top of page

Jak posílit mezipředmětové vazby? Může pomoci publikace „Globální témata napříč předměty“

Je tu další příspěvek naší bloggerky Lenky Pánkové z organizace ARPOK! Lenka se ve svém blogu věnuje globálním tématům a tomu, jak je začlenit do výuky. Představí tipy, které lze využít v praxi, a to nejen osobní, ale i tipy na materiály, které vznikly (nejen) v dílně ARPOKu.Představujeme zbrusu novou metodickou publikaci Globální témata napříč předměty. Ta obsahuje sedmnáct výukových lekcí, které se věnují čtyřem globálním tématům (migraci, klimatické změně, propojenosti světa a genderu) napříč předměty.

Za jejím vznikem stála jednoduchá myšlenka – a sice, že svět kolem nás je propojený, a pokud jej chceme vnímat v souvislostech, je potřeba, aby byla globální témata do výuky zařazována a aby byla vyučována napříč předměty. Publikace má ambici pomoci učitelům a učitelkám různých výukových předmětů na 2. stupni spolupracovat a hledat synergie při výuce globálních témat, tím posílit dopady výuky u žáků a zároveň ulehčit práci vyučujícím.


Lekce obsažené v publikaci jsou určené do přírodovědných i společenskovědních předmětů, byly vytvořeny učiteli a učitelkami z praxe a vyzkoušeny dle témat se stejnými věkovými skupinami žáků. Lekce jsou postavené na konstruktivistickém modelu E-U-R1, který respektuje přirozené učení. Jak metodiku a jednotlivé lekce hodnotí učitelé?

„Na metodice oceňuji široký výběr předmětů a podrobný popis lekcí. Pedagog nemusí zdlouhavě prohledávat spoustu zdrojů, ale může použít celou lekci. Každá lekce obsahuje cíle hodiny, časovou náročnost na realizaci, pomůcky, podrobný popis lekce, použité zdroje a pracovní listy pro žáky a jejich řešení.“

„Zajímavý přesah z přírodopisu do občanské zodpovědnosti.“

„Lekce se mi moc líbila, jak propojuje mezi sebou hudební výchovu, zeměpis, čtenářskou gramotnost, mediální výchovu, ale také digitální gramotnost.“


„Střídání různých modelů učení je skvělé na udržení pozornosti a funguje to výborně. Žáci aktivně spolupracovali, byli motivovaní a díky střídání aktivit se nenudili a byli pořád ve střehu.“

„Cítím velký posun od dob, kdy se Marie Curie-Skłodowská stala profesorkou na Sorbonně; data ale ukazují, že žen ve vědě je stále málo. Je velmi důležité mladé generaci žen ukázat, že pokud chtějí, tak mají možnost se věnovat jakýmkoliv oborům bez ohledu na to, zda je ten či jiný obor vnímán jako tradičně maskulinní.“

„Díky tvorbě myšlenkové mapy se děti učí sbírat data, následně je analyzovat a pokud možno jednoduše a srozumitelně.“

Čtyři globální témata rozpracovaná do přírodovědných i společenskovědních lekcí

Pro 6. ročník nabízí publikace lekce k tématu klimatická změna. Lekce sedmého ročníku se věnují migraci. Lekce pro osmý ročník se zabývají tématem gender a pro devátý ročník se lekce věnují tématu propojenosti světa.

Každé téma je rozpracováno do čtyř lekcí (výjimku tvoří téma klimatické změny, které nabízí lekcí pět) do různých předmětů. Tím publikace nabízí možnost spolupráce vyučujících různých předmětů a posílení porozumění problematice.


Metodická publikace je volně ke stažení zde. K publikaci proběhne 22. února 2024 prezenční seminář na Sluňákově. Více informací k němu naleznete zde.Text: Lenka Pánková

Foto: Jakub Wittka


Publikace vznikla v rámci projektů „Globální témata napříč předměty“ a „Učíme o globálních souvislostech“, které podpořily Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, Česká rozvojová agentura v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce a Olomoucký kraj.

Comentários


bottom of page