Jiří Rudolf o tom, jak přivést mládež k technice a jak děti motivovat k práci rukama

Jiří Rudolf je propagátorem technického zájmového vzdělávání a polytechnické výchovy. Jeho cesta k dětem a mládeži začala netradičně: vyučil se truhlářem, podnikal, nakonec se stal odborným pedagogem na střední škole. Jeho životním dílem se stal Technický klub mládeže, jedinečná platforma pro technické zájmové vzdělávání. Dnes působí jako vedoucí tohoto projektu a ředitel Institutu technického vzdělávání. V rozhovoru se podělí o zkušenosti ze zájmového technického vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a představí koncept svého Technického klubu. Své bohaté zkušenosti bude sdílet i ve svém blogu, který připravuje pro portál Učitel21.
Mohl byste blíže představit, co je to technické zájmové vzdělávání a v čem je jeho důležitost?


Vědecko-technické zájmové vzdělávání je oblast, která výrazně profiluje zájem dětí již od základní školy a měla by být integrální součástí vzdělávání, stejně tak jako zájmové umělecké a sportovní vzdělávání.


Občas se setkáváme také s pojmem polytechnické vzdělávání. Co vlastně znamená?

Polytechnické vzdělávání je nutno chápat jako vzdělávání integrující přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání a jako komplex vzájemných implikací mezi složkami vzdělávání a jednotlivými předmětovými oblastmi. Jedná se o integraci všeobecné a odborné složky vzdělávání, společenskovědních a humanitních předmětů, matematiky, polytechnických i uměleckých předmětů.


Jak si můžeme podobnou integraci představit? Jak jste ji realizovali u Vás?


V Litoměřicích jsme přistoupili k řešení oblasti polytechnického vzdělávání komplexně. Na základě vyhodnocení potřebnosti a možnosti 6 ZŠ zřizovaných městem, potřeb ostatních ZŠ a potřeb zájmového vědecko-technického vzdělávání jsme v roce 2012 spustili ve spolupráci s vedením města Litoměřic projekt Technického klubu mládeže.


Projekt vycházel z předpokladu, že pokud vytvoříme jedno místo, kam soustředíme prostředky a odborný lidský potenciál, tak výrazně zefektivníme celý proces polytechnického vzdělávání jak v primární, tak sekundární oblasti, jíž je zájmové vzdělávání.

Můžeme si Váš technický klub představit jako klasický kroužek? Jaká byla jeho idea?

Projekt Technického klubu opouští zaběhnutý model „kroužků“ a otvírá platformu, ve které soustřeďuje veškeré technické aktivity, prolínající se stejně tak jako v reálném světě. Tento model umožňuje jak růst a přidávání nových aktivit, tak jejich vzájemné ovlivňování – a umožňuje aktérům přecházení mezi aktivitami, kooperaci, práci v týmech a řešení technických problémů.