořáka, vydaná před více než dvaceti lety, jež však neobsahuje metodologický návod, jak s touto diagnózou pracovat. Také v našem odborném tisku bylo publikováno pouze minimum odborných článků věnovaných tomuto tématu. Jedná se o publikaci, která inovativním způsobem shrnuje aktuální informace dostupné k tomuto tématu v zahraničí a na základě obecně přijímaných principů formuluje vlastní metodologii přizpůsobenou specifikům Českého prostředí,“ píše se v doporučení k ocenění.

 

Text: redakce U21

Foto: Lukáš Blokša

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page