top of page

Utváření nezraňujících postojů k lidem s postižením

V roce 2015 vznikl na pedagogické fakultě metodický materiál v podobě souboru pracovních listů, které jsou určeny žákům MŠ a ZŠ. Jde o jeden z výstupů projektu, kterým ústav speciálněpedagogických studií reagoval na chystanou změnu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle novelizovaného školského zákona. Pracovní listy však mohu sloužit nejen k podpoře inkluze, ale také k výuce průřezového tématu osobnostní a sociální výchova. Ukázky, obrázky a aktivity použité v pracovních listech napomáhají k utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k lidem s postižením, podporují akceptaci různých typů lidí a vedou žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci. Zabývají se rovněž podporou dovedností potřebných pro komunikaci. Využitím těchto listů ve výuce umožníte žákům seznámit se s problematikou zdravotního postižení a speciálních vzdělávacích potřeb.Materiál je tvořen vždy pracovním listem a metodickým listem. Metodický list vždy obsahuje vzdělávací oblasti RVP PV (např. Dítě a jeho psychika; Dítě a ten druhý; Dítě a společnost) či RVP ZV a odkaz na průřezové téma (Osobnostní a sociální výchova). Materiály připravila Adéla Hanáková a Kateřina Stejskalová. Soubor pracovních listů je volně dostupný zde.

Comments


bottom of page