top of page

MŠMT oslovilo vzdělavatele budoucích učitelů

Aktualizováno: 3. 4. 2022

Jaký asi bude rok 2022? Jaké novinky přinese do světa vzdělávání? Jak se promění vzdělávací politika s příchodem nového ministra? Bude dění ve školách dále ovlivňovat pandemie? Na prahu nového roku na tyto otázky pochopitelně neznáme odpověď, jedno je ale jisté: rok 2022 nám všem přinese velké množství změn. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR bude totiž pokračovat v zahájeném procesu revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a postupně zrealizuje jednotlivé kroky této reformy.Připomeňme, že prozatím došlo k ustavení expertního panelu, který je pro MŠMT hlavním poradním orgánem, do dubna 2022 by měly být panelisty připraveny hlavní směry budoucího RVP ZV a pod gescí Národního pedagogického institutu by měla započít tvorba samotného RVP ZV (2022–2023). V několika následujících letech bude následovat příprava implementace a modelového ŠVP (2024) a konečně samotný proces zavedení nového kurikula do škol doprovázený jejich metodickou podporou (od září 2024).


Je potěšující, že již od počátku počítá MŠMT pro realizaci reformy se spoluprací pedagogických fakult. K zapojení do implementace reformy přípravy učitelů v ČR se podpisem Memoranda o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR se přihlásila i Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.


MŠMT bude v rámci naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a navazujícího reformního procesu usilovat mimo jiné o reformu pregraduální přípravy budoucích učitelů. S tím budou přirozeně souviset změny ve výuce na fakultách vzdělávajících učitele. Cílem by mělo být připravit každý rok dostatek učitelů, kteří budou schopni naplňovat cíle Strategie 2030+ a budou motivováni a pedagogicky připraveni pomáhat svým žákům naplno se rozvíjet.


V souvislosti s přípravou reformy jsou na začátek roku 2022 naplánovány návštěvy zástupců MŠMT na jednotlivých fakultách, kde bude možné získat podrobné informace a zapojit se do diskuze vlastními náměty. Jsme rádi, že MŠMT počítá se zapojením pedagogických fakult do plánované reformy a tyto změny budeme zde na portálu Učitel21 sledovat a diskutovat. Dopis adresovaný vzdělavatelům budoucích učitelů si můžete přečíst níže.

Dopis vzdělavatelům budoucích učitelů
.pdf
Stáhnout PDF • 373KB

Tip!

Sledujte a připomínkujte činnost expertního panelu!


Panelisté již realizovali celou řadu otevřených akcí, na nichž bylo možné diskutovat klíčová témata reformy. Rozdělili si práci na jednotlivých tématech a v souladu se Strategií 2030+ se pokoušejí formulovat hlavní směry reformy. Představili se veřejnosti, uspořádali workshopy na pedagogických fakultách, zvou zájemce na neformální on-line setkání. Aktuálně se věnují tématům, jako je struktura RVP, kompetence a gramotnosti, jádrový a rozvíjející vzdělávací obsah, uzlové body a jejich ověřování, průřezová témata, učební plán a modelový ŠVP. Jak panelisté slibují, ke všem dílčím i úplným výstupům a postupům bude možné se vyjádřit. Ve všech etapách práce na revizích bude možnost připomínkování. Panelisty můžete se svým podnětem oslovit zde.


Text: redakce

Dopis: MŠMT

Grafika: https://velke-revize-zv.rvp.cz/

Související příspěvky

Zobrazit vše

Komentarze


bottom of page