top of page

Děkani pedagogických fakult se vyjadřují k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Redakce portálu Učitel21 přináší vyjádření děkanů sdružených v Asociaci děkanů pedagogických fakult České republiky k návrhu revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Nesouhlasí s pojetím vzdělávací oblasti Umění a kultura nebo s omezením mediální výchovy. Otevřený dopis adresovaný ministru školství a řediteli Národního pedagogického institutu si můžete přečíst i Vy.

  


V Hradci Králové 24. května 2024

 

Otevřený dopis děkanů pedagogických fakult v rámci veřejné konzultace zveřejněného návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

 

Vážený pane ministře,

dovolte, abychom se touto cestou vyjádřili ke zveřejněnému návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který je nyní předložen k veřejné konzultaci.


Dovolujeme si Vám zaslat několik připomínek a komentářů k revidovanému kurikulu, přestože nás Národní pedagogický institut nezahrnul mezi klíčové stakeholdery ve vzdělávání, od nichž od ledna shromažďuje k připravovanému kurikulárnímu dokumentu zpětnou vazbu. Jako vzdělavatelé budoucích učitelů a učitelek, jako poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a významní aktéři školského terénu, kteří jsou prostřednictvím svých metodiků a oborových didaktiků takřka v každodenním kontaktu s pedagogickou praxí, pociťujeme potřebu poskytnout expertní stanovisko k dokumentu, který má velký symbolický i praktický význam a který na mnoho let dopředu ovlivní základní vzdělávání, ale i pregraduální přípravu pedagogických pracovníků – a tedy i naši činnost.


Oceňujeme doplnění souboru kompetencí, vymezení gramotností a snahu stavět v RVP ZV na očekávaných výsledcích učení.

Nejprve dovolte, abychom ocenili snahu modernizovat kurikulum a podpořili tezi, že vzdělávací obsah má odpovídat soudobému stavu poznání a současným trendům. Oceňujeme doplnění souboru kompetencí, vymezení gramotností a snahu stavět v RVP ZV na očekávaných výsledcích učení (dále OVU). Rovněž snaha řešit nerovnosti ve vzdělávání je velmi důležitá, i když není zcela jasné, jak se na řešení problému nerovností bude RVP ZV podílet. Souhlasíme s akcentem na sociální klima a kulturu školy, s podporou well-beingu a formativního hodnocení nebo s doceněním přínosu neformálního vzdělávacího sektoru, jenž se může podílet na naplňování cílů základního vzdělávání.


Orientace v dokumentu není jednoduchá ani pro zkušené odborníky, nově zavedené pojmy často postrádají kontextualizaci a mnohé formulace OVU působí složitě a nejednotně.

Bohužel jsme poněkud kritičtí k naplnění záměru kurikulum zjednodušit a zpřehlednit. Orientace v dokumentu není jednoduchá ani pro zkušené odborníky, nově zavedené pojmy často postrádají kontextualizaci a mnohé formulace OVU působí složitě a nejednotně. Kurikulum vhodně nepracuje s obsahovými doménami (resp. s vymezením klíčových konceptů vzdělávacího obsahu) jako dříve, ale opěrnými se staly očekávané výsledky učení. Pokud jde o tuto změnu, rozumíme snaze autorů orientovat pozornost učitelek a učitelů na výsledky učení namísto na obsahy (učivo). Ne ve všech vzdělávacích oborech či oblastech se to ale ukazuje jako funkční. Výstupy učení jsou často formulovány způsobem, který je často nekonkrétní a neuchopitelný. Bude je proto nutné dopracovat v metodických materiálech, jejichž obsah nelze předvídat a které nebudou pro školy závazné. Výjimku tvoří cizí jazyky a matematika, kde jsou výstupy z učení vztahovány k mezinárodním referenčním rámcům. V některých oborech – především v oblasti Umění a kultura – jsou OVU navíc zcela nekoncepční a nekoherentní, nepoužívají ani správnou a učitelům známou terminologii.


Pojetí vzdělávací oblasti Umění a kultura nelze vůbec přijmout. Výstup, který předložila pracovní skupina neplní zadání a výrazně se odchyluje od cílů revize.

Pojetí vzdělávací oblasti Umění a kultura nelze vůbec přijmout. Výstup, který předložila pracovní skupina neplní zadání a výrazně se odchyluje od cílů revize. Přesto, že v zadání MŠMT je výslovně vysloven požadavek upustit od záměru vytvářet nové vzdělávací obory, dochází k nepochopitelnému přidání tří nových oborů, z nichž každý prosazuje své OVU. Formálně sice vznikly dva obory jsou to ale umělé konstrukty, jež nemají obdobu v žádném kurikulu okolních zemí. Pro dané aprobace v ČR neexistuje ani jeden aprobovaný učitel — přesto NPI změnu závaznou pro všechny školy v ČR navrhuje bez konsenzu a pokusného ověření v praxi. Proto požadujeme, aby MŠMT trvalo na dodržení zadání1 a zachování výtvarné a hudební výchovy jako báze vzdělávací oblasti.


Na omezeném prostoru tohoto vyjádření dovolte ještě alespoň stanovisko k mediální výchově. Je pro nás nepřijatelné, že v době hybridních hrozeb a v situaci, kdy mladí lidé žijí denně několik hodin v on line světě, nové kurikulum poskytuje mediálnímu vzdělávání menší prostor než to předešlé. Zánik tohoto průřezového tématu v samostatné podobě považujeme za nepřijatelný krok zpět, který zhorší stav mediální gramotnosti v České republice.


Detailnější komentáře k dalším oborům, na jejichž formulaci se podíleli experti, budou zaslány ze strany pedagogických fakult.


Prosíme Vás o zvážení našich stanovisek a zapracování změn. Naši odborníci a odbornice jsou připraveni participovat na finalizaci dokumentu, tak aby nové kurikulum bylo kvalitní a mohlo být kladně přijato pedagogickým terénem i oborově-didaktickou obcí.

 

za Asociaci děkanů pedagogických fakult ČR s pozdravem


doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

Předseda asociace děkanů PdF ČR

 

 

74 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page