top of page

Štěstí je sledovat, že vaše aktivity mají smysl | Jana Marečková o učitelství pro zdravotnické školy


Jana Marečková se věnuje oblasti evidence-based education, podílela se na založení Centra excelence JBI v ČR a byla první děkankou FZV. Je také garantkou oboru Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy na katedře antropologie a zdravovědy.


Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., vystudovala obor dětská sestra na Střední zdravotnické škole v Olomouci a v roce 1991 úspěšně ukončila magisterské studium na PdF UP v Olomouci, obor Pedagogika – ošetřovatelství – somatologie pro SZŠ. Na téže fakultě pokračovala postgraduálním doktorským studiem antropologie na Katedře antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci, které v roce 1999 zakončila disertační prací na téma Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění studentek ošetřovatelství a možnosti jejich ovlivnění a získala titul Ph.D. V roce 2005 pak přibyl k jejímu jménu titul doktora filozofie oboru ošetřovatelství a rehabilitace na Fakultě zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnavě, kde o rok později obhajovala svou habilitační práci Ošetřovatelská terminologie a její využití v posuzování stavu lidských potřeb a stala se docentkou.

V roce 2007 a 2008 působila jako proděkanka pro studium nelékařských zdravotnických oborů na LF UP. Byla první děkankou FZV UP v Olomouci (2009–2012) a do roku 2014 působila jako vedoucí Centra vědy a výzkumu na FZV UP. Od prosince 2013 byla zástupkyní ředitele Centra excelence Joanna Briggs Institute (JBI) v ČR (jehož je spoluzakladatelkou) a v roce 2015 jí byl udělen titul Adjunct Associate Proffesor of The School of the Public Health na Adelaide University. Od roku 2014 byla garantkou Centra základních výkonů ve zdravotnictví na LF UP v Olomouci, které téměř dva roky vedla. V říjnu 2017 pak začala působit i na Katedře antropologie a zdravovědy na PdF UP.

Mimo jiné působí Jana Marečková v oborových radách doktorských studijních programů ošetřovatelství na LF OSU a UP a byla členkou habilitačních komisí na LF UP v Olomouci, Sociálně zdravotní fakultě Univerzity v Českých Budějovicích a LF OSU. Věnovala se řadě výzkumných projektů, ke kterým patří například: Support of Human Resources in Science and Research in Non-medical Healthcare at the Faculty of Health Sciences at Palacký University Olomouc, Support the creation of excellent research teams and intersectoral mobility at Palacký University in Olomouc II nebo Klíčové faktory fluktuace všeobecných sester. Vedla projekty Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci nebo Tvorba a implementace edukačního systému zdravého životního stylu - podpora pohybové aktivity na školách a školských zařízeních. Svojí činností hojně přispěla ke zlepšení podmínek studia a podpoře vzdělávání, což dokazuje například projekt Zdokonalení publikační činnosti studentů FZV UP jako významná součást vysokoškolského vzdělávání.

Od roku 1997 byla docentka Marečková členkou mezinárodní organizace pro vědu a výzkum v ošetřovatelství Sigma Theta Tau, od roku 2011 do roku 2013 členkou mezinárodního společenství NANDA International. Je rovněž členkou Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP. Působila v redakčních radách odborných periodik Profese, PROFESE on-line a Ošetrovateľstvo: teória, výskum a vzdelávanie. V současnosti je členkou redakční rady Central Europian Journal of Nursing and Midwifery. Podílela se na založení koordinační rady MEFANET pro nelékařské zdravotnické obory. Absolvovala orientačně 34 krátkodobých zahraničních stáží po celém světě. Za svou činnost získala ocenění „Sestra roku 2006 v kategorii výzkum a vzdělávání“, v roce 2011 jí byla udělena stříbrná medaile Františka Palackého UP v Olomouci a roku 2014 pak medaile UP za zásluhy v roli děkanky FZV UP.

Sama za svůj největší životní úspěch považuje to, že se i přes velmi těžké chvíle v pracovním prostředí vrátila k optimismu a vůli předávat další generaci touhu pracovat sám na sobě. Nejvíce si však cení štěstí, že se jí v průběhu odborné působnosti podařilo založit řadu nových „věcí“, které stále fungují a rozvíjejí se dál.

Nyní jako reprezentantka Centra excelence Joanna Briggs Institute, které nedávno přesídlilo na LF MU, spolupracuje s proděkanem doc. Regecem a doc. Kantorem na podkladech pro vytvoření nového přidruženého Centra JBI v oblasti evidence-based education.

Její vizí do budoucna je mentoring zde vznikajícího týmu, který by tak během tří let mohl centrum konstituovat. Spolu s tím má v plánu do studia oboru Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy, který garantuje, implementovat aktivní práci s kritickým myšlením a rozvíjet obor v souladu s aktuálním děním v dané oblasti.


Autorka: Soňa Vaníčková

Foto: Jakub Konečný

26 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page