top of page

Kateřina Ondráčková: Považuji se za workoholika, pro kterého není práce pro školu žádný problém

Čekání na vyhlášení ceny Učitel roku Olomouckého kraje 2023 si můžete zkrátit seznámením se s držiteli tohoto ocenění z minulého roku. Jednu z cen si 28. března loňského roku při slavnostním odpoledni z rukou hejtmana Olomouckého kraje a radního pro oblast školství Olomouckého kraje převzala Kateřina Ondráčková ze Střední odborné školy v Šumperku.


„Kateřina Ondráčková působí na SOŠ Šumperk již 17 let. Vyučuje odborné předměty na oboru Cestovní ruch se zaměřením na hotelový provoz a byla iniciátorem založení studentských firem na naší škole. Má vrozené nadání na učitelskou profesi a ty správné osobnostní rysy kvalitního pedagoga propojené s odborností a zkušenostmi z praxe, což představuje pro žáky přidanou hodnotu,“ píše se v nominační listině, kterou na úřad Olomouckého kraje dopravila ředitelka školy Eva Kostecká.


„Při studiu na Střední hotelové škole v Opavě jsem měla možnost pracovat Ve stravovacích a ubytovacích provozech. Po vystudování Vysoké školy báňské v Ostravě s ekonomickým zaměřením jsem nastoupila jako provozní v hotelu Praděd ve Velkých Losinách, který v té době patřil mezi prestižní podniky se zahraniční klientelou. Po ukončení mateřské dovolené jsem začala pracovat jako vedoucí školní jídelny a Střední odborné škole v Šumperku, kde jsem vedla celý samostatný úsek. Protože se na této škole rozšiřoval obor Cestovní ruch o zaměření na hotelový provoz, vedení školy mě oslovilo s nabídkou výuky odborných předmětů a vzhledem k mým praktickým zkušenostem z tohoto oboru jsem nabídku přijala, a to i s podmínkou dostudování pedagogického minima na Univerzitě Palackého v Olomouci. Bylo to právě před 17 lety, kdy se tento obor začal vyučovat, a jsem ráda, že jsem stála u jeho zrodu a mohla jsem přispět k zavedení nových odborných předmětů, které tento směr zatraktivnily. Považuji tento obor za své dítě, o které se neustále starám a snažím se ho zdokonalovat ve všech oblastech.


„Jako třídní učitelka mohu s klidným svědomím říci, že jsem empatický člověk, který se dovede vcítit do problémů svých žáků.“

O přínosu škole se ve svém nominačním dopise rozepisuje i ředitelka školy Kostecká. „Paní učitelka má nadstandartní znalosti vyučovaných předmětů, které si neustále rozšiřuje a zdokonaluje aktivním přístupem (účast na seminářích, přednáškách, samostudium aj.) Znalosti předává svým žákům různými metodami a formami práce a propojuje je v rámci nejen mezipředmětových, ale také mezioborových vztahů,“ píše.


Do výuky kromě klasických výukových metod zapojuje i aktivizující výukové metody, kdy její žáci aktivně a vědomě třídí data, analyzují je, srovnávají a vyhodnocují informace, čímž paní učitelka napomáhá k samostatnosti a tvořivosti žáků a rozvíjí i jejich osobnost. Během jejich hodin můžete být součástí tvořivých aktivit, při kterých se projevuje seberealizace žáků, kteří se ne vždy cítí dobře při teoretické výuce. Tímto definitivně podporuje jejich osobnostní růst a společensky oceňovaný výsledek, což napomáhá sebedůvěře těchto žáků. Aktivita žáků v jejich hodinách je zaměřena na tvořivost, čímž žáky učí úspěšně řešit problémy, komunikovat a jednat s ostatními.


