top of page

Připomínky k Hlavním směrům revize RVP ZV – vyjádření PdF UP

V minulých dnech probíhal proces připomínkování klíčového dokumentu probíhající reformy základního vzdělávání, Hlavních směrů revize RVP pro základní vzdělávání. Ani Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nezůstala stranou a připravila soubor připomínek, jež byly projednány a odsouhlaseny kolegiem odborníků a odbornic z oblasti pedagogiky a oborových didaktik fakulty na společném jednání dne 20. dubna 2022.Za PdF UP v Olomouci formulujeme následující připomínky:

VYMEZENÍ POJMŮ GRAMOTNOST A KOMPETENCE

Výčet gramotností považujeme za nedostatečný. Vítáme zavedení matematické a čtenářské a pisatelské gramotnosti, zároveň ale apelujeme na to, že není možné připustit absenci dalších důležitých gramotností, zejména gramotnosti vizuální, finanční, mediální a přírodovědné.


Některé tyto gramotnosti jsou nejen předmětemmezinárodních testování (TIMSS, PISA ad.), ale zároveň s nimi pracují i další uznávané mezinárodní vzdělávací dokumenty či respektovaná zahraniční kurikula. Doporučujeme seznam gramotností rozšířit.

V rámci příprav revize RVP ZV bylo odbornou veřejností diskutováno a následně Expertním panelem deklarováno rozšíření stávajících klíčových kompetencí o tzv. kulturní kompetenci. V Hlavních směrech revize RVP ZV se však tato kompetence neobjevila (s. 35). Přitom na zavedení kulturní kompetence panovala široká shoda. Doporučujeme pojem kulturní kompetence zavést.

JÁDROVÝ A ROZVÍJEJÍCÍ OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Navrhovaná úprava jádrového a rozvíjejícího obsahu je navržena pouze na úrovni oborů, nikoliv vzdělávacích oblastí. To může potenciálně ohrozit výuku v mezipředmětových souvislostech a zároveň příliš zvýrazňuje ontodidaktický přístup k výběru obsahu vzdělávání. Doporučujeme pracovat na úrovni vzdělávacích oblastí a zvýraznit psychodidaktickou perspektivu.

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ

Vítáme deklarované zachování stávajících vzdělávacích oblastí i vzdělávacích oborů se zdůvodněním, že nové obory vyžadují pečlivou přípravu v akreditovaných studijních programech na vysokých školách připravujících budoucí učitele. Doplňující vzdělávací obory doporučujeme zachovat ve stávající podobě, dokud nebude možno garantovat kvalitu jejich výuky aprobovanými pedagogy na ZŠ (s. 18–19).

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Návrh pojetí průřezových témat je naznačen velmi nepromyšleně, navrhované pojetí je vágní a málo konkrétní. Doporučujeme vrátit průřezová témata v celé šíři, protože ta akcentují fenomény, které jdou napříč kurikulem a vedou k rozvoji znalostí a dovedností a k především hodnotové orientaci žáků, což je velmi významné pro rozvoj společnosti.

ZAPOJENÍ OBOROVÝCH SPECIALISTŮ DO REVIZE RVP ZV

Oceňujeme deklarované zapojení oborových specialistů z akademické sféry do revize RVP ZV, stejně jako do diskuse dílčích krocích v rámci jejího průběhu (s. 45–46). Konsensuální přijetí revidovaného RVP ZV napříč širokým spektrem odborné veřejnosti je naprosto nezbytné pro jeho následnou implementaci ve školské praxi.

NAROVNÁNÍ MINIMÁLNÍ POVINNÉ TÝDENNÍ ČASOVÉ DOTACE VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI UMĚNÍ A KULTURA

Doporučujeme narovnání minimální povinné týdenní časové dotace ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Snížení provedené v rámci tzv. malé revize nebylo diskutováno s odbornou veřejností, ani jí nebylo dostatečně a logicky zdůvodněno (s. 67, 73). K zachování předchozí minimální povinné týdenní časové dotace se přiklání i Podkladová studie – hudební výchova zpracovaná NÚV v roce 2019 právě jako výchozí materiál k revizi RVP ZV.

UZLOVÉ BODY

Vítáme zavedení uzlového bodu v 7. ročníku. Zásadně však odmítáme nově zaváděné testování v 5. ročníku. To vnímáme jako čistě politický krok (tlak krajských samospráv), který nijak nepřispěje ke zkvalitnění vzdělávání. Nutnost zavedení testování ani nevyplývá z žádných vědeckých dat. Ba právě naopak: zahraniční zkušenosti (např. Polsko) výrazně ukazují, že jakékoliv zavedení státních testů vede ke zvýšení fenoménu „teaching to the test“. Namísto toho, aby se ve školách výuka soustředila na naplňování reálných výukových cílů, zaměřuje se na přípravu žáků na zkoušku. Současný model jednotné přijímací zkoušky považujeme v případě základního vzdělávání za zcela dostačující.

RŮZNÉ

V dokumentu chybí propojení formálního a neformálního vzdělávání (definováno pouze jako „družiny“ a „kroužky“), kdy je pominut význam kulturních institucí, science center apod. v rámci vzdělávání; přitom existuje Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Pro úspěšnou implementaci revidovaného RVP ZV je nutný participativní model tvorby RVP ZV v součinnosti s pedagogickou praxí, srozumitelnost textu pro jeho využití v širší edukační realitě a především poměrně masivní podpora implementace RVP ZV ze strany státu (školení, workshopy, přednášky atd.). Možností existuje celá řada (srov. projekt SYPO, Šablony v rámci OP JAK ad.).

Celková dikce textu revidovaného RVP ZV by měla zvýraznit potřebu aktivního žáka: kooperativního učení, aktivizace žáků, badatelsky orientovaných postupů, dialogického vyučování, rozvoje širokého spektra myšlenkových operací, tvořivosti atd.

Výše uvedené body byly projednány a odsouhlaseny kolegiem odborníků a odbornic z oblasti pedagogiky a oborových didaktik PdF UP v Olomouci na společném jednání dne 20. dubna 2022.

za Pedagogickou fakultu UP v Olomouci doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D. proděkanka pro studium

Comments


bottom of page