Vhodně reaguje na potenciál žáků tím, že podporuje jejich individuální rozvoj


„Vyzdvihla bych hlavně předmět Podnikání v praxi, který jsem na naší škole zavedla, v tomto se zúročí všechny moje vědomosti a znalosti, nabyté v průběhu mé praxe. Tento předmět není zaměřený na klasickou formu výuky, ale jeho prioritou je individuální přístup ke každému žákovi, kdy každý z nich má svůj úkol, za který je plně zodpovědný. Aktivita v hodinách je zaměřena zejména na tvořivost žáků řešení problémů a společnou komunikaci, která je při vedení firmy tou nejpodstatnější záležitostí,“ píše ve své pedagogické reflexi paní učitelka Ondráčková.


Před 10 lety paní učitelka iniciovala založení studentských firem pod záštitou JA Czech na naší škole. Od té doby tyto studentské firmy v oboru Cestovní ruch neustále zdokonaluje a vylepšuje tak, aby odpovídaly moderním trendům a zájmům žáků. Žáci v rámci předmětu Podnikání v praxi rozvíjí své dovednosti a vykonávají obchodně podnikatelské aktivity ve službách cestovního ruchu.


Pod jejím vedením žáci s radostí pracují a zapojují se do všech činností studentských firem, pod jejím vedením se naučí znát veškerý chod firmy, žáci oceňují její kvalitní znalosti a profesionální a lidský přístup. Paní učitelka Ondráčková je mezi žáky velmi oblíbeným pedagogem, a to především díky jejímu vstřícnému přístupu ke všem žákům. Z mého hlediska je oblíbená také díky velmi vhodně poskytované zpětné vazbě, která je důležitým prvkem při výuce. Snaží se žáky přimět k sebereflexi a sebekritice, a tím je vede ke změně v jejich studijním či pracovním postupu, což napomáhá k jejich osobnostnímu rozvoji.


„Snažím se na sobě neustále pracovat a zdokonalovat se. Aktivně se účastním různých odborných seminářů, školení, kurzů, které rozvíjí mé dovednosti a znalosti a mohu je tak předávat dál svým žákům.“

Velmi jasně jim poskytuje informace o tom, co sami mohou v budoucnu změnit a jak k této změně dojít. Snaží se vyzdvihnout jejich silné stránky a posilovat v nich schopnosti zlepšovat se. Velkým pozitivem je, že paní učitelka dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru, který si následně za její pomoci žáci odůvodní. Individuálně pracuje se žáky, kteří se v kolektivu třídy necítí příjemně při případné kritice.


V rámci práce třídního učitele velmi dobře pracuje s třídním kolektivem, kdy buduje dobré, přátelské vztahy mezi všemi žáky, které průběžně zapojuje do všech třídních aktivit. Se žáky a jejich rodiči komunikuje nadstandartním způsobem, věnuje se jim velkou měrou i ve vlastním osobním volnu.


Znalosti předává svým žákům různými metodami a formami práce a propojuje je v rámci nejen mezipředmětových, ale také mezioborových vztahů


„Sama za svou osobu mohu říci, že se považuji za workoholika, pro kterého není práce pro školu a snaha o zvyšování znalostí a vědomostí žáků žádný problém, ale naopak profesní i osobní výzva. Jako třídní učitelka mohu s klidným svědomím říci, že jsem empatický člověk, který se dovede vcítit do problémů svých žáků,“ uvádí Ondráčková.


Paní učitelka je několik let garantem oboru Cestovní ruch, předsedkyní předmětové komise, organizuje mnoho odborných kurzů pro rozvoj odborných kompetencí žáků, je autorizovanou osobou na odborné kurzy, připravuje žáky na odborné soutěže.


Zároveň se ale také nezapomíná sebevzdělávat. „Tento směr mě velmi baví, snažím se na sobě neustále pracovat a zdokonalovat se. Aktivně se účastním různých odborných seminářů, školení, kurzů, které rozvíjí mé dovednosti a znalosti a mohu je tak předávat dál svým žákům,“ prozrazuje na sebe Ondráčková.


Text: Lukáš Blokša

Foto: Archiv Kateřiny Ondráčkové

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page